JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

​Puheillamme voimme parantaa ja rakentaa

Päivämies
Matkaevääksi
3.9.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123455520140903000000

Erään van­han puu­ta­lon ka­dun­puo­lei­seen ik­ku­naan oli kiin­ni­tet­ty pei­li. Pei­li oli yh­tä van­ha kuin it­se ta­lo­kin.

Ky­se­lin pei­lin tar­koi­tus­ta, ja ta­lon omis­ta­ja tie­si sen ole­van van­han ajan juo­ru­pei­li. Ta­lon emän­tä sii­nä kah­ve­ja juo­des­saan pys­tyi sa­mal­la seu­raa­maan, kuka mil­loin­kin oli ka­dul­la liik­keel­lä. Ai­ka ku­lui miet­ties­sä, mi­hin­kä­hän naa­pu­rin rou­va tä­hän ai­kaan on me­nos­sa tai mis­tä­hän naa­pu­rin setä näin myö­hään on tu­los­sa.

Maal­la eh­kä vie­lä­kin seu­ra­taan ky­lä­läis­ten elä­mää ja liik­ku­mi­sia. Kau­pun­gis­sa ti­lan­ne on usein ihan päin­vas­tai­nen. Tus­kin tun­ne­taan edes ni­mel­tä kaik­kia sa­man ker­ros­ta­lon asuk­kai­ta. Mo­lem­mis­sa on puo­len­sa.

Yk­si­tyi­syy­den rik­ko­mi­nen kiin­nos­taa

Seu­rat­ta­va­na ole­mi­nen tuo mu­ka­naan tur­val­li­suut­ta, vaik­ka­kin yk­si­tyi­syy­den kus­tan­nuk­sel­la. Har­voin se jää pel­käk­si seu­raa­mi­sek­si. Ta­pah­tu­mis­ta ha­lu­taan tie­dot­taa eteen­päin. On asi­oi­ta, joi­ta on ihan hyvä ker­toa eteen­päin, kun­han on var­ma asi­an paik­kan­sa­pi­tä­vyy­des­tä. On myös pal­jon asi­oi­ta, joi­ta ei ole vii­sas­ta le­vit­tää. Asi­oil­la on tai­pu­mus­ta muut­tua mat­kan var­rel­la.

Yk­si­tyi­syy­den rik­ko­mi­nen kieh­too mo­nel­la ta­val­la ih­mis­tä. Jul­ki­sis­sa am­ma­teis­sa ja nä­ky­väl­lä pai­kal­la ole­vat jou­tu­vat usein eri­tyi­sen tark­kai­lun alai­suu­teen. Mai­ne voi men­nä pie­nes­tä­kin vir­hees­tä.

Mus­ta­maa­laa­mi­nen voi ol­la tar­koi­tuk­sel­lis­ta. Joo­sef sai vel­jien­sä vi­hat pääl­leen, kun hän kan­te­li isäl­leen poi­kien te­ke­mi­sis­tä. Nämä ko­ti­kan­te­lut ovat var­maan tut­tu­ja joka per­hees­sä. On oi­kein ker­toa van­hem­mil­le, jos jo­tain ikä­vää on ta­pah­tu­nut. Sen jäl­keen voi kä­si­tel­lä asi­aa tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­sa laa­juu­des­sa. Oleel­lis­ta ei ole löy­tää esi­mer­kik­si rii­dan aloit­ta­jaa, vaan yh­des­sä löy­tää asi­al­le rat­kai­su.

Ki­ro­sa­nat saas­tut­ta­vat il­ma­pii­riä

Raa­ma­tus­ta voim­me löy­tää pal­jon hy­viä oh­jei­ta oi­ke­as­ta pu­hu­mi­ses­ta ja va­roi­tuk­sia vää­räs­tä pu­hu­mi­ses­ta. Kah­dek­sas käs­ky an­taa pu­hu­mi­sel­le ra­joit­teen: älä lau­su vää­rää to­dis­tus­ta lä­him­mäi­ses­tä­si. Kie­li on pie­ni jä­sen ruu­miis­sam­me, mut­ta se voi saa­da pal­jon hy­vää tai pal­jon pa­haa ai­kaan. Eri­tyi­ses­ti ki­ro­sa­nat saas­tut­ta­vat kes­kus­te­lun il­ma­pii­riä.

Pu­hu­mi­sel­la voim­me pa­ran­taa ja ra­ken­taa. Pu­hu­mi­sel­la voim­me haa­voit­taa ja rik­koa. Em­me voi vält­tyä kai­kil­ta vää­ril­tä sa­noil­ta ja pu­heil­ta. On­nek­si meil­lä on käy­tös­sä pie­ni ja kau­nis sana: an­teek­si. Sen avul­la voi kor­ja­ta rik­koon­tu­neet vä­lit.

An­teek­si pyy­tä­mi­nen ja an­teek­si an­ta­mi­nen ei ole ih­mis­mie­lel­le ko­vin mie­luis­ta, mut­ta se kan­nat­taa. Evan­ke­liu­mi puh­dis­taa ja pa­ran­taa. Pu­heen si­säl­lön li­säk­si on tär­ke­ää miet­tiä, mi­ten pu­hum­me. Per­he­pii­ris­sä saa­te­taan her­käs­ti aja­tel­la, et­tä ei ole niin vä­liä, mi­ten lap­sil­le, van­hem­mil­le tai puo­li­sol­le pu­hu­taan. Ys­tä­väl­li­nen pu­he­tyy­li vaa­tii vä­lil­lä pon­nis­te­lu­ja, mut­ta se on ai­na edul­lis­ta niin kuu­li­jal­le kuin pu­hu­jal­le it­sel­leen­kin. Niin met­sä vas­taa kuin sin­ne huu­de­taan.

Pet­ri Sa­to­maa

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 3.9.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys