JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Luottamuksen arvoinen palvelija

Matkaevääksi
8.12.2021 10.00

Juttua muokattu:

7.12. 16:46
2021120716464120211208100000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Os­mo Heik­ka­la

Kun työn­te­ki­jä tai yrit­tä­jä suo­rit­taa teh­tä­vän­sä so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti, huo­lel­li­ses­ti ja ajal­laan, hän on esi­mie­hen­sä ja asi­ak­kaan­sa luot­ta­muk­sen ar­voi­nen.

Luo­tet­ta­val­le te­ki­jäl­le on help­po an­taa vas­tuul­li­si­a­kin teh­tä­viä suo­ri­tet­ta­vak­si. Toi­saal­ta luot­ta­muk­sen pet­tä­mi­nen voi jät­tää pit­kään kes­tä­vät jäl­jet. Ker­ran me­ne­tet­tyä luot­ta­mus­ta on vai­kea saa­da ta­kai­sin.

Luot­ta­mus on tär­keä pe­ru­sar­vo myös lä­hei­sis­sä ih­mis­suh­teis­sa. Re­hel­li­syys, us­kol­li­suus ja lu­paus­ten pi­tä­mi­nen ra­ken­ta­vat luot­ta­mus­ta ih­mis­ten vä­lil­le kai­kis­sa suh­teis­sa.

Olim­me hil­jat­tain vai­mo­ni ja nuo­rim­man lap­sem­me kans­sa Ra­nu­an opis­tol­la vii­kon­lop­pu­kurs­sil­la. Toi­set lap­set jäi­vät kes­ke­nään ko­tiin, ja pää­vas­tuu jäi van­him­mil­le, jo täy­si-ikäi­sil­le tyt­tä­ril­le. Läh­dim­me tur­val­li­sin mie­lin, luot­ta­en sii­hen, et­tä kaik­ki saa­vat ajal­laan ruo­kaa ja talo on pys­tys­sä vie­lä pa­la­tes­sam­me­kin. Kurs­si oli vir­kis­tä­vä ja ko­tiin jää­neet osoit­tau­tui­vat luot­ta­muk­sen ar­voi­sik­si. Talo oli pys­tys­sä, pie­net kyl­läi­siä ja as­ti­oi­ta­kin oli vä­lil­lä muis­tet­tu pes­tä.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan pal­ve­lu­teh­tä­vät­kin ovat luot­ta­mus­teh­tä­viä. Niis­sä pal­vel­laan it­se Kris­tus­ta: ”Mei­tä on siis pi­det­tä­vä Kris­tuk­sen pal­ve­li­joi­na, joi­den huos­taan on us­kot­tu Ju­ma­lan sa­lai­suu­det. Sil­tä, jol­le on jo­ta­kin us­kot­tu, vaa­di­taan, et­tä hän osoit­tau­tuu luot­ta­muk­sen ar­voi­sek­si.” (1. Kor. 4:1–2.) Paa­va­li kir­joit­ti nämä sa­nat Ko­rin­tin seu­ra­kun­nal­le, jos­sa oli al­ka­nut il­me­ne­mään ris­ti­rii­to­ja ja ha­jaan­nus­ta. Us­kol­li­suus Ju­ma­lan sa­nal­le oli al­ka­nut hor­jua, sil­lä Ko­rin­tis­sa oli alet­tu ko­ros­taa ih­mis­ten vii­saut­ta ja nos­taa Kris­tuk­sen rin­nal­le hä­nen pal­ve­li­joi­taan, Paa­va­lia, Kee­fas­ta eli Pie­ta­ria ja Apol­loa (1. Kor. 1). Paa­va­li ha­lu­si pa­laut­taa hei­tä us­kon pe­rus­tal­le, ke­hot­ta­en pyr­ki­mään yk­si­mie­li­syy­teen ja tur­vaa­maan ih­mis­vii­sau­den si­jaan ai­no­as­taan Kris­tuk­seen: ”Hä­net Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le vii­sau­dek­si, van­hurs­kau­dek­si, py­hi­tyk­sek­si ja lu­nas­tuk­sek­si” (1. Kor. 1:30).

Myös tä­män ajan ih­mis­ten on py­syt­tä­vä us­kol­li­si­na Ju­ma­lan sa­nal­le, ei­kä Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa nyt­kään nos­te­ta ih­mi­siä ja­lus­tal­le. Ku­kaan ei ole tois­ta ar­vok­kaam­pi tai suu­rem­pi. Sa­mat tai­vaan val­ta­kun­nan avai­met löy­ty­vät niin sa­nan­pal­ve­li­joil­ta, sä­es­tä­jil­tä, päi­vä­ker­hon oh­jaa­jil­ta, isil­tä, äi­deil­tä ja pie­nil­tä lap­sil­ta­kin. Myös sil­tä sa­nan­kuu­li­jal­ta, jon­ka voi­ma­va­rat ei­vät rii­tä ajal­li­siin pal­ve­lu­teh­tä­viin, mut­ta joka edel­leen ha­lu­aa us­koa. Ne löy­ty­vät jo­kai­sel­ta, jon­ka sy­dä­mes­sä Pyhä Hen­ki saa us­kon kaut­ta vai­kut­taa, kaik­kein hei­koim­mal­ta­kin Ju­ma­lan lap­sel­ta.

Saam­me ilol­la pal­vel­la toi­si­am­me ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taa. Työn mää­räl­lä ja sii­nä on­nis­tu­mi­sel­la ei kui­ten­kaan ole pe­las­tuk­sen kan­nal­ta mer­ki­tys­tä. Van­hurs­kaus, au­tuus ja lu­nas­tus ovat Kris­tuk­ses­sa, niin kuin Paa­va­li opet­taa. Joka kes­tää us­kos­sa, saa kuul­la vii­mei­se­nä päi­vä­nä: ”Hy­vin teh­ty! Olet hyvä ja luo­tet­ta­va pal­ve­li­ja. Vä­häs­sä olet ol­lut us­kol­li­nen, minä pa­nen si­nut pal­jon hal­ti­jak­si. Tule her­ra­si ilo­juh­laan!” (Matt. 25:21.)

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys