JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Lähimmäisen kunnioittaminen

Päivämies
Matkaevääksi
13.8.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123452620140813000000

Ke­vääl­lä su­vi­seu­ro­jen vas­tuu­hen­ki­löil­le jär­jes­tet­tiin tur­val­li­suus­kou­lu­tus­ta, jos­sa neu­vot­tiin, et­tä me vas­tuu­hen­ki­löt em­me sai­si kä­vel­lä vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti ohi, jos nä­em­me epä­koh­tia su­vi­seu­rois­sa.

Jos nä­em­me esi­mer­kik­si, et­tä nuo­ret tu­pa­koi­vat va­ro­mat­to­mas­ti tai lap­set leik­ki­vät vaa­ral­li­sia leik­ke­jä, mei­dän tu­li­si puut­tua asi­oi­hin ja yrit­tää neu­voa lap­sia ja nuo­ria rak­kau­del­la. Se on yh­tei­sen vas­tuun kan­ta­mis­ta, ja se tu­lee yh­tei­sek­si par­haak­si. Mik­si em­me sit­ten ai­na toi­mi täl­lä ta­voin? Ovat­ko it­sek­kyys ja vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys li­sään­ty­neet?

Hil­jat­tain luin ne­tis­tä, et­tä eräs­tä nä­kö­vam­mais­ta pap­pia oli pa­hoin­pi­del­ty bus­sis­sa. Ku­kaan ta­pah­tu­man näh­neis­tä ei puut­tu­nut sii­hen mil­lään ta­val­la. Hu­ma­lai­nen sai lyö­dä lä­him­mäis­tä ja pois­tua bus­sis­ta ke­nen­kään sitä es­tä­mät­tä tai sii­hen puut­tu­mat­ta.

Mikä es­tää mei­tä aut­ta­mas­ta? On­ko pel­ko­na se, et­tä en osaa aut­taa? Vai on­ko ky­sy­mys pi­kem­min­kin sii­tä, et­tä ajat­te­lem­me, et­tä tuo ei kuu­lu mi­nul­le? Vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys tu­lee hel­pos­ti myös lä­hei­sim­piin ih­mis­suh­tei­siim­me. Vir­ren sa­noin: ”Voi it­sek­kyys ja kii­re niin mei­dät so­kais­ta, et­tem­me lain­kaan huo­maa lä­heis­ten tar­pei­ta” (Vk. 464:3).

Kun­ni­oit­ta­kaa kil­van toi­si­an­ne

Raa­mat­tu neu­voo mei­tä toi­nen toi­sem­me kun­ni­oit­ta­mi­seen. Ai­van eri­tyi­sen tär­ke­ä­nä Raa­mat­tu pi­tää van­hem­pien kun­ni­oit­ta­mis­ta. On­ko kun­ni­oi­tuk­sen vä­he­ne­mi­nen yk­si vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­teen vai­kut­ta­vis­ta asi­ois­ta? Mi­ten kun­ni­oi­tus nä­kyy ja vai­kut­taa?

Van­hem­pien kun­ni­oit­ta­mi­seen liit­tyy lu­paus ajal­li­sen elä­män siu­nauk­ses­ta. Ju­ma­la on sää­tä­nyt niin, et­tä van­hem­pien ja esi­val­lan kun­ni­oi­tus tuo elä­mään siu­naus­ta, va­kaut­ta ja tur­val­li­suut­ta. Lap­sen ja nuo­ren­kin on eh­kä vai­kea ar­vos­taa elä­män­ko­ke­mus­ta omis­ta läh­tö­koh­dis­taan, mut­ta sil­lä on suu­ri mer­ki­tys elä­män suo­jaa­mi­ses­sa ja tur­val­li­suu­den ra­ken­tu­mi­ses­sa. Kun­ni­oit­ta­mi­sen vä­hen­ty­mi­nen nä­kyy esi­mer­kik­si kou­luis­sa tur­vat­to­muu­den li­sään­ty­mi­se­nä.

Lä­him­mäi­sen­rak­kaus on pe­rim­mäl­tään myös kun­ni­oit­ta­mis­ta. Ju­ma­lan tah­to on, et­tä kun­ni­oi­tam­me toi­si­am­me hä­nen luo­mi­naan ai­nut­ker­tai­si­na ih­mi­si­nä ja lä­him­mäi­si­nä. Myös us­ko­vais­ten vä­li­ses­sä kans­sa­käy­mi­ses­sä on hyvä muis­tut­taa kun­ni­oit­ta­mi­sen tar­peel­li­suu­des­ta: ”Osoit­ta­kaa toi­sil­len­ne läm­min­tä vel­jes­rak­kaut­ta, kun­ni­oit­ta­kaa kil­van toi­nen tois­tan­ne” (Room. 12:10).

It­sek­kyys pa­ho­lai­sen asee­na

Vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys ja it­sek­kyys ovat pa­ho­lai­sen asei­ta eri­tyi­ses­ti mei­dän ajas­sam­me. Paa­va­lin mu­kaan meil­lä on jo­ka­päi­väi­nen tais­te­lu sie­lu­jen vi­hol­li­sen voi­mia vas­taan. Olem­me hel­pos­ti ul­ko­kul­tai­sia ja puu­tum­me las­kel­moi­den vain sel­lai­siin asi­oi­hin, jois­ta ar­ve­lem­me saa­vam­me it­sel­lem­me jo­tain hyö­tyä. Ju­ma­lan sana osoit­taa täl­lai­sen ajat­te­lun vää­räk­si ja ju­ma­lat­to­mak­si. Sa­nan­las­kuis­sa sa­no­taan: ”Syn­tiä te­kee, joka lä­him­mäis­tään hal­vek­sii, au­tu­as se, joka köy­hää sää­lii. Joka pa­haan pyr­kii, kul­kee har­haan, joka pyr­kii hy­vään, saa rak­kaut­ta.” (Sa­nanl. 14:21–22.)

Ju­ma­lan ar­mo opet­taa mei­tä hyl­kää­mään ju­ma­lat­to­muu­den ja maa­il­mal­li­set hi­mot ja elä­mään hil­li­tys­ti, oi­ke­a­mie­li­ses­ti ja Ju­ma­laa kun­ni­oit­ta­en täs­sä maa­il­mas­sa (Tiit. 2:12). Ju­ma­lan ar­mo on myös mei­dän voi­mam­me ja tur­vam­me elä­mäs­säm­me.

Tero Pit­kä­lä

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.8.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys