JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ruo­hon­leik­ku­ri

Hintikka Olli-Antti
Aiemmat blogit
2.7.2016 6.16

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160702061600

En ole en­nen star­tan­nut käyn­tiin mi­tään uu­den­kar­he­aa. Tänä ke­sä­nä sit­ten han­kim­me Jon­se­re­din. Uu­si ruo­hon­leik­ku­ri on tus­kin jää­nyt naa­pu­reil­ta kuu­le­mat­ta, it­se asi­as­sa tus­kin myös­kään ys­tä­vil­tä ja su­ku­lai­sil­ta. Sen ver­ran laa­jal­ti olen uu­des­ta han­kin­nas­tam­me jo ker­to­nut.

Ai­kuis­tu­mi­nen ja aset­tu­mi­nen on mu­ka­vaa ai­kaa. Sa­mal­la ai­ka suu­ria muu­tok­sia ta­pah­tuu, osa no­pe­as­ti, osa vä­hi­tel­len tai huo­maa­mat­ta. Pal­jon miet­tii ja jär­jes­te­lee asi­oi­ta omas­sa mie­les­sään. En pis­tä pa­hak­se­ni, kun joi­ta­kin uu­sis­ta asi­ois­ta voi vas­taa­not­taa ruo­hon­leik­ku­ri­na tai hal­ko­pi­no­na. Kun uut­ta asi­aa työn­te­lee pit­kin nur­mik­koa, mie­li vir­kis­tyy ja uu­si elä­män­ti­lan­ne muut­tuu kou­riin­tun­tu­vam­mak­si ja tu­tum­mak­si.

Sa­man huo­maa uut­ta ko­tia jär­jes­tel­les­sään. Kun en­sim­mäi­sen ker­ran as­tuu muut­to­val­mii­seen, tyh­jään olo­huo­nee­seen, kaik­ki uu­si lä­väh­tää vä­hän tun­te­mat­to­ma­na tai jopa epä­to­del­li­se­na vas­ten kas­vo­ja. Kun vä­hi­tel­len puu­haa nur­kan ker­ral­laan asu­mis­kun­toon, al­kaa tun­tua omal­ta ja hy­väl­tä.

Sitä työ­tä voi ta­pah­tua myös mie­len nur­kis­sa. Vaik­ka kuin­ka mu­ka­via asi­oi­ta oli­si vas­tas­sa, voi­vat uu­det vai­heet tun­tua sil­tä kuin as­tui­si isoon sok­ke­loi­seen ra­ken­nuk­seen. Kun saa nurk­ka ker­ral­laan asi­oi­hin kos­ke­tus­pin­taa, al­kaa ko­ko­nai­suus aset­tua koh­dal­leen.

Huo­maan, et­tä mo­net päi­vit­täi­set asi­a­ni, osit­tain myös kiin­nos­tuk­sen­koh­tee­ni, ovat muu­ta­mas­sa vuo­des­sa muut­tu­neet. Toi­saal­ta va­kiin­tu­mi­nen on nos­ta­nut it­sel­le­ni tär­kei­tä van­ho­ja­kin asi­oi­ta uu­del­leen pin­taan. Huo­maan kiin­ty­nee­ni myös uu­siin asi­oi­hin.

Kun joi­tain vuo­sia sit­ten kiin­nos­tuin jos­ta­kin uu­des­ta, en tul­lut aja­tel­leek­si, et­tä täs­tä kun me­nee muu­ta­ma vuo­si, tu­len ole­maan rie­muis­sa­ni pu­nai­ses­ta ruo­hon­leik­ku­ris­ta. Niin, sama ko­ke­mus­han saat­taa edel­leen tois­tua, ai­na vä­hän uu­den­lai­se­na. Mut­ta sa­mal­la al­kaa muo­tou­tua myös kaik­ki se, mitä ha­lu­an har­maa­hap­sek­si as­ti säi­lyt­tää.

Olli-AnttiHintikka
Olen 26-vuotias mies Tampereelta. Rakennan palapelejä vaimoni kanssa, tykkään nähdä ihmisiä, puuhailla kotona ja käydä kivoissa paikoissa. Työssäni koulutan hämäläisiä nuoria maastossa tai kasarmilla. Palautetta voi vapaasti antaa osoitteeseen oltsu.hintikka@gmail.com
13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys