JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Evan­ke­liu­min työ on Her­ral­ta

Matkaevääksi
17.6.2020 6.00

Juttua muokattu:

17.6. 07:35
2020061707350020200617060000

Sep­po Park­ki­la

Ku­lu­neen ke­vään ai­ka­na olem­me ko­ke­neet poik­keus­ti­lan, jota em­me etu­kä­teen osan­neet aa­vis­taa. CO­VID-19-pan­de­mia le­vi­si no­pe­as­ti ym­pä­ri maa­il­man. Mil­joo­nia ih­mi­siä on sai­ras­tu­nut ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­ti­oon, ja sa­to­ja tu­han­sia on kuol­lut tau­din seu­rauk­se­na.

Suo­mes­sa­kin ko­koon­tu­mi­sia ra­joi­tet­tiin, kou­lut sul­jet­tiin, mo­net siir­tyi­vät kuu­kau­sien ajak­si etä­töi­hin ja Uu­den­maan maa­kun­ta eris­tet­tiin va­jaan kol­men vii­kon ajak­si. Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten ta­kia myös ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja seu­rat siir­tyi­vät net­ti­lä­he­tyk­sik­si. Ra­joi­tuk­sia on vii­me ai­koi­na hie­man höl­len­net­ty, mut­ta pan­de­mi­an ai­heut­ta­nut vi­rus ei ole mi­hin­kään hä­vin­nyt. Sik­si myös ke­sän Su­vi­seu­rat ja opis­to­seu­rat lä­he­te­tään pel­käs­tään ra­di­on ja ne­tin kaut­ta – jos Ju­ma­la suo.

Vii­me ai­koi­na olen poh­ti­nut mon­ta ker­taa, et­tä on­nek­si pan­de­mia il­maan­tui vas­ta vuon­na 2020 ei­kä esi­mer­kik­si 20 vuot­ta ai­kai­sem­min. Vie­lä­kin on sa­moin kuin oli Jee­suk­sen maan­pääl­li­sen va­el­luk­sen ai­ka­na: ”Eloa on pal­jon, mut­ta työ­mie­hiä vä­hän” (Matt. 9:37).

Nyt meil­lä on kui­ten­kin käy­tet­tä­vis­sä eri­no­mai­sia säh­köi­siä tek­nii­koi­ta myös Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­man vä­lit­tä­mi­seen lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti: ”Men­kää kaik­ki­al­le maa­il­maan ja ju­lis­ta­kaa evan­ke­liu­mi kai­kil­le luo­duil­le” (Mark. 16:15). Tai­taa ol­la niin, et­tä tä­män ke­vään ai­ka­na Ju­ma­lan sa­naa on ju­lis­tet­tu laa­jem­mal­le kuin kos­kaan ih­mis­kun­nan his­to­ri­an ai­ka­na. Seu­ro­ja­kin lä­he­te­tään ne­tis­sä use­a­na päi­vä­nä vii­kos­sa ja vie­lä­pä useil­la kie­lil­lä.

Ju­ma­la on tä­män­kin ti­lan­teen näh­nyt jo etu­kä­teen. Hän oh­jaa evan­ke­liu­min työ­tä kaik­ki­na ai­koi­na ja kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Evan­ke­liu­min työ on Her­ran va­ras­sa.

Evan­ke­liu­min työ­tä teh­dään ta­val­lis­ten us­ko­vais­ten ih­mis­ten toi­mes­ta Ju­ma­lan an­ta­mil­la lah­joil­la. Kun ih­mi­nen on saa­nut pal­jon an­teek­si, hän Py­hän Hen­gen omis­ta­ja­na ha­lu­aa ker­toa myös toi­sil­le ih­mi­sil­le Ju­ma­lan ar­mos­ta, joka tuli osak­sem­me Kris­tuk­sen an­si­on täh­den. ”Hän an­taa Hen­gen il­me­tä it­se kus­sa­kin eri­tyi­sel­lä ta­val­la, yh­tei­sek­si hyö­dyk­si” (1. Kor. 12:7).

Ju­ma­lan lap­sil­la, ku­ten kai­kil­la ih­mi­sil­lä, on eri­lai­sia lah­jo­ja. Eräät osaa­vat opet­taa, muu­ta­mat ym­mär­tä­vät tie­to­tek­nii­kas­ta, joil­la­kin on soit­ta­mi­sen ja lau­la­mi­sen tai­to, jot­kut taas osaa­vat val­mis­taa mau­kas­ta ruo­kaa ja lei­von­nai­sia. Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta kut­suu myös sa­nan­pal­ve­li­jat teh­tä­viin­sä ju­lis­ta­maan Ju­ma­lan sa­naa yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa. Kai­ken­lai­sia lah­jo­ja tar­vi­taan ja lah­jat­to­mim­man­kin tun­tui­nen on ter­ve­tul­lut yh­tei­seen toi­min­taan. Jo­kai­nen voi myös ru­koil­la evan­ke­liu­min työn puo­les­ta – se on erit­täin tär­keä teh­tä­vä.

Kun ih­mi­siä kut­su­taan evan­ke­liu­min työ­hön, ei kri­tee­ri­nä ole vii­saus, yh­teis­kun­nal­li­nen ase­ma tai va­ral­li­suus. Tär­kein­tä on rak­kau­te­na vai­kut­ta­va us­ko.

Paa­va­li ker­too täs­tä kir­jees­sään Ko­rin­tin seu­ra­kun­ta­lai­sil­le: ”Aja­tel­kaa, vel­jet, mitä te olit­te, kun tei­dät kut­sut­tiin: teis­sä ei ol­lut mon­ta ih­mis­ten mie­les­tä vii­sas­ta, ei mon­ta vai­ku­tus­val­tais­ta, ei mon­ta ja­lo­su­kuis­ta. Mikä maa­il­mas­sa on hul­luut­ta, sen Ju­ma­la va­lit­si saat­taak­seen vii­saat hä­pe­ään. Mikä maa­il­mas­sa on heik­koa, sen Ju­ma­la va­lit­si saat­taak­seen hä­pe­ään sen, mikä on voi­ma­kas­ta. Mikä maa­il­mas­sa on vä­hä­pä­töis­tä ja hal­vek­sit­tua, mikä ei ole yh­tään mi­tään, sen Ju­ma­la va­lit­si teh­däk­seen tyh­jäk­si sen, mikä on jo­ta­kin. Näin ei yk­si­kään ih­mi­nen voi yl­peil­lä Ju­ma­lan edes­sä.” (1. Kor. 1:26–29.)

10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys