JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kau­pun­ki­ko­dik­kuut­ta

Hintikka Olli-Antti
Aiemmat blogit
24.5.2016 6.27

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160524062700

Vii­kon­lop­pu on al­ka­mas­sa ja ko­ti­soh­va kut­suu. Kuu­len, et­tä ys­tä­vä on eh­dot­ta­nut meil­le ke­vä­ta­je­lua. En tie­dä, on­ko tämä sel­lais­ta vuo­de­nai­kaa, et­tä hy­vän ide­an kuul­les­saan syt­tyy ai­ka no­pe­as­ti. Mes­sis­sä, il­moi­tan. Olen pit­kä­ai­kais­ten ys­tä­vys­ten seu­ras­sa uu­dem­pi tu­lo­kas, mut­ta pit­kään on tun­tu­nut jo tu­tul­ta. Ajan For­dia, kuun­te­len kuu­lu­mi­sia ja vä­lil­lä hei­tän it­se­kin jut­tua. Pää­dym­me nä­kö­tor­nil­le kat­so­maan mai­se­mia ja syö­mään Mi­net­ti-jää­te­löä.

Vie­täm­me en­sim­mäis­tä ke­vät­täm­me tääl­lä. Ku­lu­nut syk­sy ja tal­vi on kä­ve­les­kel­ty ja opit­tu ka­tu­ja. Hei, men­nään täs­tä, tää oli hyvä reit­ti. Löy­tyi va­hin­gos­sa, kun se­ko­sin suun­nas­sa vii­mek­si. Sii­tä­kin syn­tyy tut­tuu­den tun­ne, kun al­kaa op­pia par­haat rei­tit, tie­tää, mi­ten kan­nat­taa ryh­mit­tyä ruuh­kas­sa ja op­pii ul­koa, mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä au­to­jo­not nyt­käh­tä­vät lii­ken­ne­va­lois­ta. Pol­ku­pyö­rä­huol­lon jäl­keen avau­tuu vie­lä vä­hän uu­den­lai­nen maa­il­ma, ja liik­ku­mi­nen ruuh­kis­sa on ket­te­räm­pää. Häh, on­ko tämä näin lä­hel­lä? Tul­laan tän­ne vaik­ka joka päi­vä.

Pik­ku­ka­ve­ri­na jäi mie­lee­ni eräs juh­la, jos­sa so­kea täti lau­sui ru­noa. Mik­si muis­tan sen? Var­maan­kin sik­si, et­tä täti oli so­kea. Toi­nen syy oli­vat nos­tu­rit. Sa­nois­ta en pal­jon ym­mär­tä­nyt, en­nen kuin ru­nos­sa mai­nit­tiin nos­to­kur­jet. Muu­ta­pa en muis­ta­kaan, mut­ta ar­ve­len, et­tä runo liit­tyi jo­ten­kin isän­maa­han. Tääl­lä uu­des­sa ko­ti­kau­pun­gis­sa tämä muis­ti­ku­va on jos­tain syys­tä nous­sut vuo­sien jäl­keen mie­lee­ni.

Vaik­ka luon­to ja maa­seu­tu­mai­se­mat ovat tun­tu­neet ai­na lä­hei­sil­tä, ko­kee kau­pun­gis­sa­kin jos­kus suur­ta ko­dik­kuut­ta. Täs­sä kau­pun­gis­sa on jo­ten­kin ais­tit­ta­vis­sa myös se ai­ka, kun kos­ken par­taal­le on alet­tu ra­ken­taa ja nos­tu­rit ovat ko­hon­neet tai­vas­ta vas­ten. Luo­ja on luo­nut jär­vet ja met­sät, mut­ta myös ih­mi­set ra­ken­ta­maan kau­pun­ke­ja ja ky­liä.

Hel­pos­ti al­kaa ver­tail­la – vaik­ka­pa kau­pun­ke­ja jo­hon­kin toi­sen­lai­seen eli­nym­pä­ris­töön. It­se­kin tun­nen jos­kus vie­raut­ta olin­pai­kas­sa­ni, jos­kus kau­pun­gis­sa, mut­ta jos­kus myös väl­jem­mil­lä ve­sil­lä. Ha­lu­ai­sin, et­ten nyt, en­kä myös­kään pap­pa­na muis­tel­les­sa­ni kui­ten­kaan lii­ak­si erot­te­li­si mu­ka­via het­kiä sen pe­rus­teel­la, is­tut­tiin­ko ka­ve­rei­den kans­sa kau­pun­gin vi­li­näs­sä rul­la­ke­ba­bil­la vai jär­ven ran­nal­la nuo­ti­on lois­tees­sa. Kum­mas­sa­kin ym­pä­ris­tös­sä on saat­ta­nut he­rä­tä tär­keä het­ki, vaik­ka­pa sel­lai­nen ai­to kes­kus­te­lu, joka al­kaa vaan.

Tai­dan­pa vie­lä pap­pa­na­kin ajaa jos­kus elä­mää näh­neen For­di­ni au­to­tal­lis­ta, hu­ris­tel­la tut­tuun ko­ti­kau­pun­kiin ja käy­dä ve­res­tä­mäs­sä muis­to­ja rul­la­ke­ba­bin ää­res­sä.

Olli-AnttiHintikka
Olen 26-vuotias mies Tampereelta. Rakennan palapelejä vaimoni kanssa, tykkään nähdä ihmisiä, puuhailla kotona ja käydä kivoissa paikoissa. Työssäni koulutan hämäläisiä nuoria maastossa tai kasarmilla. Palautetta voi vapaasti antaa osoitteeseen oltsu.hintikka@gmail.com
18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys