JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mitä kuu­luu avi­o­lii­tol­le?

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Aiemmat blogit
17.11.2018 6.44

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181117064400

Mil­lai­nen on si­nun avi­o­liit­to­si ti­lan­ne nyt? Ko­et­ko ole­va­si sa­mal­la puo­lel­la puo­li­so­si kans­sa vai ai­nai­ses­sa kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa? Tie­dät­kö, mis­tä puo­li­so­si haa­vei­lee tai mitä hän ajat­te­lee pa­ri­suh­tees­tan­ne? Ko­et­ko, et­tä olet­te toi­sil­len­ne par­haat ys­tä­vät?

Pa­ri­suh­de voi ol­la mo­nen­lai­ses­sa ti­las­sa. Jo alus­ta al­ka­en se on voi­nut läh­teä hy­vään tai huo­noon suun­taan. Olet ope­tel­lut ker­to­maan tun­tee­si ja toi­vee­si, tai sit­ten opet­te­lu on jos­tain syys­tä jää­nyt te­ke­mät­tä. Eh­kä olet yrit­tä­nyt­kin ker­toa, mut­ta olet tun­te­nut, et­tä ko­ke­muk­se­si on mi­tä­töi­ty tai kiel­let­ty. Saa­tat ko­kea, et­tä si­nua ei ole ai­dos­ti kuun­nel­tu.

Vai olet­ko aja­tel­lut, et­tä si­nun aja­tus­maa­il­ma­si on ai­noa oi­kea ja pe­ri­aat­teet mää­rit­te­let sinä? Alis­ta­mi­nen on vää­rin. Sil­lä ei ole hy­viä seu­rauk­sia. Ih­mi­nen vä­syy ja kat­ke­roi­tuu, jos ko­kee jat­ku­vaa yli­kä­ve­lyä. Kat­ke­ruus vä­syt­tää myös us­ko­ne­lä­mää.

Vai on­ko niin, et­tä teil­lä ei ole isom­pia ris­ti­rii­to­ja, mut­ta ei ko­vin sy­väl­lis­tä­kään yh­teyt­tä? Kum­pi­kin on ha­ke­nut oman ta­pan­sa elää. Tu­let­te toi­meen, mut­ta et ole eh­kä tyy­ty­väi­nen ti­lan­tee­seen­ne. Vai olet­te­ko kas­va­neet ko­ko­naan eril­leen niin, et­tä yh­teis­tä on pel­käs­tään sa­man ka­ton al­la asu­mi­nen ja yh­tei­nen jää­kaap­pi? On­ko teil­lä vuo­ri sel­vit­tä­mät­tö­miä asi­oi­ta? Elä­mä ah­dis­taa, mut­ta vaih­to­eh­to­ja ei tun­nu ole­van.

Ajat­te­len, et­tä pa­ri­suh­teen tu­li­si ol­la ta­sa­ve­roi­nen. Se ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta sitä, et­tä ko­ti­työt ja­e­taan ta­san. Se tar­koit­taa mie­les­tä­ni hen­kis­tä ta­sa­ve­roi­suut­ta. Mo­lem­mat saa­vat pel­kää­mät­tä sa­noa, mitä ajat­te­le­vat ja mitä toi­vo­vat. Mo­lem­mil­la on halu ym­mär­tää, teh­dä komp­ro­mis­se­ja ja tar­vit­ta­es­sa muut­taa it­se­ään. It­se ha­lu­an kes­kus­tel­la asi­ois­ta niin, et­tä mo­lem­mat ko­ke­vat tul­leen­sa ym­mär­re­tyik­si.

Ju­ma­la on an­ta­nut jo­kai­sel­le avi­o­pa­ril­le lah­jak­si rak­kau­den. On­nel­li­nen pa­ri­suh­de on kai­kil­le mah­dol­li­nen, mut­ta sii­hen vaa­di­taan mo­lem­pien puo­li­soi­den osal­lis­tu­mi­nen. Mo­lem­mat ovat vas­tuus­sa lah­jan hoi­ta­mi­ses­ta. Koen, et­tä on­nel­li­suus vaa­tii nöyr­ty­mis­tä, it­sek­kyy­des­tä luo­pu­mis­ta, omien vir­hei­den tun­nis­ta­mis­ta ja oman luon­teen muok­kaa­mis­ta. Ai­na uu­des­taan ja uu­des­taan. Tär­ke­ää on halu an­taa an­teek­si, unoh­taa. Ar­mo mah­dol­lis­taa uu­den alun.

Eli­na Vä­hä­jylk­kä

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Löysimme toisemme nuorina ja saimme vuosien myötä suuren perheen. Yhä edelleen opettelemme avioliittoa, sen ihanuutta ja kamaluutta. Tässä yhteisessä blogissamme käsittelemme rakkauden, avioliiton ja perheen teemoja omasta kokemuksestamme käsin, selkokielellä, päällimmäisenä ilo Jumalan antamasta lahjasta ja elämänmittaisesta tehtävästä. Palautetta blogistamme voi antaa osoitteeseen emvahajylkka@gmail.com.
3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys