JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Vanhurskauden saavat kaikki, jotka uskovat

Päivämies
Matkaevääksi
27.8.2014 0.01

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123454120140827000100

Ta­sa­puo­li­suus ja oi­keu­den­mu­kai­suus ovat ter­veen il­ma­pii­rin ja viih­ty­vyy­den pe­rus­pi­la­rei­ta yh­tä­lail­la koti-, kou­lu- kuin työ­e­lä­mäs­sä­kin.

Mo­nil­la ih­mi­sil­lä on ko­ke­muk­sia epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta, joka nos­taa pin­taan voi­ma­va­ro­ja ku­lut­ta­via kiel­tei­siä tun­tei­ta vie­lä vuo­sia ta­pah­tu­neen jäl­keen­kin. Ta­sa­puo­li­nen ja kun­ni­oit­ta­va asen­noi­tu­mi­nen mui­hin ih­mi­siin ei ole ai­na help­poa. Eri­lai­set en­nak­ko­luu­lot, vää­rät asen­teet ja jos­kus vain pelk­kä oma vä­sy­myk­sem­me ja sen tuo­ma kär­si­mät­tö­myys joh­ta­vat ar­jen ti­lan­teis­sa vää­rään ar­vi­oon. Epä­oi­keu­den­mu­kai­nen tuo­mio on sen koh­teek­si jou­tu­neel­le ras­kas ko­ke­mus.

Ju­ma­lan van­hurs­kas oi­keu­den­mu­kai­suus on ih­mi­sen kan­nal­ta kä­sit­tä­mä­tön. Ovat­han kaik­ki ”luo­pu­neet ja käy­neet kel­vot­to­mik­si. Ei ole ke­tään, joka te­kee hy­vää, ei ai­no­a­ta­kaan.” (Room. 3:12.) Jos oi­keu­den­mu­kai­suus to­teu­tui­si, oli­sim­me kaik­ki ka­do­tus­tuo­mi­on alai­sia. Sen me Ju­ma­lan tah­toon huo­nos­ti tai­pu­vi­na an­sait­si­sim­me. Ju­ma­la kui­ten­kin ra­kas­ti luo­maan­sa ih­mis­tä ja koko lan­gen­nut­ta ih­mis­kun­taa niin pal­jon, et­tä teki mah­dot­to­mas­ta mah­dol­li­sen val­mis­ta­es­saan Poi­kan­sa kaut­ta tien tai­vaa­seen.

Us­kon­van­hurs­kaus tuo pe­las­tuk­sen

Van­han lii­ton uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ei­vät ar­moa Ju­ma­lan edes­sä saa­neet ne, jot­ka ku­vit­te­li­vat yli­pa­pin priis­koit­ta­man uh­rie­läi­men ve­ren pe­se­vän syn­nit pois. Sen si­jaan ar­mon sai­vat ne, jot­ka us­koi­vat Ju­ma­lan py­hät lu­pauk­set täy­del­li­ses­tä uh­ris­ta ja jot­ka kat­se­li­vat yli­pa­pin uh­ri­toi­mi­tuk­ses­sa us­kon sil­min tuo­ta lu­vat­tua uh­ria.

Ju­ma­lan ar­mo tu­lee edel­leen osak­sem­me us­kon myö­tä: ”Tämä Ju­ma­lan van­hurs­kaus tu­lee us­kos­ta Jee­suk­seen Kris­tuk­seen, ja sen saa­vat omak­seen kaik­ki, jot­ka us­ko­vat. Kaik­ki ovat sa­mas­sa ase­mas­sa.” (Room. 3:22.)

On ym­mär­ret­tä­vää, et­tä tai­vaa­seen pääs­täk­seen ih­mi­nen on kaik­ki­na ai­koi­na ko­et­ta­nut ra­ken­taa us­kon­van­hurs­kau­den rin­nal­le omiin te­koi­hin no­jaa­via ti­ka­pui­ta. Ar­mon suu­ruut­ta epäi­le­vä ih­mi­nen edel­lyt­tää it­sel­tään nä­ky­viä te­ko­ja.

Elä­vän us­kon erot­taa kuol­lees­ta us­kos­ta sii­tä, et­tä elä­vän us­kon ja hy­vän oman­tun­non myö­tä Ju­ma­la lah­joit­taa sy­dä­mel­le ilon, rau­han ja pe­las­tus­var­muu­den: näin us­ko­en olen Ju­ma­lan ar­mos­ta osal­li­nen. Paa­va­li to­te­aa: ”Kat­som­me siis, et­tä ih­mi­nen tu­lee van­hurs­kaak­si, kun hän us­koo, il­man lain vaa­ti­mia te­ko­ja” (Room. 3:28).

Elä­män­van­hurs­kaus us­kon he­del­mä­nä

Augs­bur­gin tun­nus­tuk­ses­sa to­de­taan, et­tä hy­vät teot ei­vät ole van­hurs­kau­tem­me an­sio tai syy, mut­ta hy­vät teot seu­raa­vat us­kon­van­hurs­kaut­ta. Us­ko syn­nyt­tää uu­den mie­len­laa­dun, kun us­ko­vai­ses­sa sy­dä­mes­sä Pyhä Hen­ki oh­jaa, neu­voo ja opet­taa. Pyhä Hen­ki vai­kut­taa us­ko­vai­ses­sa myös elä­män­van­hurs­kau­den.

Suu­rim­pa­na lah­ja­na Pyhä Hen­ki tuo us­ko­vai­seen sy­dä­meen rak­kau­den. ”Me ra­kas­tam­me, kos­ka Ju­ma­la on en­sin ra­kas­ta­nut mei­tä” (1. Joh. 4:19). Ku­vaus täs­tä rak­kau­den lah­jas­ta ja sen omi­nai­suuk­sis­ta on lu­et­ta­vis­sa Paa­va­lin en­sim­mäi­ses­tä Ko­rint­to­lais­kir­jees­tä.

Rak­kau­des­ta kum­pu­a­vat kaik­ki hy­vät teot, mu­kaan lu­kien oi­keu­den­mu­kai­suus ja kes­ki­näi­nen kun­ni­oi­tus. Rak­kaus liit­tää us­ko­vien jou­kon yh­dek­si lau­mak­si, jol­la on yk­si mie­li, yk­si us­ko ja ym­mär­rys, il­man puo­lu­ei­ta tai ha­jaan­nus­ta (Iso­ka­te­kis­mus, 3:nnen us­kon­kap­pa­leen se­li­tys). Ju­ma­lan lah­joit­ta­man rak­kau­den syn­nyt­tä­mään mie­len­laa­tuun em­me in­hi­mil­li­sen osam­me puo­les­ta ky­ke­ne.

Syys­kau­den al­ka­es­sa saam­me pyy­tää kaik­kiin as­ka­rei­siim­me Ju­ma­lal­ta evan­ke­liu­min ar­mon voi­maa. Se si­too mat­ka­ys­tä­vät yh­teen, oh­jaa va­lit­se­maan kes­ki­näis­tä rak­kaut­ta sär­ke­vän vaih­to­eh­don si­jaan ra­ken­ta­van sekä aut­taa oi­keu­den­mu­kai­suu­teen ja kes­ki­näi­seen kun­ni­oi­tuk­seen. Sama voi­ma kan­taa us­ko­vai­sen tai­vaa­seen saak­ka.

Paa­vo Ru­sa­va

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.8.2014.

Kuva: Hen­rik­ki He­te­maa

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys