JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Eutanasia ei ole Raamatun mukainen ratkaisu

Pääkirjoitukset
24.4.2024 6.00

Juttua muokattu:

22.4. 11:43
2024042211430920240424060000

Kan­sa­lai­sa­loi­te eu­ta­na­si­an lail­lis­ta­mi­sek­si ke­rä­si maa­lis­kuun al­kuun men­nes­sä tar­vit­ta­vat 50 000 kan­na­tu­sil­moi­tus­ta, jo­ten aloi­te ete­nee edus­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si. Sa­moi­hin ai­koi­hin Yle teet­ti ky­se­lyn suo­ma­lais­ten eu­ta­na­si­a­kan­nas­ta. Sitä kan­nat­ti nel­jä vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta. Lää­kä­rei­den kes­kuu­des­sa­kin eu­ta­na­si­an kan­na­tus on kas­va­nut: Tam­pe­reen yli­o­pis­ton ja Suo­men lää­kä­ri­lii­ton tuo­reen ky­se­lyn mu­kaan noin 55 pro­sent­tia lää­kä­reis­tä hy­väk­syi­si sen – jos­kin vain va­jaa kol­man­nes oli­si val­mis it­se to­teut­ta­maan eu­ta­na­si­an.

Kan­sa­lai­sa­loit­teen ta­voit­tee­na on, et­tä Suo­meen sää­det­täi­siin eu­ta­na­si­aa ja lää­kä­ri­a­vus­teis­ta lääk­keel­lis­tä kuo­le­maa kos­ke­va laki, jon­ka myö­tä eu­ta­na­sia ja avus­tet­tu kuo­le­ma lail­lis­tet­tai­siin. Eh­to­na oli­si, et­tä eu­ta­na­si­aa toi­vo­va ih­mi­nen sai­ras­taa kuo­le­maan joh­ta­vaa tau­tia ja ko­kee tau­tiin liit­ty­en sie­tä­mä­tön­tä kär­si­mys­tä.

Mo­net suo­ma­lais­me­di­at ovat pi­tä­neet eu­ta­na­sia-ai­het­ta esil­lä uu­ti­soin­nis­saan. Tuos­sa uu­ti­soin­nis­sa ti­laa ovat saa­neet vah­vas­ti eu­ta­na­si­a­myön­tei­set nä­kö­kul­mat. Haas­ta­tel­ta­vi­na ovat ol­leet eu­ta­na­si­aa kan­nat­ta­vat, usein sai­raat ih­mi­set, jot­ka toi­vo­vat voi­van­sa it­se päät­tää, mil­loin hei­dän ki­pun­sa ylit­tä­vät sie­to­ky­vyn ra­jat.

Kris­tit­tyä saat­ta­vat häm­men­tää mo­net me­di­an esiin nos­ta­mat ta­pauk­set, jois­sa eu­ta­na­sia py­ri­tään näyt­tä­mään ih­mi­sar­voi­sen kuo­le­man mah­dol­lis­ta­ja­na. Se pu­e­taan ja­lon­nä­köi­seen in­hi­mil­li­syy­den kaa­puun. Har­va me­dia tuo täs­sä yh­tey­des­sä esil­le eu­ta­na­si­an lail­lis­ta­neis­sa mais­sa esiin tul­lei­ta on­gel­mia ja sii­tä seu­ran­nut­ta epäin­hi­mil­lis­tä toi­min­taa.

Kos­ket­ta­via elä­män­ta­ri­noi­ta lu­kies­sa kris­ti­tys­tä­kin voi al­kaa tun­tua sil­tä, et­tä eu­ta­na­si­al­le löy­tyy in­hi­mil­li­ses­ti aja­tel­len pe­rus­teen­sa. Ai­hee­seen liit­ty­vä uu­ti­soin­ti tuo esil­le ih­mi­sen tun­teet, mut­ta pää­see vain har­voin sy­vem­mäl­le ai­he­pii­riin. Hel­sin­gin sa­no­mat uu­ti­soi vuo­si sit­ten, et­tä Hol­lan­nis­sa myös lap­si voi toi­voa it­sel­leen eu­ta­na­si­aa. Käy­tös­sä on myös tah­don­vas­tai­nen eu­ta­na­sia. Sen no­jal­la van­hem­mat voi­vat pyy­tää pe­rus­tel­lus­ti al­le vuo­den ikäi­sen lap­sen­sa sur­maa­mis­ta.

Aja­tus avus­te­tus­ta kuo­le­mas­ta ei ole Raa­ma­tun mu­kai­nen. Raa­ma­tus­ta käy sel­väs­ti il­mi, et­tä ih­mi­sen elä­mä on Ju­ma­lan luo­ma­na alus­ta lop­puun saak­ka py­hää. Esi­mer­kik­si vii­des käs­ky kiel­tää ih­mi­sen tap­pa­mi­sen. Kris­ti­tyl­le asia on en­nen kaik­kea us­kon­ky­sy­mys. Jo­bin kir­jas­sa nä­kyy, mi­ten Job tais­te­lee tus­kien­sa kans­sa ja ha­lu­aa kuol­la. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta hän jät­tää elä­män­sä ja myös kuo­le­man­sa Ju­ma­lan kä­siin.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys