JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Rauhanyhdistysten kautta välitetään evankeliumin sanomaa

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
11.2.2015 12.39

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123505920150211123900

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten eri toi­min­ta­muo­dot tu­li­vat mi­nul­le tu­tuik­si jo lap­se­na. äi­ti­ni ja isä­ni vei­vät mi­nua ja si­sa­ruk­si­a­ni py­hä­kou­luun, päi­vä­ker­hoon, seu­roi­hin ja raa­mat­tu­luok­kaan. Opin myös jo var­hain osal­lis­tu­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­hön. Ke­rä­sin ros­kia ke­pin kans­sa ko­ti­paik­ka­kun­ta­ni ke­sä­seu­rois­sa ja myin su­vi­seu­rois­sa kyl­mä­lau­kus­ta jää­te­löä. Ne oli­vat mu­ka­via teh­tä­viä, ja nois­ta het­kis­tä jäi mi­nul­le hy­vät muis­tot.

Ju­ma­lan lap­set ovat his­to­ri­an eri ai­koi­na jär­jes­tä­neet evan­ke­liu­min työ­tä kul­loi­sen­kin yh­teis­kun­ta­jär­jes­tyk­sen mah­dol­lis­ta­mis­sa puit­teis­sa. Ju­ma­lan sa­naa esil­lä pi­tä­viä ti­lai­suuk­sia on pi­det­ty eri ni­mik­kei­den al­la ja nii­hin on ke­rät­ty va­ro­ja eri ta­voin.

Uu­den tes­ta­men­tin ai­ka­na jo Jee­sus it­se jär­jes­te­li evan­ke­liu­min työ­tä. Hän esi­mer­kik­si lä­het­ti ope­tus­lap­sen­sa kak­sit­tain mat­kaan ja an­toi heil­le oh­jei­ta lä­he­tys­mat­kan to­teut­ta­mi­seen (Mark. 6:7–13). Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­sen ja tai­vaa­seen as­tu­mi­sen jäl­keen työ­tä ja sen jär­jes­te­ly­jä ovat jat­ka­neet Jee­suk­sen seu­raa­jat.

Poh­joi­ses­sa ko­et­tiin voi­mak­kaat he­rä­tyk­sen ajat 1800-lu­vul­la. En­sim­mäi­set rau­ha­nyh­dis­tyk­set pe­rus­tet­tiin vuon­na 1888 Hel­sin­kiin, Tur­kuun ja Tor­ni­oon. SRK pe­rus­tet­tiin vuon­na 1914 koko maan rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tyk­sek­si.

Rau­ha­nyh­dis­tys ei ole sama asia kuin Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta tai Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, mut­ta rau­ha­nyh­dis­tys­ten kaut­ta Ju­ma­lan lap­set te­ke­vät evan­ke­liu­min työ­tä. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten sään­tö­jen mu­kaan nii­den kes­kei­sin teh­tä­vä on pi­tää esil­lä Ju­ma­lan sa­naa muun mu­as­sa seu­ro­ja jär­jes­tä­mäl­lä.

Seu­ro­jen li­säk­si rau­ha­nyh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät mo­nen­lais­ta muu­ta­kin toi­min­taa, esi­mer­kik­si lap­si- ja nuo­ri­so­työ­tä sekä di­a­ko­ni­a­työ­tä. Kai­ken työn ta­voit­tee­na on tu­kea Ju­ma­lan las­ten us­koa ja kut­sua epä­us­koi­sia Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Evan­ke­liu­mi on ih­meel­li­nen Ju­ma­lan voi­ma, joka tuo pe­las­tuk­sen kai­kil­le, jot­ka sen us­ko­vat (Room. 1:16). Sen esil­lä pi­tä­mi­nen on ar­vo­kas ja tär­keä teh­tä­vä. Jo­kai­nen yk­sit­täi­nen us­ko­vai­nen voi osal­lis­tua tä­hän työ­hön; joku esi­mer­kik­si sä­es­tä­jä­nä, keit­ti­ön työn­te­ki­jä­nä, sa­nan­pal­ve­li­ja­na tai jää­te­lön myy­jä­nä.

Paa­va­li muis­tut­taa, et­tä Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa on mo­nen­lai­sia pal­ve­lu­teh­tä­viä, mut­ta Her­ra on sama. Pyhä Hen­ki ko­ko­aa seu­ra­kun­nan, joka on Kris­tuk­sen ruu­mis maan pääl­lä. Täs­sä ruu­miis­sa jo­kai­sel­la jä­se­nel­lä on oma teh­tä­vän­sä. (1. Kor. 12:5–18.) Sen jä­se­ne­nä saam­me pal­vel­la Ju­ma­laa ja lä­him­mäi­si­äm­me.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 2/2015

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys