JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Maailman paras äiti

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
7.5.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:32
2020010123320320140507000000

Tou­ko­kuu on uu­den elä­män syn­ty­mi­sen ja kas­vun ai­kaa luon­nos­sa. Tou­ko­kuus­sa muis­tam­me myös äi­te­jäm­me, joi­den kaut­ta Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le elä­män ja kas­vul­lem­me hoi­van. äi­tien­päi­vää vie­te­tään ny­ky­ään mo­nis­sa mais­sa. Suo­mes­sa sitä alet­tiin viet­tää vuon­na 1918. Myö­hem­min äi­tien juh­la­päi­väs­tä tuli myös vi­ral­li­nen li­pu­tus­päi­vä. Ko­em­me, et­tä äi­dit an­sait­se­vat oman päi­vän­sä.

äi­tien­päi­vää vie­täm­me mo­nen­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa. Joku on en­sim­mäis­tä las­taan odot­ta­va äi­ti, joku suu­ren per­heen ko­ti­äi­ti, joku työ­e­lä­mäs­sä mu­ka­na ole­va äi­ti, jon­ka lap­set ovat päi­vä­hoi­dos­sa. Las­ten ja las­ten­las­ten pie­net kä­det val­mis­ta­vat äi­deil­le ja iso­äi­deil­le vä­rik­käi­tä on­nit­te­lu­kort­te­ja. Isät muis­ta­vat äi­te­jä kii­tok­sin ja kuk­ka­sin. Mo­nien äi­dit on jo saa­tel­tu odot­ta­maan ylös­nou­se­muk­sen aa­mua. Jäl­jel­lä ovat rak­kaat muis­tot.

Us­ko­vai­nen äi­ti ja us­ko­vai­nen koti ovat suu­ri Ju­ma­lan lah­ja. äi­din ru­kouk­set las­ten puo­les­ta ja äi­din opet­ta­ma il­ta­ru­kous jää­vät läh­te­mät­tö­mäs­ti mie­leen. Us­ko­vai­ses­sa ko­dis­sa an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi on voi­man­läh­de. Se va­paut­taa niin lap­set kuin van­hem­mat­kin tun­toa pai­na­vis­ta asi­ois­ta ja tuo sy­dä­mel­le su­loi­sen rau­han. äi­tien lap­sil­leen opet­ta­mat elä­mä­nar­vot tu­ke­vat hal­ki nuo­ruu­den kiu­saus­ten ja ai­kui­suu­den kii­reis­ten vuo­sien ai­na van­huu­den päi­viin saak­ka. Las­ten, nuor­ten ja van­hem­pien ko­ke­mus omas­ta äi­dis­tä on, et­tä Tai­vaan Isä näki par­haak­si an­taa hä­net juu­ri mi­nul­le äi­dik­si. Hän on mi­nul­le maa­il­man pa­ras äi­ti.

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta äi­tei­hin, jot­ka ei­vät pys­ty vai­keit­ten elä­män­ti­lan­teit­ten tai elä­män­hal­lin­nan on­gel­mien vuok­si huo­leh­ti­maan riit­tä­väs­ti lap­sis­taan ja per­hees­tään. Tätä var­ten yh­teis­kun­nas­sam­me on tar­jol­la mo­nia per­heit­ten ja las­ten­suo­je­lun tu­ki­muo­to­ja, jois­sa toi­mi­vat am­mat­ti­aut­ta­jat. Tä­mä­kin on Ju­ma­lan lah­ja, joka aut­taa yh­teis­kun­nan pe­rus­so­lua, per­het­tä. Yh­teis­kun­nan tu­li­si tur­va­ta riit­tä­vät re­surs­sit tä­hän työ­hön myös niuk­ke­ne­van ta­lou­den ai­koi­na.

Myös us­ko­vai­set äi­dit tar­vit­se­vat tu­kea kal­liis­sa teh­tä­väs­sään. Puo­li­son, oman per­heen ja iso­van­hem­pien apu on tär­ke­ää. Usein tu­ki­ver­kos­to­na ovat myös toi­set us­ko­vai­set äi­dit ja per­heet. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ aut­taa voi­ma­va­ro­jen­sa mu­kaan. Va­paa­eh­tois­ten voi­min to­teu­te­tun tuen ohel­la oh­ja­taan ja roh­kais­taan apua tar­vit­se­via käyt­tä­mään myös yh­teis­kun­nan tar­jo­a­maa mo­ni­puo­lis­ta am­mat­ti­a­pua.

Raa­mat­tu ker­too esi­ku­val­li­sis­ta äi­deis­tä. Heis­tä eh­kä tu­tuim­pia ovat Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa Saa­ra ja Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa Jee­suk­sen äi­ti Ma­ria. Hei­dän us­kos­saan nä­kyy nöy­ryys ja kuu­li­ai­suus äi­din osaan liit­ty­vil­le Ju­ma­lan lu­pauk­sil­le. Ju­ma­lan sa­nas­sa seu­ra­kun­taa ver­ra­taan äi­tiin (Gal. 4:23–26) tai per­hee­seen (Ef. 2:19). Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta, jota Pyhä Hen­ki joh­taa, on yh­tei­nen äi­tim­me. Se syn­nyt­tää Ju­ma­lal­le lap­sia, hoi­taa ja neu­voo mei­tä Ju­ma­lan sa­nal­la. Tä­män äi­din hoi­dos­sa mei­dän on tur­val­lis­ta ol­la.

Vil­jo Jun­tu­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 5/2014.

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys