JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Levollinen luottamus ja turva

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
21.1.2015 9.58

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501820150121095800

”Pääl­lä syn­nin maan rau­haa kai­va­taan

kar­kot­ta­maan vi­haa sy­dä­mis­tä,

luo­maan Her­ran kan­saa ih­mi­sis­tä.

Oi, jos sana jou­lu­yön sai­si teh­dä rau­han­työn!”

Ru­koi­lem­me Nii­lo Rau­ha­lan kir­joit­ta­mas­sa Sii­o­nin lau­lus­sa 14 sy­dä­miim­me rau­haa. Tai­vaan en­ke­lit lau­loi­vat jou­lu­yö­nä pai­me­nil­le: ”Ju­ma­lan on kun­nia kor­keuk­sis­sa, maan pääl­lä rau­ha ih­mi­sil­lä, joi­ta hän ra­kas­taa!” (Luuk. 2:14.) Ju­ma­la ra­kas­ti maa­il­maa niin pal­jon, et­tä lä­het­ti ai­no­an poi­kan­sa syn­nin maan pääl­le.Syn­ti on sy­dä­men luo­pu­mis­ta Ju­ma­las­ta. Se ai­heut­taa kes­kuu­des­sam­me kär­si­mys­tä, vi­haa, ris­ti­rii­to­ja ja rau­hat­to­muut­ta. Kai­ken kes­kel­lä ih­mi­nen kai­paa rau­haa sekä ajal­li­seen elä­mään­sä et­tä sy­dä­meen­sä.

Kun­ni­oi­tam­me so­das­sa kaa­tu­nei­den muis­toa sekä so­tiem­me ve­te­raa­ne­ja, jot­ka te­ki­vät työ­tä isän­maam­me ja rau­han hy­väk­si. So­tain­va­li­dit kan­ta­vat ke­hos­saan so­dan vam­mo­ja. Ajal­li­nen rau­ha ei ole it­ses­tään­sel­vyys. Se on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja.

Ajal­lis­ta rau­haa ei ole kaik­ki­al­la. Mo­net lä­him­mäi­sem­me elä­vät so­dan kau­hu­jen ja rau­hat­to­muu­den kes­kel­lä. So­dan uh­ka on to­del­li­suut­ta mo­nen koh­dal­la. Vir­ren 581 sa­noin: ”Ru­koi­lem­me rau­haa myös koko maa­il­maan, et­tä kaik­ki kan­sat pian saa­vat isän­maan.”

Raa­mat­tu opet­taa mei­tä elä­mään rau­has­sa kaik­kien ih­mis­ten kans­sa. Se ke­hot­taa ra­kas­ta­maan lä­him­mäi­si­äm­me, myös nii­tä, jot­ka pilk­kaa­vat ja vai­no­a­vat mei­tä. Rak­kaus ja kär­si­väl­li­syys rii­su­vat en­nak­ko­luu­lois­ta ja vi­has­ta.

Pro­feet­ta Je­sa­ja (32:17) opet­taa, et­tä rau­ha on van­hurs­kau­den he­del­mä: ”Sii­tä kas­vaa le­vol­li­nen luot­ta­mus ja tur­val­li­suus, joka kes­tää iä­ti.” Van­hurs­kas tar­koit­taa Ju­ma­lal­le kel­paa­vaa. Kel­paam­me Ju­ma­lal­le yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta, Kris­tuk­sen täh­den.

Kun ih­mi­nen saa us­koa syn­tin­sä an­teek­si, hä­nen sy­dä­meen­sä las­keu­tuu rau­ha. An­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi te­kee hä­nen koh­dal­laan rau­han­työn. Hän pää­see osak­si Her­ran kan­saa, us­ko­vais­ten jouk­koa, jos­sa on tur­val­lis­ta ja le­vol­lis­ta ol­la.

Sa­nan­las­ku­jen (17:1) mu­kaan lei­pä­kan­nik­ka ja rau­ha ovat pa­rem­pia kuin juh­la­pi­dot ja rii­ta. On on­nel­li­sem­paa elää vaa­ti­mat­to­mas­ti rau­has­sa kuin yl­tä­kyl­läi­syy­des­sä rii­to­jen kes­kel­lä.

Raha ai­heut­taa usein rii­to­ja ih­mis­ten vä­lil­le. Jos an­nam­me ka­teu­del­le oi­keu­tuk­sen ja val­lan, se myr­kyt­tää mie­lem­me ja kas­vaa vi­hak­si. Pe­rin­tö­rii­dat voi­vat rik­koa lä­heis­ten ja su­ku­lais­ten vä­lit pit­käk­si ai­kaa, jopa py­sy­väs­ti.

Ju­ma­lan sana ke­hot­taa mei­tä so­pi­maan rii­tam­me, pyy­tä­mään ja an­ta­maan an­teek­si, jot­ta rak­kaus, ilo ja rau­ha pa­lau­tu­vat. Se ke­hot­taa unoh­ta­maan an­teek­si­an­ne­tut asi­at. Rak­kaus, ilo ja rau­ha ovat Py­hän Hen­gen ja us­kon he­del­miä elä­mäs­säm­me.

Her­ran siu­nauk­sen sa­noin: ”Her­ra kään­tä­köön kas­von­sa mei­dän puo­leem­me ja an­ta­koon meil­le rau­han.”

Mik­ko Kin­nu­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 1/2015.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys