JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteisvastuukeräys alkaa huomenna

Uutiset
3.2.2024 9.00

Juttua muokattu:

1.2. 15:02
2024020115020220240203090000
Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Jani Laukkanen / Kirkkopalvelut

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Jani Laukkanen / Kirkkopalvelut

Päi­vä­mies

Koko vuo­den käyn­nis­sä ole­va ke­räys nä­kyy seu­ra­kun­nis­sa eri­lais­ten ta­pah­tu­mien muo­dos­sa. Ke­räys kes­kit­tyy tänä vuon­na nuor­ten elä­män­hal­lin­nan ja mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­seen.

Sun­nun­tai­na 4. hel­mi­kuu­ta al­ka­va Yh­teis­vas­tuu-ke­räys aut­taa syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­via nuo­ria. Ke­räyk­sen avaus­mes­su on Ola­rin kir­kos­sa Es­poos­sa. Mo­net seu­ra­kun­nat jär­jes­te­tä­vät ke­räyk­sen ai­ka­na eri­lai­sia ta­pah­tu­mia. Myös li­pas­ke­rää­jiä on liik­keel­lä.

Tuo­tos­ta suun­na­taan 40 pro­sent­tia Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sil­le seu­ra­kun­nil­le ja Hel­sin­ki­Mis­si­ol­le nuor­ten hy­väk­si teh­tä­vään työ­hön. Maa­il­man ka­tast­ro­fi­a­lu­ei­den nuor­ten aut­ta­mi­seen oh­ja­taan 60 pro­sent­tia tuo­tos­ta Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta.

Tar­vi­taan käy­tän­nön apua

Hel­sin­ki­Mis­si­on School to be­long -oh­jel­ma vie avun nuo­ril­le ja osal­lis­taa sa­mal­la koko kou­lun. Se tar­jo­aa mu­ka­na ole­vil­le op­pi­lai­tok­sil­le apu­vä­li­neet ja kei­not nuo­ren yk­si­näi­syy­den tun­nis­ta­mi­ses­ta ja pu­heek­si otos­ta avun tar­jon­taan. Myös kes­kus­te­lu­a­pua py­ri­tään mah­dol­lis­ta­maan.

Vuo­den 2024 Yh­teis­vas­tuu-piis­pa Kai­sa­ma­ri Hin­tik­ka ko­ros­taa ai­kuis­ten vas­tuu­ta nuor­ten yk­si­näi­syy­den ja syr­jäy­ty­mi­sen vä­hen­tä­mi­ses­sä. Hin­tik­ka ko­ros­taa, et­tä on tär­ke­ää es­tää kiu­saa­mi­sen ja ul­ko­puo­lel­le sul­ke­mi­sen yleis­ty­mi­nen nuor­ten kes­kuu­des­sa ja tun­nis­taa täl­lai­set ti­lan­teet.

– Nuor­ten hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sen ja syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­sen pi­tää ol­la koko yh­teis­kun­nan pri­o­ri­teet­tien kär­jes­sä – myös käy­tän­nön toi­mien ta­sol­la. Tä­hän tar­vi­taan eri toi­mi­joi­den, ku­ten kun­tien, kou­lu­jen, jär­jes­tö­jen ja seu­ra­kun­tien vah­vaa yh­teis­työ­tä. Nuor­ten ja las­ten li­säk­si tu­kea tar­vit­se­vat myös hei­dän per­heen­sä, niin et­tä oi­rei­den li­säk­si voi­daan puut­tua myös pa­hoin­voin­nin juu­ri­syi­hin ja eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä, Hin­tik­ka sa­noo.

Kou­lu­tus­ta ka­tast­ro­fi­a­lu­eil­le

Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu tu­kee hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via ih­mi­siä maa­il­man ka­tast­ro­fien kes­kel­lä. Avus­tus­tar­pei­den syi­tä ovat useim­mi­ten luon­non­ka­tast­ro­fit.

Tä­män­vuo­ti­nen ke­räys esit­te­lee eri­tyi­ses­ti avus­tus­työ­tä Ugan­das­sa, joka on yk­si maa­il­man eni­ten pa­ko­lai­sia asut­ta­vis­ta mais­ta. Kou­lu­tus­hank­keet pa­ran­ta­vat kou­lu­tuk­sen saa­ta­vuut­ta. Kei­noi­na on uu­sien ja tur­val­lis­ten luok­ka­huo­nei­den ra­ken­ta­mi­nen, kou­luun pa­luu­seen kan­nus­ta­vien kam­pan­joi­den jär­jes­tä­mi­nen ja tie­don li­sää­mi­nen ja­ka­mal­la op­pi­ma­te­ri­aa­le­ja ja hy­gie­ni­a­pak­kauk­sia.

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen avaus­mes­su Es­poon Ola­rin kir­kos­sa 4.2. klo 10.00 te­le­vi­si­oi­daan ja lä­he­te­tään suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle TV1:n ka­na­val­la. Mes­su on kat­sot­ta­vis­sa myös Yle Aree­nas­sa.

Tie­toa Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­ses­tä löy­tyy kam­pan­jan verk­ko­si­vuil­ta ja evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon verk­ko­si­vuil­ta.

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­le voi teh­dä lah­joi­tuk­sen myös kam­pan­jan verk­ko­si­vu­jen kaut­ta. Mo­nien seu­ra­kun­tien si­vuil­ta löy­ty­vät oh­jeet, mi­ten voi ha­lu­tes­saan lah­joit­taa säh­köi­ses­ti oman seu­ra­kun­tan­sa ke­räyk­seen.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys