JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tunnetaitojen opetus lisää hyvää kohtelua

Uutiset
19.11.2021 6.00

Juttua muokattu:

18.11. 07:39
2021111807394220211119060000

Pixabay

Pixabay

Kat­ri Iso­pah­ka­la

Tu­le­va­na lau­an­tai­na li­pu­te­taan lap­sen oi­keuk­sien päi­vän kun­ni­ak­si. Tänä vuon­na huo­mio on las­ten koh­te­lus­sa.

Lap­sen oi­keuk­sien viik­ko on käyn­nis­sä. Sitä vie­te­tään tänä vuon­na 15.–21. mar­ras­kuu­ta. Vii­kon tee­ma­na on jo­kai­sen lap­sen yh­den­ver­tai­nen oi­keus hy­vään koh­te­luun has­ta­geil­la #Mul­la­On­Vä­liä #Sul­la­On­Vä­liä.

Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­lii­ton mu­kaan lap­set ja nuo­ret tun­te­vat omat oi­keu­ten­sa ai­em­paa pa­rem­min, ja suu­rin osa heis­tä pi­tää las­ten ti­lan­net­ta Suo­mes­sa hy­vä­nä. Ai­kuis­ten­kin kes­kuu­des­sa lap­sen oi­keuk­sien tun­te­mus on vii­me vuo­si­na kas­va­nut.

Enem­mis­tö voi hy­vin

Suu­rin osa lap­sis­ta pi­tää las­ten ti­lan­net­ta Suo­mes­sa hy­vä­nä, suh­tau­tuu omiin vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin­sa va­loi­sas­ti ja ker­too saa­van­sa osak­seen pää­sään­töi­ses­ti hy­vää koh­te­lua, il­me­nee Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­lii­ton teet­tä­mäs­tä ky­se­lys­tä. Ty­töis­tä ja po­jis­ta lä­hes 80 pro­sent­tia ko­kee saa­van­sa osak­seen enim­mäk­seen hy­vää koh­te­lua. Niil­lä vas­taa­jil­la, jot­ka il­moit­ta­vat su­ku­puo­lek­seen muun kuin ty­tön tai po­jan tai ei­vät ha­lua ker­toa su­ku­puol­taan, on huo­nom­pia ko­ke­muk­sia.

Tä­män­vuo­ti­sen kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mu­kaan noin kah­dek­san pro­sent­tia 4.– ja 5.-luok­ka­lai­sis­ta ko­kee kou­lus­sa kiu­saa­mis­ta vii­koit­tain. Mui­ta use­am­min kiu­saa­mis­ta ja kal­toin­koh­te­lua ko­ke­vat esi­mer­kik­si eri­lai­set vä­hem­mis­töt, ko­din ul­ko­puo­lel­le si­joi­tet­tu­na ole­vat, ul­ko­maa­lais­taus­tai­set sekä toi­min­ta­ra­joit­tei­set lap­set ja nuo­ret. Syr­jin­tä ja kiu­saa­mi­nen jät­tä­vät jäl­ken­sä. Ne louk­kaa­vat lap­sen ih­mi­sar­voa, li­sää­vät tur­vat­to­muu­den tun­net­ta sekä pa­him­mil­laan hei­ken­tä­vät hy­vin­voin­tia koko elä­män ajan.

Tun­ne­tai­to­ja tar­vi­taan

Hy­vää koh­te­lua voi­daan ope­tel­la. Kou­lus­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa to­teu­tet­tu­jen em­pa­ti­a­har­joi­tus­ten ja tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen opet­te­lun on huo­mat­tu edis­tä­vän te­hok­kaas­ti las­ten po­si­tii­vis­ta käy­tös­tä toi­si­aan koh­taan sekä vä­hen­tä­vän kiu­saa­mis­ta.

Lap­sen oi­keuk­sien vii­kol­la edel­lä mai­nit­tui­hin har­joi­tuk­siin on hyvä mah­dol­li­suus, sil­lä Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­liit­to tar­jo­aa kou­lui­hin ja var­hais­kas­va­tuk­seen ope­tus­ma­te­ri­aa­lia ja kä­sit­te­ly­ta­po­ja em­pa­ti­an, syr­ji­mät­tö­myy­den ja jo­kai­sen oi­keuk­sien huo­mi­oi­mi­sek­si.


Min­kä­lais­ta koh­te­lua olet saa­nut muil­ta lap­sil­ta?

Hy­vää koh­te­lua. Se nä­kyy sil­lain, et­tä ne leik­kii mun kans­sa.

Poi­ka, 8 v

Hy­vää. Leik­kii mun kaa ja vä­lit­tää. Sil­lain, et­tä ot­taa lei­kis­sä huo­mi­oon ja kaik­kia sem­mos­ta.

Tyt­tö 8 v

Vä­lil­lä jot­kut är­syt­tää, vä­lil­lä aut­taa. Mul­la on ai­ka har­voin ka­ve­rei­ta kou­lus­sa. Sil­loin, kun on ka­ve­rei­ta, ne on yleen­sä koh­del­leet hy­vin.

Poi­ka 7 v

Hy­vää. Ot­taa leik­kiin muk­kaan.

Tyt­tö 11 v

Ihan sai­raan hy­vää. Ne koh­te­lee, et­tei ne kiu­saa mua. Ne ai­kui­set­kin koh­te­lee niin, et­tei toi­set kiu­saa.

Poi­ka 4 v

Kou­lu­ka­ve­rit koh­te­lee hy­vin. Se nä­kyy si­ten, et­tä ne on mun kans­sa. Ne tu­lee jut­te­leen. Vä­lil­lä myös pe­la­taan jal­ka­pal­loa.

Poi­ka 10 v

Jos­kus kiu­sa­taan, mut­ta har­voin.

Poi­ka 8 v

Ai­ka hy­vää. Ka­ve­ri on leik­ki­nyt mun kans­sa hiek­ka­laa­ti­kol­la kai­vu­reil­la.

Poi­ka 5 v

Hy­vää. Ty­töt on ot­ta­neet mu­kaan leik­kiin ja poi­kien kans­sa on ol­lut vä­hän hö­pöt­te­lyä.

Poi­ka 6 v

Ai­na jos­kus hy­vää ja jos­kus huo­noa. Jot­kut tu­lee jos­kus häi­rit­se­mään ja jot­kut sa­noo mul­le haus­ko­ja sa­no­ja ja tu­lee leik­ki­mään mun kans­sa.

Poi­ka 5 v

Riip­puu ihan op­pi­laas­ta, mut­ta saan yleen­sä ys­tä­väl­lis­tä koh­te­lua ja kaik­ki on val­mii­ta aut­ta­maan.

Tyt­tö 17 v

14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys