JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kunnian kuningas tulee kerran loistossaan

Matkaevääksi
24.11.2021 6.00

Juttua muokattu:

22.11. 10:13
2021112210132620211124060000

Ju­ha­ni Ala­ran­ta

Kun vi­ras­sa ole­vat ku­nin­kaat vie­rai­le­vat kan­san­sa kes­kel­lä, pal­jon vä­keä ko­koon­tuu seu­raa­maan ta­pah­tu­maa. Usein maas­sa on pu­nai­nen mat­to, jota pit­kin ku­nin­gas seu­ru­ei­neen kä­ve­lee.

Hä­nen tur­val­li­suu­des­taan huo­leh­di­taan. Kul­ku­rei­tit tar­kas­te­taan etu­kä­teen. Ti­lan­net­ta val­vo­taan maas­ta ja il­mas­ta. Ky­sy­mys on suu­res­ta ta­pah­tu­mas­ta, jota uu­tis­vä­li­neet seu­raa­vat.

Erääs­sä kau­pun­gis­sa oli tu­los­sa täl­lai­nen vie­rai­lu. Kou­lun us­kon­non tun­nil­la opet­ta­ja ky­se­li lap­sil­ta, mikä on kor­kein mah­dol­li­nen ase­ma, jon­ka ih­mi­nen voi saa­vut­taa. Opet­ta­ja ajat­te­li las­ten vas­taa­van, et­tä se on ku­nin­gas. Pie­ni poi­ka viit­ta­si in­nok­kaas­ti ja sai vas­ta­ta: ”Se on Ju­ma­lan lap­sen ase­ma.”

Raa­ma­tus­sa Ju­ma­laa ver­ra­taan ku­nin­kaa­seen. Maa­her­ra Pi­la­tus ky­syi Jee­suk­sel­ta kuu­lus­te­luis­sa: ”Olet­ko sinä juu­ta­lais­ten ku­nin­gas?” (Matt. 27:11.) Jee­sus myön­si, mut­ta li­sä­si, et­tei hä­nen val­ta­kun­tan­sa ole täs­tä maa­il­mas­ta (Joh. 18:36).

Kun Jee­sus nau­lit­tiin ris­til­le, kiin­ni­tet­tiin hä­nen pään­sä ylä­puo­lel­le tau­lu, jos­sa luki: ”Jee­sus Na­sa­re­ti­lai­nen, juu­ta­lais­ten ku­nin­gas”. Sii­nä il­moi­tet­tiin kuo­le­man­tuo­mi­on syy. Kun Jee­sus oli näin sa­no­nut, hän oli syyt­tä­jien mie­les­tä pil­kan­nut Ju­ma­laa.

Ku­nin­gas oli juu­ta­lai­sil­le tut­tu asia. Ku­nin­kaan va­lit­si vir­kaan­sa hen­ki­lö, joka oli hän­tä vie­lä ar­vok­kaam­pi, tai kan­sa. Oli myös mah­dol­lis­ta, et­tä ku­nin­gas it­se ot­ti val­lan kä­siin­sä. Hän sää­ti la­ke­ja ja pani ne toi­meen ja oli myös tuo­ma­ri. Ku­nin­kaal­ta vaa­dit­tiin, et­tä hän oli Ju­ma­laa pel­kää­vä.

Van­han tes­ta­men­tin kan­sa odot­ti Ju­ma­lan lu­paa­maa Mes­si­as­ta. Tätä Her­ran voi­del­tua ku­va­taan psal­mis­sa: ”Hän on Her­ra, vä­ke­vä ja voi­mal­li­nen. – – Voi­ton san­ka­ri.” (24:8.)

Tätä taus­taa vas­ten on ym­mär­ret­tä­vää, et­tä psal­mi­lau­lun kir­joit­ta­ja on ot­ta­nut ku­nin­kaan ver­taus­ku­vak­si ku­vaa­maan Jee­suk­sen tu­loa Je­ru­sa­le­miin. Tä­män oli pro­feet­ta Sa­kar­ja en­nus­ta­nut (9:9–10).

Ad­ven­tin psal­mis­sa ku­va­taan juu­ta­lai­sen ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen kul­ku­et­ta. Se on ny­ky­ään usein käy­tös­sä lu­te­ri­lai­sis­sa­kin kir­kois­sa. Sii­nä esi­te­tään Ju­ma­lan saa­pu­mis­ta seu­ra­kun­nan kes­kel­le. Por­tin ja oven avaa­mi­ses­sa voi näh­dä myös ih­mi­sen sy­dä­men avaa­mi­sen. Lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on Sa­nan kirk­ko, jos­sa ko­ros­te­taan ju­lis­te­tun Ju­ma­lan sa­nan tär­keyt­tä.

Ju­ma­la ha­lu­aa, et­tä Py­hän Hen­gen voi­mal­la ju­lis­tet­tu, elä­vä Ju­ma­lan sana sai­si ava­ta kuu­li­jan sy­dä­men ot­ta­maan vas­taan kut­sun Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Sii­nä­kin on port­ti: ”ah­das port­ti ja kai­ta tie, joka vie elä­mään” (Matt. 7:14). Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­tus­ta ja ope­tus­ta tar­vi­taan, kos­ka asia on vie­ras täl­le maa­il­mal­le.

Täs­sä kor­ke­an elin­ta­son ja suu­ren hy­vin­voin­nin ajas­sa ovat ajan­koh­tai­sia Jee­suk­sen sa­nat ope­tus­lap­sil­leen: ”Mitä hyö­dyt­tää ih­mis­tä, jos hän voit­taa omak­seen koko maa­il­man mut­ta me­net­tää sie­lun­sa? Mil­lä ih­mi­nen voi os­taa sie­lun­sa ta­kai­sin?” (Mark. 8:36–37.)

Ad­vent­ti viit­taa myös Jee­suk­sen toi­sen tu­le­mi­sen odo­tuk­seen. Ker­ran Kun­ni­an Ku­nin­gas tu­lee lois­tos­saan, ei enää hal­pa-ar­voi­sen aa­sin se­läs­sä.

Ar­mah­de­tut saa­vat ikui­sen elä­män. Ei kat­so­ta sitä, mil­lai­nen ajal­li­nen elä­mä on ol­lut, vaan et­tä on Ju­ma­lan lap­sen ase­ma.

18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys