JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Koettelemukset kirkastavat uskoa

Matkaevääksi
30.3.2022 9.05

Juttua muokattu:

30.3. 09:04
2022033009041220220330090500

Pet­ri Luk­ka

”Is­tun pi­hal­la kei­nus­sa ja jak­san jo ihail­la kes­ki­ke­sän kau­neut­ta. Tun­nen, kuin­ka vau­va lii­kah­taa ma­has­sa­ni ja sit­ten rau­hoit­tuu kei­nun rau­hal­li­seen kyy­tiin. Kei­nu vie aja­tuk­set edel­li­sen ke­sän tun­nel­miin. Sama paik­ka, sama kiik­ku, sa­man puun hu­mi­na. Sil­loin it­kim­me yh­des­sä lap­sem­me me­ne­tys­tä, nyt is­tun yk­sin ja odo­tan si­nua saa­pu­vak­si sai­raa­las­ta ko­tiin. Näen si­nut, kä­ve­let ha­pa­roi­vin as­ke­lin kyy­när­sau­voi­hin tu­kien koh­ti ko­tia. Mie­li her­kis­ty­nee­nä… ’sain vie­lä pa­la­ta ko­tiin’.

It­se en voi tul­la si­nua vas­taan, ’lää­kä­rin mää­räyk­ses­tä le­vos­sa’. Jak­san odot­taa. Ris­tin kä­te­ni so­per­te­len kii­tok­se­ni Tai­vaan Isäl­le huo­len­pi­dos­ta, jota olem­me saa­neet osak­sem­me.”

Elä­mäs­sä saat­taa ol­la ai­ko­ja, jol­loin ko­et­te­le­mus­ten ja vas­toin­käy­mis­ten mää­rä tun­tuu lii­an suu­rel­ta. Aja­tuk­siin nou­see ky­sy­myk­siä: Mik­si mi­nul­le, meil­le? Mi­ten sel­vi­äm­me? Ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­lä voi ol­la vai­ke­aa luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja huo­len­pi­toon. Valo ja toi­vo saat­ta­vat hä­mär­tyä. Saat­taa ol­la vai­ke­aa hy­väk­syä Isä mei­dän -ru­kouk­sen pyyn­töä: ”Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si.”

Raa­mat­tu ker­too meil­le mo­nis­ta Ju­ma­lan huo­len­pi­toon luot­ta­neis­ta ih­mi­sis­tä, jot­ka ovat jou­tu­neet ko­et­te­le­muk­siin ja vas­toin­käy­mi­siin. Ab­ra­ha­mia Ju­ma­la ko­et­te­li, kun käs­ki uh­ra­ta poi­kan­sa Ii­sa­kin. Ab­ra­ham us­koi ja luot­ti Ju­ma­lan lu­pauk­seen ja toi­mi Ju­ma­lan oh­jei­den mu­kaan. Lo­pul­ta Ju­ma­la osoit­ti hä­nel­le kui­ten­kin toi­sen uh­rin, oi­naan. (1. Moos. 23.)

Ko­et­te­le­muk­sis­sa ja vas­toin­käy­mi­sis­sä saa ru­koil­la Tai­vaan Isäl­tä voi­mia. Loh­tua ja voi­maa voi saa­da Ju­ma­lan sa­nas­ta ja us­ko­nys­tä­vien tu­es­ta. Ko­ke­mus us­kon ja syn­tien an­teek­si­saa­mi­sen tuo­mas­ta tur­vas­ta kir­kas­taa oma­koh­tais­ta us­koa.

Ko­et­te­le­mus­ten­kin kes­kel­lä saa tur­va­ta hy­vään Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin. Psal­mis­sa 73 loh­du­te­taan kau­niis­ti ras­kaas­sa elä­män­vai­hees­sa ole­vaa: ”Kui­ten­kin minä saan ai­na ol­la luo­na­si, sinä pi­dät kä­des­tä­ni kiin­ni. Sinä joh­da­tat mi­nua tah­to­si mu­kaan, ja vii­mein sinä nos­tat mi­nut kun­ni­aan.” (Ps. 73:23–24.)

Lai­naus on Sari ja Pet­ri Lu­kan kir­joi­tuk­ses­ta Elä­män­po­lul­la-sar­jan Us­ko ja mie­li -kir­jas­sa.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys