JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Päivä sarastaa

Päivämies
Matkaevääksi
10.12.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:49
2020010123490820141210000000

Tä­nään au­rin­ko näyt­täy­tyy vain muu­ta­man tun­nin ajan, ja se­kin het­ki voi ol­la pil­vi­nen. Pi­meys val­taa suu­rim­man osan päi­väs­tä. Kaa­mos ma­sen­taa ja kai­paam­me va­loa. Valo an­taa voi­maa elää.

Pi­me­äs­sä het­kes­sä riit­tää se­kin, et­tä nä­em­me va­lon pil­kah­duk­sen. Se luo toi­voa. Pi­me­äs­sä yös­sä voi näh­dä kirk­kai­ta täh­tiä. Kirk­kain täh­ti lois­taa vii­mei­se­nä aa­mu­öi­sel­lä tai­vaal­la juu­ri en­nen aa­mun val­ke­ne­mis­ta. Tämä koin­täh­ti en­nus­taa päi­vän val­ke­ne­mi­sen ja päi­vä al­kaa sa­ras­taa.

Tämä koin­täh­ti voi syt­tyä mei­dän sy­dä­mis­säm­me. Mikä sen sy­tyt­tää? Jo­han­nes il­mes­tyi pi­me­ään maa­il­maan ju­lis­ta­maan pa­ran­nus­saar­naa. Hän ei vai­pu­nut epä­toi­voon, vaan us­koi pian il­mes­ty­vään va­loon ja ke­hot­ti mui­ta­kin us­ko­maan. Pi­meä maa­il­ma on kaut­ta ai­ko­jen tar­vin­nut us­kon ja toi­von täh­tiä. Ju­ma­lan sana voi saa­da ih­mei­tä ai­kaan. Jo­kin si­säl­lä lii­kah­taa ja ovi avau­tuu. Si­säl­le as­tu­es­sa ko­kee va­lon ja läm­mön.

Kris­tus kät­key­tyy lä­him­mäi­sen hah­moon

Toi­von nä­ke­mi­ses­sä on kyse luot­ta­muk­ses­ta. Luo­tam­me­ko Ju­ma­laan? Kuor­mat saat­ta­vat muo­dos­tua lii­an suu­rik­si, ei­kä tun­ne­lin pääs­sä näy va­loa. Us­ko­kin voi jou­tua ko­e­tuk­sel­le. Voim­me tuo­da va­loa myös kuor­mien al­le uu­pu­neil­le. Toi­von pil­kah­duk­si­na voi­vat ol­la jou­lu­ter­veh­dyk­set, muis­ta­mi­set ja avun tar­jo­a­mi­nen.

Kris­tus on kät­ket­ty­nä lä­him­mäi­seen. “Mi­nun oli näl­kä, ja te an­noit­te mi­nul­le ruo­kaa. Mi­nun oli jano, ja te an­noit­te mi­nul­le juo­ta­vaa. Minä olin ko­di­ton, ja te otit­te mi­nun luok­sen­ne. Minä olin alas­ti, ja te vaa­te­tit­te mi­nut. Minä olin sai­ras, ja te kä­vit­te mi­nua kat­so­mas­sa. Minä olin van­ki­las­sa, ja te tu­lit­te mi­nun luok­se­ni.” (Matt. 25:35–36.)

Kris­tus on valo

Tie­toi­suus sii­tä, et­tä valo voit­taa pi­mey­den, riit­tää an­ta­maan toi­voa. Jou­lun pro­fe­tia lu­paa: “Kan­sa joka pi­mey­des­sä va­el­taa, nä­kee suu­ren va­lon.” Kris­tus on valo. Kris­tus on va­lon­läh­de myös niil­le, jot­ka val­mis­tau­tu­vat jou­luun il­man ra­kas­ta ja tär­ke­ää ih­mis­tä.

Hau­ta­kynt­ti­län pie­ni liek­ki syt­tyy tal­ven synk­kään pi­mey­teen. Se an­taa toi­von tuik­keen sy­dä­meen. Vir­ren sa­noin ky­sym­me: ”Kos­ka va­lais­see koin­täh­tö­nen?” Vas­tauk­sek­si riit­tää: ”Tai­vaal­le nos­tan yh­te­nään kat­see­ni kai­paa­van. Va­loa jos en nä­e­kään, sen tie­dän lois­ta­van.” (Vk. 361:1.)

Pet­ri Sa­to­maa

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 10.12.2014.

Kuva: Ar­vi Tyni

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys