JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus

Päivämies
Matkaevääksi
26.11.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123484320141126000000

äs­ket­täin erääs­sä sa­no­ma­leh­des­sä ul­ko­maa­lai­nen pu­keu­tu­mi­sen asi­an­tun­ti­ja sa­noi, et­tä hä­nen mie­les­tään suo­ma­lai­set mie­het ovat kuin tuh­ka­kup­pe­ja: pu­keu­tu­vat har­maas­ti ja tyl­säs­ti.

Pu­keu­tu­mi­nen ja sen tyy­li vaih­te­lee eri kult­tuu­reis­sa ja eri ai­ka­kau­si­na. Poh­joi­ses­sa pu­keu­tu­mi­seen täy­tyy näin tal­vi­ai­kaan kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta, kos­ka mil­lä ta­han­sa vaa­te­tuk­sel­la ei pak­ka­sel­la pär­jää.

On hyvä kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen mitä lait­taa pääl­leen, jot­ta esi­mer­kik­si pu­keu­tuu siis­tis­ti ja ti­lan­tee­seen so­pi­vas­ti. Pu­keu­tu­mi­nen­kaan ei sai­si kui­ten­kaan vie­dä lii­an suur­ta si­jaa ih­mi­sen sy­dä­mes­tä. Raa­mat­tu va­roit­taa, et­tei mi­kään ajal­li­nen sai­si tul­la us­koa tär­ke­äm­mäk­si.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tär­kein

Jee­sus opet­ti, et­tä kaik­ki ajal­li­nen on Ju­ma­lan lah­jaa. Ih­mi­siä on eri­tyi­ses­ti ta­lou­del­li­ses­ti vai­kei­na ai­koi­na huo­let­ta­nut niin vaa­te­tuk­sen kuin mui­den­kin ajal­lis­ten tar­pei­den riit­tä­mi­nen.

Jee­sus ke­hot­ti luot­ta­maan Ju­ma­lan huo­len­pi­toon: ”Mitä te vaa­te­tuk­ses­ta huo­leh­dit­te! Kat­so­kaa ke­don kuk­kia, kuin­ka ne nou­se­vat maas­ta: ei­vät ne näe vai­vaa ei­vät­kä keh­rää. – – Kun Ju­ma­la näin pu­kee ke­don ruo­hon, joka tä­nään kas­vaa ja huo­men­na jou­tuu uu­niin, niin tot­ta­han hän teis­tä huo­leh­tii, te vä­hä­us­koi­set! (Matt. 6:28–30.)

Ih­mi­sen tu­lee et­siä en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­taan. Sen myö­tä Ju­ma­la an­taa kai­ken muun­kin tar­peel­li­sen. (Matt. 6:33.)

Kris­tus tu­lee sy­dä­men asuk­kaak­si

Roo­ma­lais­kir­jees­sä Paa­va­li ke­hot­taa elä­mään Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti ja to­te­aa sa­mas­sa, et­tä tär­kein­tä on pu­kea pääl­leen Her­ra Jee­sus Kris­tus: ”Mei­dän on elet­tä­vä nuh­teet­to­mas­ti niin kuin päi­väl­lä ele­tään, ei re­mu­ten ja juo­po­tel­len, si­veet­tö­mäs­ti ja irs­tail­len, rii­del­leen ja kiih­koil­len. Pu­ke­kaa yl­len­ne Her­ra Jee­sus Kris­tus äl­kää­kä hem­mo­tel­ko ruu­mis­tan­ne, niin et­tä an­nat­te sen ha­luil­le val­lan.” (Room. 13:13–14.)

Mi­ten ih­mi­nen voi pu­kea pääl­leen Her­ran Jee­suk­sen? Kun ih­mi­nen te­kee pa­ran­nuk­sen us­ko­mal­la syn­tin­sä an­teek­si, hän syn­tyy uu­del­leen, Ju­ma­lan lap­sek­si. Hän on pu­ke­nut yl­leen Kris­tuk­sen, kun Kris­tus on tul­lut hä­nen sy­dä­men­sä asuk­kaak­si (Ef. 3:17).

Ju­ma­la kut­suu yh­tey­teen­sä

Jo­kai­nen ih­mi­nen on Ju­ma­lal­le ar­vo­kas ja tär­keä. Hän et­sii ja kut­suu epä­us­kos­sa elä­vää ih­mis­tä osak­si Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa, joka on Kris­tuk­sen ruu­mis maan pääl­lä (1. Kor. 12:27–28).

Us­ko­vai­sia Ju­ma­la ha­lu­aa vah­vis­taa ja roh­kais­ta niin, et­tä jo­kai­nen sai­si var­jel­tua elä­män­sä lop­puun saak­ka täs­sä yh­tey­des­sä. Us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­sek­si hän on an­ta­nut meil­le Ju­ma­lan sa­nan, ru­kouk­sen, ri­pin, eh­tool­li­sen ja us­ko­vais­ten kes­ki­näi­sen yh­tey­den.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 26.11.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys