JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kestävän ilon matkalaiset

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
9.7.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123432620140709000000

Mo­nien lo­ma­suun­ni­tel­miin si­säl­tyy mat­ka lä­hel­le tai kau­em­mak­si­kin. Se voi ol­la vie­rai­lu har­vem­min koh­dat­ta­vien su­ku­lais­ten ja tut­ta­vien luok­se, mat­ka ke­sä­seu­roi­hin tai tu­tus­tu­mi­nen uu­siin lo­ma­koh­tei­siin.

Ym­pä­ris­tön vaih­tu­mi­nen, ta­val­li­suu­des­ta poik­ke­a­va ko­ke­mus­maa­il­ma ja it­sel­le mie­luis­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen tuo­vat elä­mään sitä vaih­te­lua, vir­kis­tys­tä ja iloa, jota lo­mal­ta kai­va­taan.

Ilon et­si­mi­nen on osa ih­mi­sen elä­mää. Sen on sa­not­tu ole­van tyy­ty­väi­syy­den ja on­nen tun­net­ta, jota ih­mis­kun­ta on kai­van­nut kaut­ta his­to­ri­an. Ar­ki vä­rit­tyy usein har­main sä­vyin ja ilo voi ol­la hu­kas­sa. It­sel­le so­pi­via mie­li­hy­vän läh­tei­tä on tär­keä pi­tää mu­ka­na elä­mäs­sä. Iloa saa­te­taan kui­ten­kin et­siä myös vää­ris­tä pai­kois­ta. Elä­mään mah­tuu va­li­tet­ta­van run­saas­ti hä­pe­ää ja mur­het­ta tuot­ta­via, haa­voit­ta­vi­a­kin ilon muo­to­ja. Raa­ma­tus­sa pu­hu­taan pal­jon ilos­ta. Jo Van­han Tes­ta­men­tin kir­joit­ta­jat toi­vat jul­ki, et­tä kes­tä­vä ilo löy­tyy vain Ju­ma­las­sa: ”Minä ka­vah­dan nii­tä, joi­den ju­ma­la­na on tur­huus ja har­ha. Minä luo­tan si­nuun, Her­ra, iloit­sen ja rie­muit­sen si­nun hy­vyy­des­tä­si. Sinä näet mi­nun hä­tä­ni, tie­dät kai­ken tus­ka­ni. Sinä et jätä mi­nua vi­hol­lis­ten kä­siin vaan avaat mi­nul­le ah­din­gos­ta tien.” (Ps. 31:6–8.) Tai­vaal­li­nen Isä tah­too täyt­tää mei­dät hy­vyy­del­lään, joka muut­taa mur­heen­kin ilok­si (Joh. 15:11). Ju­ma­lan lap­si iloit­see eri­tyi­ses­ti sii­tä, et­tä hä­nen ni­men­sä on kir­joi­tet­tu­na tai­vaas­sa (Luuk. 10:20).

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen su­vi­seu­rat jär­jes­tet­tiin tänä ke­sä­nä Py­hä­jo­el­la. Seu­ro­jen tun­nus­lau­seek­si oli va­lit­tu jou­lu­e­van­ke­liu­mis­ta tut­tu Raa­ma­tun koh­ta: ”Minä il­moi­tan teil­le suu­ren ilon” (Luuk. 2:10). Jär­jes­tä­jien eri­tyi­se­nä toi­vo­muk­se­na oli kut­sua kaik­kia ko­ke­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­min us­ko­mi­sen tuo­maa suur­ta iloa. Py­hä­jo­en seu­rat ovat jo ta­ka­na­päin, mut­ta muut­tu­ma­ton­ta, kut­su­vaa ja pa­ran­ta­vaa Ju­ma­lan sa­naa ju­lis­te­taan edel­leen tu­le­vis­sa seu­rois­sa.

​ Ke­don pai­me­net kii­reh­ti­vät en­ke­lin vies­tin kuul­tu­aan Jee­sus-lap­sen luok­se. Ker­ran Bet­le­he­min yös­sä lei­mah­ta­nut tai­vaal­li­nen valo lois­taa yhä Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan kes­kel­lä. Kes­tä­vä ilo on vie­lä mah­dol­lis­ta löy­tää. ”Niil­le, jot­ka asu­vat kuo­le­man var­jon maas­sa, lois­taa kirk­kaus. Sinä teet run­saak­si rie­mun, an­nat suu­ren ilon”, roh­kai­si pro­feet­ta ai­kan­sa mat­ka­lai­sia (Jes. 9:1–2). Mei­tä kaik­kia kut­su­taan Py­hän tien kul­ki­joik­si. Vain va­paik­si lu­nas­te­tut sitä kul­ke­vat. ”He kan­ta­vat pään­sä pääl­lä ikuis­ta iloa.” Huo­li ja huo­kaus ovat pa­en­neet kau­as. (Jes. 35:8–10.) Ai­mo Helén

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 7/2014.

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys