JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kohtaaminen jättää jäljen

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
11.3.2015 10.53

Juttua muokattu:

1.1. 23:51
2020010123513120150311105300

Jo­kai­nen koh­taa­mi­nen toi­sen ih­mi­sen kans­sa jät­tää jäl­jen. ää­rim­mäi­sis­sä ti­lan­teis­sa koh­taa­mi­nen voi ol­la suu­ri mah­dol­li­suus tai suu­ri uh­ka, joka rat­kai­se­val­la ta­val­la muut­taa ih­mi­sen elä­män suun­taa. Sik­si ei ole mer­ki­tyk­se­tön­tä, mi­ten me suh­tau­dum­me toi­seen ih­mi­seen.

Mi­ten koh­taan yk­si­näi­sen ih­mi­sen tai ih­mi­sen, jon­ka avi­o­lii­tos­sa tai per­hees­sä on ris­ti­rii­to­ja? Mi­ten koh­taan mur­ro­si­käi­sen nuo­ren tai van­hem­man, jota maa­il­ma ve­tää puo­leen­sa; hen­ki­lön, jon­ka sa­no­taan jou­tu­neen elä­mäs­sään har­ha­teil­le. Kä­ve­len­kö ohi? Pu­hun­ko muil­le? Olen­ko en­nak­ko­luu­loi­nen? Roh­ke­nen­ko lä­hes­tyä ja tar­jo­ta evan­ke­liu­mia? Ovat­ko omat voi­ma­va­ra­ni sel­lai­set, et­tä jak­san ai­dos­ti kuun­nel­la? Pys­tyn­kö ole­maan läs­nä­o­le­val­la ta­val­la neut­raa­li täl­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa?

Va­pah­ta­jan esi­merk­ki toi­sen ih­mi­sen koh­taa­mi­ses­ta on pu­hut­te­le­va. Ai­nut ti­lan­ne, jos­sa Jee­sus suh­tau­tui toi­seen ih­mi­seen ar­vos­te­le­vas­ti, jopa tuo­mit­se­vas­ti, oli tuon toi­sen ih­mi­sen vah­va oma­van­hurs­kaus tai epä­us­kon saar­na. Se ker­too sii­tä, et­tä Va­pah­ta­ja puo­lus­ti tin­ki­mät­tö­mäs­ti Raa­ma­tun mu­kais­ta us­koa ja op­pia. Muis­sa koh­taa­mi­sis­sa Jee­sus osoit­ti ar­mol­li­suut­ta ja lau­peut­ta. Näin ta­pah­tui, kun Pie­ta­ri oli kol­me ker­taa kiel­tä­nyt Va­pah­ta­jan­sa. Näin ta­pah­tui koh­taa­mi­ses­sa syn­ti­sen nai­sen kans­sa ja kes­kus­te­lus­sa ri­kok­sis­taan kuo­le­man­tuo­mi­on saa­neen ris­tin­ryö­vä­rin kans­sa – läs­nä oli ar­mol­li­suus ja esil­lä oli evan­ke­liu­min saar­na.

Van­ha kris­ti­nop­pi to­te­aa: ”Kun Ju­ma­la ar­mos­ta an­taa meil­le syn­tim­me an­teek­si, se syn­nyt­tää sy­dä­mis­säm­me rak­kaut­ta, kii­tol­li­suut­ta ja us­kon kuu­li­ai­suut­ta. Nämä saa­vat mei­dät pal­ve­le­maan Ju­ma­laa ja lä­him­mäi­si­äm­me.” (KO 85.) Jee­sus sa­noi syn­ti­ses­tä nai­ses­ta Si­mo­nin huo­nees­sa: ”Hän sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän pal­jon ra­kas­ti” (Luuk. 7:36–50).

Pyhä Hen­ki lah­joit­taa elä­vän us­kon syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen eva­ke­liu­min kaut­ta ja vai­kut­taa rak­kau­den Ju­ma­laan ja lä­him­mäi­siin. Täs­tä avau­tuu se nä­kö­a­la, et­tä suu­rin rak­kau­den osoi­tus tois­ta ih­mis­tä koh­taan to­teu­tuu sii­nä, kun ka­tu­val­le syn­ti­sel­le saar­na­taan syn­nit an­teek­si. Ja pa­ras lah­ja, jon­ka vä­lit­tä­mi­ses­sä voim­me ol­la mu­ka­na, on elä­vä us­ko.

Kim­mo Puo­li­tai­val

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 3/2015

Ku­vi­tus­ku­va: Mar­ket­ta Lu­mi­jär­vi

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys