JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Raamattu opastaa oikean suunnan valitsemisessa

Matkaevääksi
28.2.2024 9.00

Juttua muokattu:

26.2. 15:42
2024022615420520240228090000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Mau­no He­po­la

Muis­tan opis­ke­lu­a­jal­ta­ni, mi­ten Hel­sin­gin kau­pun­gin alue tuli mi­nul­le pala pa­lal­ta tu­tuk­si. Mi­nul­la oli pal­jon om­pe­lu­seu­ra­vuo­ro­ja, raa­mat­tu­luok­kia tai mui­ta syi­tä men­nä en­nes­tään tun­te­mat­to­miin osoit­tei­siin. Lii­kuin pol­ku­pyö­räl­lä.

Na­vi­gaat­to­rei­ta ei sil­loin ol­lut. Osoit­teet piti et­siä kar­tas­ta. Kar­tan jä­tin kui­ten­kin ai­na ko­tiin. Ko­to­na yri­tin pai­naa kar­tan mie­lee­ni ja eri­tyi­ses­ti pai­noin mie­lee­ni joi­ta­kin kiin­to­pis­tei­tä, joi­den kaut­ta mat­ka edis­tyi­si oi­kein. Hy­vä­muis­ti­sel­le ja suun­nis­tus­tai­toi­sel­le tämä riit­täi­si­kin. Mi­nul­le ei.

Sään­nön­mu­kai­ses­ti kävi näin: Niin pit­käl­le kuin reit­ti kul­ki en­nes­tään tu­tus­sa osas­sa kau­pun­kia, py­syin rei­til­lä. Heti, kun al­koi uu­si alue, va­lit­sin vää­rin. Lop­pu­jen lo­puk­si ko­lu­sin mel­kein kaik­ki ka­dut tuol­la uu­del­la alu­eel­la. Seu­raa­val­la ker­ral­la se­kin oli­si jo tut­tu. Va­ra­sin näi­hin mat­koi­hi­ni ai­na riit­tä­väs­ti ai­kaa, jo­ten har­voin myö­häs­tyin mis­tään.

Me ih­mi­set et­simme oi­ke­aa reit­tiä jol­lain ta­paa koko elä­män ajan. Va­lit­sem­me asuin­paik­ko­ja, am­mat­te­ja, ys­tä­viä, ruo­ka­va­li­oi­ta ja pal­jon muu­ta.

Erit­täin tär­ke­ää on va­li­ta myös elä­män suun­ta. Raa­mat­tu opas­taa va­lit­se­maan suun­nan koh­ti tai­vas­ta. Mi­ten sen rei­tin op­pi­si va­lit­se­maan? On­ko sii­nä­kin niin, et­tä sil­loin, kun ti­lan­teet ovat tut­tu­ja ja tois­tu­via, on mel­ko help­poa va­li­ta, mikä suun­ta oli­si oi­kea myös Ju­ma­lan sil­min kat­sot­tu­na? Jos taas va­lin­ta­ti­lan­ne on en­nen­ko­ke­ma­ton, va­lin­ta on pal­jon vai­ke­am­pi. Saat­taa käy­dä kuin esi­mer­kis­sä­ni: tu­lee har­hail­leek­si ai­ka ta­val­la en­nen kuin reit­ti al­kaa tun­tua oi­ke­al­ta ja tur­val­li­sel­ta.

Pe­lot­taa­ko si­nua epä­var­muus elä­män tär­keim­män suun­nan et­si­mi­ses­sä? Ei tar­vit­se pe­lä­tä. Raa­mat­tu opas­taa ja an­taa lu­pauk­sia pe­ril­le pää­se­mi­ses­tä. Psal­min 25 ja­kees­sa 12 sa­no­taan: ”Se, joka Her­raa pel­kää, op­pii va­lit­se­maan oi­ke­an tien.” Tämä lu­paus liit­tyy edel­li­ses­sä ja­kees­sa esi­tet­tyyn pyyn­töön: ”Her­ra, ni­me­si kun­ni­an täh­den an­na an­teek­si suu­ret syn­ti­ni” (Ps. 25:11).

Mo­lem­mat edel­lä mai­ni­tut ja­keet edel­lyt­tä­vät luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan. Saa luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la tah­too an­taa syn­nit an­teek­si, vaik­ka ne oli­si­vat suu­ri­a­kin – ne mi­nun omat, ihan it­se teh­dyt syn­ti­ni. Luot­ta­mus­ta tar­vi­taan sii­hen­kin, et­tä us­kom­me Ju­ma­lan it­sen­sä opas­ta­van oi­ke­al­la tiel­lä ai­na tai­vaa­seen as­ti.

”Her­ran pel­ko on vii­sau­den al­ku” (Sa­nanl. 9:10). Tai­vaan Isää ei tar­vit­se kau­hul­la pe­lä­tä, vaan kun­ni­oit­taa. Sil­loin on halu kuun­nel­la hä­nen neu­vo­jaan ja lu­pauk­si­aan ja elää nii­den mu­kaan. Har­hai­lum­me­kin Tai­vaan Isä an­taa an­teek­si Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­man täh­den ei­kä nii­tä muis­te­le. Täl­lai­nen ar­mo kan­taa pe­ril­le tai­vaan ko­tiin as­ti.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys