JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Usko näkyy elämässä

Päivämies
Matkaevääksi
20.8.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123453420140820000000

Ke­sän rip­pi­kou­lus­sa joku rip­pi­kou­lu­lai­sis­ta oli jät­tä­nyt ky­sy­mys­laa­tik­koon ky­sy­myk­sen, jos­sa poh­dit­tiin, tar­vit­see­ko ih­mi­sen teh­dä mi­tään te­ko­ja au­tuu­ten­sa eteen, kos­ka ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin us­kos­ta Jee­suk­seen.

To­te­sim­me rip­pi­kou­lus­sa, et­tä te­ko­ja ei tar­vi­ta ja et­tei ih­mi­nen voi omil­la te­oil­laan an­sai­ta pe­las­tus­ta. Ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den. Kun Jee­suk­sel­ta ky­syt­tiin, mitä ih­mi­sen tu­lee teh­dä teh­däk­seen Ju­ma­lan te­ko­ja, hän vas­ta­si: ”Us­ko­kaa hä­neen, jon­ka Ju­ma­la on lä­het­tä­nyt. Se on Ju­ma­lan teko.” (Joh. 6:28–29.)

Us­kos­ta seu­raa­vat hy­vät he­del­mät

Kä­sit­te­lim­me sa­maa ai­het­ta op­pi­tun­nil­la, jon­ka ai­hee­na oli Hen­gen he­del­mät. Luim­me Raa­ma­tus­ta, et­tä Hen­gen he­del­miä ovat rak­kaus, ilo, rau­ha, kär­si­väl­li­syys, ys­tä­väl­li­syys, hy­vyys, us­kol­li­suus, lem­peys ja it­se­hil­lin­tä (Gal. 5:22–23).

Pyhä Hen­ki saa ai­kaan hy­viä he­del­miä us­ko­vai­sen sy­dä­mes­sä. Täl­lä ta­val­la elä­vä us­ko nä­kyy elä­mäs­sä. Kirk­kom­me van­ha kris­ti­nop­pi to­te­aa: ”Kun Ju­ma­la ar­mos­ta an­taa meil­le syn­tim­me an­teek­si, se syn­nyt­tää sy­dä­mis­säm­me rak­kaut­ta, kii­tol­li­suut­ta ja us­kon kuu­li­ai­suut­ta. Nämä saat­ta­vat mei­dät pal­ve­le­maan Ju­ma­laa ja lä­him­mäi­si­äm­me.” (KO 85.)

Us­ko­vai­sen on mo­nes­ti vai­kea tun­nis­taa Hen­gen he­del­miä it­ses­sään. Hän tun­tee oman syn­ti­syy­teen­sä ja jou­tuu huo­kaa­maan Paa­va­lin ta­voin: ”Minä vi­he­li­äi­nen ih­mi­nen: kuka pääs­tää mi­nut täs­tä kuo­le­man ruu­miis­ta?” (Room. 7:24.)

Lut­he­rin sa­noin Ju­ma­lan lap­si on ”pa­ha­na pyhä ja syn­ti­se­nä van­hurs­kas”. Us­ko on ko­ko­naan Ju­ma­lan lah­jaa. It­ses­säm­me py­sym­me koko elä­mäm­me tur­mel­tu­nei­na ja syn­ti­si­nä, mut­ta us­kon kaut­ta saam­me omis­taa Kris­tuk­sen val­mis­ta­man lah­ja­van­hurs­kau­den.

Ju­ma­lan sa­nas­sa py­sy­mi­nen

Elä­vä us­ko nä­kyy ih­mi­sen elä­mäs­sä myös niin, et­tä us­ko­vai­nen ha­lu­aa elää Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­ses­ti. Vuo­ri­saar­nan­sa päät­teek­si Jee­sus to­te­si: ”Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le” (Matt. 7:24). Ih­mi­sen ei pidä ol­la vain tie­toi­nen Ju­ma­lan sa­nas­ta, vaan myös toi­mia sen mu­kaan.

Rip­pi­kou­lum­me ky­sy­mys­laa­ti­kos­sa ky­syt­tiin myös Raa­ma­tun kan­taa ho­mo­liit­toi­hin ja avi­oe­roon. Raa­ma­tun poh­jal­ta to­te­sim­me, et­tei Ju­ma­la an­na lu­paa näil­le ny­ky­ään va­li­tet­ta­van ylei­sil­le il­mi­öil­le.

On su­rul­lis­ta, et­tä kir­kos­sam­me­kin kuu­lee toi­si­naan tul­kin­taa, jos­sa jot­kin Ju­ma­lan sa­nan koh­dat se­li­te­tään vain tiet­tyyn ai­kaan kuu­lu­vik­si. Ju­ma­lan sana ei an­na oi­keut­ta täl­lai­sel­le tul­kin­nal­le. Jee­sus it­se ko­ros­ti hä­nen sa­nan­sa py­sy­vyyt­tä: ”Tai­vas ja maa ka­to­a­vat, mut­ta mi­nun sa­na­ni ei­vät ka­toa” (Matt. 24:35).

Kaik­ki­tie­tä­vä ja kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la ei ole teh­nyt vir­hei­tä an­ta­es­saan sa­nan­sa ih­mi­sil­le; hä­nen sa­nan­sa on tä­nään yh­tä oi­kea ja tosi kuin tu­han­sia vuo­sia sit­ten. On tur­val­lis­ta elää hä­nen sa­nan­sa pet­tä­mät­tö­mäl­lä pe­rus­tal­la. Saam­me jo­kai­se­na elä­mäm­me päi­vä­nä tur­vau­tua Raa­ma­tun ydin­sa­no­maan, syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­seen, jon­ka Kris­tus on meil­le val­mis­ta­nut ris­tin­kuo­le­mal­laan.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.8.214

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys