JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tu­lo­vir­ran eh­ty­es­sä­kin ke­hit­tyy uut­ta

Uutiset
25.6.2020 7.00

Juttua muokattu:

25.6. 07:03
2020062507031320200625070000
Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne  alkaa vähitellen kohentua.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne alkaa vähitellen kohentua.

Juhani Ojalehto

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne  alkaa vähitellen kohentua.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne alkaa vähitellen kohentua.

Juhani Ojalehto

Ee­va Poh­jo­la

Päi­vä­mies

Yl­lät­tä­vä kat­kos tu­lo­vir­ras­sa ei ole es­tä­nyt SRK:ta suun­nit­te­le­mas­ta uut­ta.

Pan­de­mi­an myö­tä tul­leet toi­min­ta­ra­joi­tuk­set hil­jen­si­vät mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sel­le (SRK) tu­le­vaa ra­ha­lii­ken­net­tä. Kes­key­ty­nyt lei­ri­toi­min­ta lak­kaut­ti lei­ri­tuo­tot ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan lop­pu­mi­nen vä­hen­si leh­ti-il­moi­tuk­sis­ta saa­ta­via tu­lo­ja. Myös yh­dis­tys­ten sekä suur­ten seu­ro­jen jul­kai­su­myyn­ti py­säh­tyi lä­hes ko­ko­naan.

Edel­lä mai­ni­tut tu­lon­läh­teet tuot­ta­vat vuo­sit­tain noin 50 pro­sent­tia SRK:n ko­ko­nais­tu­lo­vir­ras­ta.

– On ol­lut tar­peen et­siä uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja, ja on suo­ras­taan ih­me, kuin­ka hie­nos­ti nii­tä on löy­det­ty, kom­men­toi SRK:n ta­lous­pääl­lik­kö Ilk­ka Tah­ko­la ja viit­taa esi­mer­kik­si mer­kit­tä­väs­ti kas­va­nee­seen jul­kai­su­jen verk­ko­myyn­tiin.

Ti­lan­ne kor­jaan­tu­mas­sa

Tah­ko­lan mu­kaan kes­ku­syh­dis­tys on et­si­nyt myös sääs­tö­koh­tei­ta.

– On toi­saal­ta ter­veel­lis­tä­kin käy­dä tar­koin läpi, mi­hin va­ro­ja käy­te­tään, mut­ta hen­ki­lö­kun­taa kos­ke­vat sääs­tö­toi­men­pi­teet ovat ai­na ki­pei­tä ei­kä nii­tä toi­voi­si.

SRK käyn­nis­ti yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä ja lo­maut­ti työn­te­ki­jöi­tään. Nyt neu­vot­te­lut on saa­tu pää­tök­seen.

– Toi­min­ta on pa­lau­tu­mas­sa koh­ti nor­maa­lia, ja koko hen­ki­lö­kun­ta on voi­nut pa­la­ta työ­hön.

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen hel­lit­tä­es­sä seu­ra- ja lei­ri­toi­min­ta pa­laa nor­maa­li­ryt­miin­sä, mikä pa­laut­ta­nee myös SRK:n tu­lot ta­va­no­mai­sel­le ta­sol­leen. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä esi­mer­kik­si lei­ri­kat­kos jää noin nel­jän kuu­kau­den mit­tai­sek­si.

Lah­joi­tuk­sil­la on
mer­kit­tä­vä roo­li

SRK:n ta­lous on ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta va­kaal­la poh­jal­la, sil­lä Tah­ko­la ker­too va­ral­li­suut­ta py­ri­tyn käyt­tä­mään vas­tuul­li­ses­ti ja vai­kei­ta ai­ko­ja sil­mäl­lä pi­tä­en. Yh­dis­tys saa myös lah­joi­tuk­sia.

– Tänä ke­vää­nä yk­sit­täis­ten ih­mis­ten lah­joi­tuk­set ovat nous­seet val­ta­van tär­ke­ään roo­liin, ja niis­tä olem­me eri­tyi­sen kii­tol­li­sia. Ihas­te­lem­me, kuin­ka us­ko­vai­sil­le on an­net­tu an­ta­jan miel­tä, vaik­ka var­mas­ti mo­net ovat kär­si­neet me­ne­tyk­siä myös omas­sa ta­lou­des­sa.

Saa­tu­ja lah­joi­tus­va­ro­ja on ke­vään ai­ka­na käy­tet­ty muun mu­as­sa Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­si­äis- ja ke­vät­lä­he­tyk­siin sekä Yo­u­Tu­be-li­ve­lä­he­tyk­siin rip­pi­kou­lu- ja su­vi­seu­ra­jär­jes­te­ly­jä unoh­ta­mat­ta.

– Näin yk­sit­täi­sil­tä ih­mi­sil­tä saa­dut lah­joi­tus­va­rat on saa­tu pal­ve­le­maan jo­kais­ta, joka ha­lu­aa kuul­la tut­tua ja elä­vää Ju­ma­lan sa­naa niin ko­ti­maas­sa kuin ul­ko­mail­la­kin. Pie­nen­kin sum­man mer­ki­tys on ar­vaa­mat­to­man suu­ri, Tah­ko­la kiit­te­lee.

SRK suun­nit­te­lee uut­ta

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten SRK tie­dot­ti te­keil­lä ole­vas­ta jul­kai­su­so­vel­luk­ses­ta, jon­ka val­mis­tu­mis­ta se ta­voit­te­lee ku­lu­van vuo­den lop­pu­puo­lel­le. SRK:n mu­siik­ki- ja kir­ja­tar­jon­nan kat­ta­vas­ta so­vel­luk­ses­ta on odo­tet­ta­vis­sa myös ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä.

– Sii­tä odo­te­taan mer­kit­tä­vää tu­lon­läh­det­tä. En­nen kaik­kea pää­sem­me ny­ky­ai­kaan täy­sil­lä kiin­ni, jul­kai­su­myyn­nin las­ke­va tren­di saa­daan kään­net­tyä ja ar­vo­kas si­säl­tö yhä use­am­man käyt­töön, Tah­ko­la toi­voo.

Hän ker­too myös lei­ri­kes­kuk­sis­sa ole­van mit­ta­via hank­kei­ta niin suun­nit­teil­la kuin jo val­mis­tu­nee­na.

– Ne ovat kyl­lä ta­lou­del­li­ses­ti iso­ja pon­nis­tuk­sia, mut­ta ovat myös ää­rim­mäi­sen tär­kei­tä työ­vä­li­nei­tä eten­kin lap­si- ja nuo­ri­so­työ­hön. Nii­hin on sik­si mu­ka­vaa ja tär­ke­ää pa­nos­taa.

18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys