JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

Niin kuin tekisitte sen Herralle

Siionin Lähetyslehti
Hartauskirjoitukset
11.2.2015 12.53

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123505920150211125300

Kol. 3:23

Paa­va­lin kir­je ko­los­sa­lai­sil­le vie mei­dät tar­kas­te­le­maan kris­tit­ty­jen yh­teis­tä elä­mää. Kol­man­nen lu­vun ja­keis­sa Paa­va­li neu­voo Ko­los­san Ju­ma­lan lap­sia Ju­ma­lan tah­don mu­kai­seen elä­mään.

Paa­va­li muis­tut­taa kir­jees­sään sii­tä, kuin­ka epä­us­kois­ten ih­mis­ten elä­mä on syn­tien kans­sa kul­ke­mis­ta. Hän lu­et­te­lee joi­ta­kin syn­nin muo­to­ja, ku­ten huo­ruus ja ah­neus. Hän ke­hot­taa jät­tä­mään nämä asi­at, kos­ka niis­sä elä­mäl­lä ih­mi­nen hank­kii pääl­leen Ju­ma­lan vi­han. Li­säk­si hän neu­voo pa­ne­maan pois mui­den mu­as­sa när­käs­tyk­sen, pil­kan ja il­ke­ät sa­nat.

Paa­va­li opas­taa ko­los­sa­lai­sia ole­maan re­hel­li­siä kes­ke­nään ja rii­su­maan van­ha ih­mi­nen pääl­tään. Hän neu­voo kär­si­mään toi­nen tois­taan ja an­ta­maan an­teek­si, jos jol­la­kin on kan­net­ta tois­ta vas­taan, ku­ten Kris­tus­kin on an­teek­si an­ta­nut. Sit­ten hän ke­hot­taa pu­ke­maan pääl­le rak­kau­den, joka on täy­del­li­syy­den side.

Van­hen­tu­nei­ta neu­vo­ja?

Voim­me ky­syä, ovat­ko Paa­va­lin neu­vot ko­los­sa­lai­sil­le käy­neet van­hoik­si? Yh­teis­kun­tam­me on muut­tu­nut val­ta­val­la vauh­dil­la. Sa­mal­la syn­ti­kä­si­tys on mu­ren­tu­nut ih­mis­ten mie­les­sä, ja kris­til­li­sis­tä ar­vois­ta on laa­jal­ti luo­vut­tu.

Ajas­sam­me vaa­di­taan, et­tä mei­dän kaik­kien tu­li­si ol­la su­vait­se­vai­sia ih­mi­siä ja hy­väk­syä sel­lai­sia asi­oi­ta, jot­ka ovat Raa­ma­tun mu­kaan syn­tiä. Syn­ti tur­me­lee kui­ten­kin hy­vän oman­tun­non, ja sen seu­rauk­se­na voi me­net­tää kal­liin us­kon lah­jan.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on us­ko­vai­sel­le ra­kas. Jee­sus neu­voo: ”Sii­tä pi­tää kaik­kein tun­te­man tei­dät mi­nun ope­tus­lap­sik­se­ni, jos te kes­ke­nän­ne rak­kau­den pi­dät­te” (Joh. 13:35). Sii­hen si­säl­tyy myös se, et­tä hy­väk­sym­me toi­nen toi­sem­me ja an­nam­me an­teek­si, kun mat­kal­la tu­lee huo­no­ja sa­no­ja, tur­me­lus­ta ja syn­tiä.

Run­saas­ti Ju­ma­lan sa­naa

Paa­va­li kä­sit­te­lee kir­jees­sään Ju­ma­lan sa­nan mer­ki­tys­tä. Sen tu­li­si ol­la run­saa­na mei­dän kes­kel­läm­me. Hän ke­hot­taa opet­ta­maan ja neu­vo­maan kes­ke­näm­me psal­meil­la, kii­tos­vir­sil­lä ja hen­gel­li­sil­lä lau­luil­la ja te­ke­mään sen kai­ken Her­ran Jee­suk­sen ni­meen, Ju­ma­laa kiit­tä­en.

Eläm­me Suo­mes­sa hy­vää ai­kaa. Saam­me ko­koon­tua Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon va­paas­ti. Seu­ro­ja on joka vii­kon­lop­pu ym­pä­ri maa­tam­me. Meil­lä on mah­dol­li­suus hil­jen­tyä kuun­te­le­maan ja us­ko­maan evan­ke­liu­mi omal­le koh­dal­lem­me.

Seu­rois­sa saar­nat­tu evan­ke­liu­mi ruok­kii sie­lua; evan­ke­liu­mi an­taa voi­maa tais­tel­la sie­lun­vi­hol­lis­ta vas­taan. Kuu­li­ja voi ru­koil­la Ju­ma­lal­ta pu­hu­jal­le oi­kei­ta sa­no­ja ja it­sel­le kuu­le­via kor­via sekä kät­ke­vää sy­dän­tä.

Toi­nen toi­sem­me kun­ni­oit­ta­mi­nen

Paa­va­li siir­tyy kir­jees­sään kä­sit­te­le­mään us­ko­vais­ten kes­ki­näis­tä elä­mää. Vai­mo­ja hän ke­hot­taa kun­ni­oit­ta­maan mies­tään, mie­hiä ra­kas­ta­maan vai­mo­jaan. Lap­sia hän neu­voo ole­maan kuu­li­ai­sia van­hem­mil­leen. Isiä hän opas­taa kas­vat­ta­maan lap­si­aan ar­mol­li­ses­ti, pal­ve­li­joi­ta ole­maan kuu­li­ai­sia isän­nil­leen. Tä­män kai­ken hän ke­hot­taa te­ke­mään sy­dä­mes­tä, niin kuin Her­ral­le.

Hy­vin­voin­nin ja va­ral­li­suu­den kas­va­es­sa myös it­sek­kyys ja omien tar­pei­den tyy­dyt­tä­mi­nen li­sään­ty­vät. Vaa­ra­na on, et­tä unoh­dam­me Paa­va­lin neu­vot ja ajat­te­lem­me vain it­se­äm­me.

Oma puo­li­so on Ju­ma­lan lah­ja, jos­ta saa ol­la kii­tol­li­nen. Avi­o­liit­to on tar­koi­tet­tu kes­tä­mään niin kau­an, kun­nes kuo­le­ma puo­li­sot erot­taa. Tätä suh­det­ta kan­nat­taa vaa­lia. Avi­o­puo­li­soi­den vä­li­nen rak­kaus on ko­din tur­va ja pe­rus­ta sekä kas­vu­a­lus­ta per­heen lap­sil­le.

Työ­e­lä­mäs­sä ja Sii­o­nin kes­kel­lä

Työ­e­lä­mäs­sä, toi­mies­sam­me joko työ­nan­ta­ja­na tai työn­te­ki­jä­nä, on hyvä muis­taa Paa­va­lin neu­vo teh­dä kaik­ki pal­ve­lus niin kuin Her­ral­le. Se oh­jaa mei­tä miet­ti­mään eri ti­lan­teis­sa sitä, mikä on oi­kein ja mikä vää­rin. Kun voim­me toi­mia hy­vän oman­tun­non ja kes­ki­näi­sen kun­ni­oi­tuk­sen il­ma­pii­ris­sä, on mei­dän hel­pom­pi kä­si­tel­lä myös vai­kei­ta asi­oi­ta.

Työ­e­lä­mäs­sä­kin saam­me pyy­tää Ju­ma­lal­ta vii­saut­ta ja nöy­rää miel­tä. An­teek­si pyy­tä­mis­tä ja an­ta­mis­ta saa­te­taan tar­vi­ta myös työ­pai­kal­la. Näin me säi­ly­täm­me puh­taan oman­tun­non ja hy­vät vä­lit ih­mis­ten kes­ken.

Ju­ma­la on an­ta­nut val­ta­kun­taan­sa eri­lai­set lah­jat ja mo­nen­lai­sia teh­tä­viä. Sii­o­nin työs­sä ky­sy­tään mei­dän kaik­kien mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua, jot­ta teh­tä­vät oli­si­vat yh­tei­siä, ei­kä ke­nen­kään taak­ka kas­vai­si lii­an suu­rek­si.

Par­haim­mil­laan yh­tei­nen te­ke­mi­nen lä­hen­tää ja an­taa mah­dol­li­suu­den kes­kus­tel­la us­kon ky­sy­myk­sis­tä. Saam­me ru­koil­la Tai­vaan Isäl­tä kris­ti­tyn miel­tä hä­nen val­ta­kun­tan­sa työ­hön.

Ta­pa­ni Kin­nu­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 2/2015

6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys