JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Iloit­kaa ai­na Her­ras­sa!

Päivämies
Matkaevääksi
8.2.2017 7.01

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111205920170208070100

Ilo­nai­hei­ta voi ol­la mo­nia. Iloa ja iloi­suut­ta voi ta­voi­tel­la hy­vin­kin eri ta­voin. Yleen­sä jo­kai­sel­la on elä­mäs­sään ilo­nai­hei­ta, mut­ta huo­maam­me­ko ja tun­nis­tam­me­ko nii­tä? En­tä mikä on kes­tä­vää iloa?

Lap­sen ilo on ai­toa iloa. Hän iloit­see usein pie­nis­tä­kin asi­ois­ta. Lap­sen mie­li vaih­tuu no­pe­as­ti pet­ty­myk­ses­tä ilok­si, unoh­taa mur­heen. Sii­nä on meil­le van­hem­mil­le hyvä esi­merk­ki.

Raa­mat­tu on ko­ko­nai­suu­des­saan sa­no­maa ilos­ta. Evan­ke­liu­mi tar­koit­taa ilo­sa­no­maa. Jou­lu­na en­ke­li toi ilo­sa­no­man ke­don pai­me­nil­le: ”äl­kää pe­lät­kö! Minä il­moi­tan teil­le ilo­sa­no­man, suu­ren ilon koko kan­sal­le. Tä­nään on teil­le Daa­vi­din kau­pun­gis­sa syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja. Hän on Kris­tus, Her­ra.” (Luuk. 2:10–11.)

Iloa jo ajal­li­ses­sa elä­mäs­sä

Ilo kuu­luu ar­keen ja juh­laan. Ar­jes­sa saa­tam­me use­am­min unoh­taa ilo­nai­heet ei­kä ajal­li­ses­sa juh­las­sa­kaan jo­kai­nen ai­na koe ilois­ta miel­tä. Jee­sus pu­hui usein ilos­ta. En­sim­mäi­sen ih­me­te­kon­sa hän teki hää­juh­las­sa. Hää­juh­la, ilon juh­la, oli myös usein ai­hee­na hä­nen ver­tauk­sis­saan.

Mur­he ja ilo kuu­lu­vat ajal­li­seen elä­mään. Jee­sus pu­hui hy­väs­ti­jät­tö­pu­hees­saan ope­tus­lap­sil­leen: ”To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: te saat­te it­keä ja va­lit­taa, mut­ta maa­il­ma iloit­see. Te jou­dut­te mu­reh­ti­maan, mut­ta tus­kan­ne muut­tuu ilok­si.” (Joh. 16:20.) Jee­sus pu­hui myös syn­nyt­tä­vän vai­mon ki­vus­ta, kuin­ka se lap­sen syn­nyt­tyä muut­tuu ilok­si.

Eri­tyi­sen suur­ta iloa ih­mi­nen voi ko­kea maan pääl­lä löy­tä­es­sään Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ja pääs­tes­sään Ju­ma­lan lap­sek­si. Jee­sus pu­hui ra­han ka­dot­ta­neen vai­mon ver­tauk­ses­sa: ”Iloit­kaa kans­sa­ni! Minä löy­sin ra­han, jon­ka olin ka­dot­ta­nut. Yh­tä lail­la, sen sa­non teil­le, iloit­se­vat Ju­ma­lan en­ke­lit yh­des­tä­kin syn­ti­ses­tä, joka te­kee pa­ran­nuk­sen." (Luuk. 15:9–10.)

Paa­va­li pu­huu usein kir­jeis­sään ilos­ta: ”Toi­vo­kaa ja iloit­kaa, ah­din­gos­sa ol­kaa kes­tä­viä, ru­koil­kaa hel­lit­tä­mät­tä. Aut­ta­kaa puut­tees­sa ole­via py­hiä, osoit­ta­kaa vie­raan­va­rai­suut­ta. Siu­nat­kaa nii­tä, jot­ka tei­tä vai­no­a­vat, siu­nat­kaa äl­kää­kä ki­rot­ko. Iloit­kaa iloit­se­vien kans­sa, it­ke­kää it­ke­vien kans­sa.” (Room. 12:12–15.)

Täy­del­li­nen ilo tai­vaan kirk­kau­des­sa

Jee­sus lä­het­ti ope­tus­lap­si­aan ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­mia. Pa­la­tes­saan ope­tus­lap­set iloit­si­vat. Jee­sus muis­tut­ti tär­keim­mäs­tä ilo­nai­hees­ta: ”Niin, minä olen an­ta­nut teil­le val­lan: te voit­te pol­kea käär­mei­tä ja skor­pi­o­ne­ja ja kaik­kea vi­hol­li­sen voi­maa, ei­kä se va­hin­goi­ta tei­tä. Mut­ta äl­kää sii­tä iloit­ko, et­tä hen­get tei­tä tot­te­le­vat. Iloit­kaa sii­tä, et­tä tei­dän ni­men­ne on mer­kit­ty tai­vaan

kir­jaan.” (Luuk. 10:19–20.)

Jee­sus pu­hui täy­del­li­ses­tä ilos­ta, joka ker­ran on hä­nen seu­raa­jien­sa oma­na Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa. Tääl­lä ajas­sa on tus­ka ja vai­va: ”Iloit­kaa, hyp­pi­kää rie­mus­ta, sil­lä palk­ka, jon­ka te tai­vaas­sa saat­te, on suu­ri” (Luuk. 6:22–23).

Saam­me ru­koil­la Ju­ma­lal­ta var­je­lus­ta ja siu­naus­ta elä­määm­me. Ju­ma­la voi siu­na­ta niin, et­tä ilom­me on täy­del­li­nen (Joh. 16:24). Jee­sus ke­hot­taa py­sy­mään rak­kau­des­saan ja nou­dat­ta­maan hä­nen käs­ky­jään, se tuo kes­tä­vän ilon.

Paa­va­li muis­tut­taa kir­jees­sään: ”Toi­von Ju­ma­la täyt­tä­köön ilol­la ja rau­hal­la tei­dät, jot­ka us­kot­te, niin et­tä teil­lä Py­hän Hen­gen voi­mas­ta oli­si run­sas toi­vo” (Room. 15:13).

Han­nu Ter­vo­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 8.2.2017

Ku­vi­tus­ku­va: Kari Ven­ga­sa­ho

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys