JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Per­heen suun­nit­te­lua

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Aiemmat blogit
26.6.2018 6.33

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180626063300

Seu­rus­te­lem­me. Vie­täm­me lu­ke­mat­to­mia het­kiä poh­tien yh­teis­tä tu­le­vai­suut­ta. Olem­me nuo­ria, joi­den­kin mie­les­tä eh­kä lii­an­kin nuo­ria. Kui­ten­kin luo­tam­me. Kun meil­lä on rak­kaus ja us­ko, mitä muu­ta tar­vit­si­sim­me.

Mi­nun ko­to­na­ni on kak­si­tois­ta las­ta. Mor­si­a­me­ni ko­to­na kuu­si. Ar­ve­len, et­tä so­pi­va mää­rä lap­sia voi­si ol­la jo­tain sil­tä vä­lil­tä. Kes­kus­te­lem­me kui­ten­kin tar­koin sii­tä, et­tä luo­tam­me­ko Ju­ma­lan tie­tä­vän per­heem­me oi­ke­an koon. Pää­dym­me sa­maan lop­pu­tu­lok­seen. Niin ha­lu­am­me luot­taa, mitä kaik­kea se sit­ten tuo­kaan tul­les­saan. Tuo luot­ta­mus jou­tuu usein ko­e­tuk­sel­le tu­le­vien vuo­sien ai­ka­na, mut­ta se myös kan­taa mei­tä. Us­ko Ju­ma­laan ja hä­nen joh­da­tuk­seen­sa on pe­rus­ta koko elä­mäl­lem­me, päi­väs­tä toi­seen kul­ke­mi­sel­le.

Aluk­si mi­tään ei kuu­lu. Jo­ku­nen kyy­nel­kin vuo­da­te­taan. Saam­me­ko­han me lap­sia? Kyl­lä saam­me. Pian olem­me pie­nen tyt­tö­vau­van van­hem­pia. Sit­ten po­jan, sit­ten ty­tön. Kun lap­sia on kol­me, alan poh­tia. En suin­kaan yk­sin vaan ää­nen kans­sa, joka kuis­kii mi­nul­le. "Kol­me on vie­lä jos­sain mää­rin ok, mut­ta jos on nel­jä, jou­dut se­lit­te­le­mään." Kes­kus­te­lu puo­li­son ja elä­män ja­ka­mi­nen tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa aut­ta­vat. Muis­te­lem­me seu­rus­te­lu­ai­kaam­me, us­kon ja rak­kau­den lu­pauk­sia: "Ote­taan, mitä Ju­ma­la an­taa."

Kun kak­so­set syn­ty­vät, lap­sia on kuu­si. Van­hin heis­tä on 4,5-vuo­ti­as. Tut­tu ää­ni pa­laa kuis­kut­te­le­maan: "Täl­lä vauh­dil­la si­nul­la on 24 las­ta, kun täy­tät 42 vuot­ta. Mi­ten ajat­te­lit ruok­kia hei­dät kaik­ki?" Ei mi­nul­la ole vas­tauk­sia. On vain halu luot­taa. Luot­ta­mus ei ai­na ole te­räk­sen lu­jaa. Pa­laan epäi­lyk­sii­ni lap­sem­me kuo­le­man koh­dal­la. On­ko täs­sä Ju­ma­lan ran­gais­tus epäi­li­jäl­le? Sy­dä­mes­sä­ni kui­ten­kin tie­dän, et­tä ei ole. Hän to­teut­taa omaa suun­ni­tel­maan­sa, joka on mi­nun ym­mär­rys­tä­ni kor­ke­am­pi.

Yh­täk­kiä kaik­ki ei­vät enää ole­kaan al­le vii­si­vuo­ti­ai­ta. Elä­män rik­kaus al­kaa avau­tua vie­lä uu­sil­la ta­voil­la. Huo­maan, et­tä Ju­ma­la on pi­tä­nyt huol­ta, siu­nan­nut. Suu­ri ja työ­te­li­äs per­he on lu­jit­ta­nut avi­o­liit­tom­me. Olem­me saa­neet työn­täy­tei­sen ja kii­rei­sen, mut­ta mo­nel­la ta­val­la rik­kaan mat­kan. Jo­kai­nen lap­sis­ta on eri­tyi­sen ra­kas. Koko per­heel­lä on lä­hei­set vä­lit. Per­heem­me al­kaa van­him­pien las­ten myö­tä kas­vaa uu­des­ta suun­nas­ta. Kuin­ka ri­kas on Ju­ma­la. Kaik­ki työ on ol­lut to­del­la vai­van ar­vois­ta.

Jaam­me elä­mää myös hei­dän kans­saan, joi­den per­he-elä­mään kuu­lu­vat toi­sen­lai­set mur­heet. On huol­ta äi­din tai lap­sen ter­vey­des­tä. On tien­ris­teyk­siä, jois­sa on enem­män ky­sy­myk­siä kuin vas­tauk­sia. On mo­nen­lai­sia neu­vo­ja, roh­kai­sua suun­taan ja toi­seen. Ei ole lu­pia tai kiel­to­ja, on ha­lua vain ol­la us­ko­mas­sa ja ru­kouk­sen mie­li, et­tä Ju­ma­la näyt­täi­si tie­tä.

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Löysimme toisemme nuorina ja saimme vuosien myötä suuren perheen. Yhä edelleen opettelemme avioliittoa, sen ihanuutta ja kamaluutta. Tässä yhteisessä blogissamme käsittelemme rakkauden, avioliiton ja perheen teemoja omasta kokemuksestamme käsin, selkokielellä, päällimmäisenä ilo Jumalan antamasta lahjasta ja elämänmittaisesta tehtävästä. Palautetta blogistamme voi antaa osoitteeseen emvahajylkka@gmail.com.
11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys