JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pai­men ruok­kii lam­paan­sa

Matkaevääksi
26.5.2021 6.00

Juttua muokattu:

25.5. 14:55
2021052514554920210526060000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Pek­ka Syr­jä­nie­mi

Lam­mas­pai­men oli Raa­ma­tun alus­ta as­ti hy­vin ylei­nen am­mat­ti, muis­tam­me muun mu­as­sa Aab­ra­ha­min, Loo­tin, Jaa­ko­bin, Daa­vi­din ja Aa­mok­sen. Kun pu­hum­me pai­me­nes­ta, lai­tu­mes­ta ja lam­pais­ta, olem­me Raa­ma­tun kes­kei­sim­pien asi­oi­den ää­rel­lä.

Kun olin noin 10-vuo­ti­as, äi­ti­ni lä­het­ti mi­nut pai­me­neen. Hän an­toi mi­nul­le kol­me teh­tä­vää: ”Vie lau­ma ai­na hy­vil­le ruo­ka­mail­le ja huo­leh­di sii­tä, et­tä kar­ja saa myös juo­ta­vaa. Pidä huo­li, et­tei lau­ma ha­jaan­nu ja mene vie­rail­le lai­tu­mil­le. Oli­si myös hyvä, et­tä toi­sit sa­man mää­rän lam­pai­ta ta­kai­sin kuin nii­tä oli läh­ties­sä­kin.”

Kun Jee­sus ylös­nous­tu­aan il­mes­tyi ka­laan läh­te­neil­le ope­tus­lap­sil­leen Ti­be­ri­an me­ren ran­nal­la, hän huu­si en­sim­mäi­se­nä: ”On­ko teil­lä mie­het mi­tään syö­tä­vää?” Mie­het vas­ta­si­vat: ”Ei ole.” Ran­nal­le pääs­ty­ään ope­tus­lap­set nä­ke­vät hii­lil­lä pais­tet­tua ka­laa ja lei­pää. Sii­o­nin lau­lu (46:4–5) ku­vaa ti­lan­net­ta kau­niis­ti: ”Lap­set, syö­tä­vää on teil­le, tul­kaa ruo­kaa naut­ti­maan. Su­lois­ta on vä­sy­neil­l­le kuul­la hä­nen kut­su­aan. Kun he syö­vät, iloit­se­vat, su­rut, mur­heet haih­tu­vat. Kaik­ki vai­vat unoh­tu­vat, Jee­suk­seen he tur­vaa­vat.”

Sa­mal­la hii­li­nuo­ti­ol­la Jee­sus ky­syi Pie­ta­ril­ta kol­me ker­taa, et­tä ra­kas­tat­ko sinä mi­nua? Pie­ta­rin myön­tä­es­sä Jee­sus käs­kee vas­tauk­sis­saan kak­si ker­taa hä­nen ruok­kia lam­pai­taan ja yh­den ker­ran kait­sea hei­tä. Nä­em­me täs­tä sen, et­tä tär­kein­tä on ruok­ki­mi­nen.

Daa­vid oli pai­men­poi­ka, ja sii­tä teh­tä­väs­tä hä­net voi­del­tiin Is­ra­e­lin kan­san ku­nin­kaak­si. Hän sai teh­tä­väs­sään ko­kea mo­nia on­nis­tu­mi­sia, mut­ta jou­tui myös ras­kai­siin syn­tei­hin. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta Ju­ma­la ra­kas­ti lan­gen­nut­ta ku­nin­gas­ta ja lä­hes­tyi Daa­vi­dia val­ta­kun­nas­taan us­ko­vai­sen vel­jen, Na­ta­nin, vä­li­tyk­sel­lä.

Ku­nin­gas ka­tui syn­te­jään ja sai ne an­teek­si. Sen jäl­keen hän kir­joit­ti psal­min: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu. Hän vie mi­nut vih­reil­le nii­tyil­le, hän joh­taa mi­nut vet­ten ää­reen, siel­lä saan le­vä­tä. Hän vir­voit­taa mi­nun sie­lu­ni, hän oh­jaa mi­nua oi­ke­aa tie­tä ni­men­sä kun­ni­an täh­den. (Ps. 23: 1–3.)

Ju­ma­lal­la on kaik­ki­na ai­koi­na ol­lut tääl­lä maan pääl­lä val­ta­kun­ta, jos­sa hän Hen­ken­sä kaut­ta asuu (Ps. 82:1). Jee­sus myös lu­paa ol­la ope­tus­las­ten­sa kans­sa kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun as­ti (Matt. 28:21).

Tämä ai­kam­me on luo­pu­muk­sen ja syn­nin lu­val­li­suu­den ai­kaa. Mart­ti Lut­her lau­laa vir­res­sä: ”Nyt ih­mi­sop­pi er­hei­neen hal­lit­see maa­il­mas­sa, ei ota sa­naa op­paak­seen, on vää­ryys kas­va­mas­sa. Yö lie­nee­kö jo edes­sä ja vai­van ai­ka kä­sis­sä, tuo en­nus­tet­tu en­nen.” (VK 187:2.)

Moni on jät­tä­nyt Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, mut­ta sil­ti sa­noo ole­van­sa us­kos­sa. Jos sy­dä­men as­ti­as­sa ei ole Py­hän Hen­gen öl­jyä, niin Yl­jän tul­les­sa ei lamp­pu sy­ty­kään. Sen ih­mi­sen koh­ta­lo on Jee­suk­sen ver­tauk­sen tyh­mien neit­sei­den osa. (Matt. 25:1–13.)

Vie­lä on ar­mon ai­ka. Hyvä Pai­men, Jee­sus et­sii ka­don­nut­ta lam­mas­ta. Jos hän sen löy­tää, hän nos­taa olal­leen ja kan­taa lam­mas­huo­nee­seen py­hien yh­tey­teen. Jee­sus sa­noo, et­tä hä­nel­lä on mui­ta­kin lam­pai­ta, jot­ka ei­vät ole täs­sä lam­mas­huo­nees­sa. ”Mi­nun tu­lee hei­tä­kin joh­dat­taa, ja on ole­va yk­si lam­mas­huo­ne ja yk­si pai­men (Joh. 10:16).

”Niin on Ju­ma­la ra­kas­ta­nut maa­il­maa, et­tei yk­si­kään joka us­koo huk­kui­si vaan sai­si ian­kaik­ki­sen elä­män” (Joh. 3:16). Jee­suk­sen käs­kys­tä hä­nen oman­sa vie­vät vie­lä­kin kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ja kut­su­vat Isän ko­tiin elä­män lei­vän osal­li­suu­teen.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.