JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ul­ko­nä­kö­ky­sy­myk­siä

Heikkala Inkeri
Aiemmat blogit
6.6.2015 6.50

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150606065000

Kat­se­len ilois­ta nuor­ten po­ruk­kaa, joka on le­vit­täy­ty­nyt pirt­tiim­me. Sil­mäi­len noi­ta tut­tu­ja tyt­tö­jen ja poi­kien kas­vo­ja, po­nin­hän­tiä, ki­ha­roi­ta, tum­mia ja vaa­lei­ta. Mie­tin kuu­le­maa­ni aja­tus­ta sii­tä, mi­ten ny­kyi­nen some-kult­tuu­ri li­sää ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta. Ja toi­saal­ta sitä, et­tä juu­ri tuol­la bit­ti­maa­il­mas­sa jul­kais­taan ah­ke­ras­ti pro­fii­li­ku­via, joi­hin liit­tyy olen­nai­ses­ti nii­den kom­men­toin­ti.

Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä en­nen ol­tiin ar­ko­ja ka­me­ran edes­sä. ”Sär­kyy ka­me­ra”, oli tut­tu tor­jun­ta­kom­ment­ti. Omat nuo­ruu­den­ku­va­ni näyt­tä­vät­kin joko hy­vin ujoil­ta tai var­kain ote­tuil­ta. Ny­ky­kän­ny­kät mah­dol­lis­ta­vat myös oma­ku­vien hel­pot klik­kai­lut, ja kel­paa­mat­to­mat ku­vat on help­po pois­taa. Ja olet­ko huo­man­nut, et­tä nii­tä sel­fie­i­tä ote­taan ren­nos­ti vaik­ka kau­pan kas­sa­jo­nos­sa!

On­ko omas­ta ul­ko­nä­ös­tä tul­lut ny­kyih­mi­sel­le jo­ten­kin tär­ke­äm­pi asia kuin en­nen? Vai­kut­taa­ko sii­hen so­si­aa­li­nen me­dia? Tai li­sää­kö ku­vien pal­jous ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta? En­tä kuin­ka pal­jon nuo­ren it­se­tun­nol­le on mer­ki­tys­tä niil­lä kom­men­teil­la, joi­ta hän vaik­ka­pa so­mes­sa saa?

Mie­tin myös väi­tet­tä, et­tä ne­ga­tii­vi­sil­la pa­laut­teil­la on suu­ri vai­ku­tus eri­tyi­ses­ti nuo­riin nai­siin. Jopa niin, et­tä kym­me­nen po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta huk­ku­vat yh­den ne­ga­tii­vi­sen al­le. Mi­ten sy­väl­le ka­ve­rin huo­le­ton töl­väi­sy up­po­aa­kaan nuo­res­sa? Voi­ko se vää­ris­tää her­käs­sä iäs­sä ole­van pei­li­ku­van? Kun­pa sel­lai­sel­la het­kel­lä me van­hem­mat oli­sim­me lä­hel­lä ja tie­toi­sia lap­sem­me kuu­lu­mi­sis­ta.

Ny­kyi­nen ul­ko­nä­kö­kes­kei­syys huo­les­tut­taa mi­nua. Voi­ko se ol­la ai­na­kin osa­syyl­li­nen joi­den­kin nuor­ten pa­haan oloon ja syö­mis­häi­ri­öi­hin? On­ko var­sin­kin nai­sen ul­ko­nä­ös­tä tul­lut asia, joka vai­kut­taa jopa työn­saan­tiin ja me­nes­ty­mi­seen elä­mäs­sä ja ih­mis­suh­teis­sa? Pu­hu­taan myös lap­suu­den ly­hen­ty­mi­ses­tä. Liit­ty­vät­kö ul­ko­nä­kö­ky­sy­myk­set tä­hän­kin il­mi­öön?

Hy­vän it­se­tun­non poh­ja on it­sen­sä hy­väk­sy­mi­nen ja ar­vos­ta­mi­nen sel­lai­se­na kuin on. On tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen saa roh­ke­as­ti ol­la oma it­sen­sä. Kai­ken­lai­sil­le ja -nä­köi­sil­le tal­laa­jil­le on edel­leen ti­laa ja tar­vet­ta. Yh­tä ar­vok­kai­ta ovat niin ujot kuin vilk­kaat­kin. Ja hy­vät sa­nat ovat tär­kei­tä jo­kai­sel­le.

Kat­se­len edel­leen ym­pä­ril­lä­ni ole­vaa tut­tua po­ruk­kaa. Iloi­nen pu­heen­so­ri­na ja nau­ru ei­vät ker­ro min­kään­lai­sis­ta pai­neis­ta. Tie­dän kui­ten­kin, et­tä il­man nii­tä ei ku­kaan säi­ly. Nii­tä tuo ym­pä­ris­tö ja oma si­sin. Us­ko an­taa kui­ten­kin var­muu­den sii­tä, et­tä on kau­nis ja kel­paa­va Ju­ma­lan edes­sä juu­ri sel­lai­se­na kuin on. Ja Ju­ma­lan rau­ha, mikä lois­taa si­sim­mäs­tä as­ti, hei­jas­taa kau­neut­ta, mitä ei ai­ka­kaan syö.

InkeriHeikkala
Olen suurperheen äiti ja monen mussukan mummi. Asun Lapin portilla, Posiolla. Teen työtä puolisoni kanssa omassa monipalveluyrityksessämme. Autamme asiakkaitamme arkisissa askareissa, työtehtäviä on siivoamisesta sukanparsintaan. Kun kirjoitan, tekstini syntyvät hyvin nopeasti, hetkestä, kokemuspiiristä ja ajatuksista. Luonto ja sen monet vivahteet merkitsevät minulle paljon. Voit antaa minulle palautetta osoitteeseen inkeri.heikkala@hotmail.com.
4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys