JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Miten puhun toiselle?

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
9.7.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:14
2020010123145520150709000000

Hyvä ja roh­kai­se­va sana ilah­dut­taa, nos­taa ja kan­nus­taa. Paha ja il­keä sana voi vie­dä ilon, haa­voit­taa, jopa la­maan­nut­taa. Ei ole yh­den­te­ke­vää, mi­ten pu­hum­me ja vies­tim­me toi­sil­lem­me.

Va­pah­ta­jam­me Jee­sus eväs­tää mei­tä pu­heis­sa ja vies­tin­näs­sä rak­kau­teen. Hän ke­hot­taa ra­kas­ta­maan myös vi­ha­mie­hiä ja te­ke­mään hy­vää niil­le, jot­ka vi­haa­vat mei­tä. Hän ke­hot­taa siu­naa­maan nii­tä, jot­ka ki­ro­a­vat mei­tä ja ru­koi­le­maan nii­den puo­les­ta, jot­ka par­jaa­vat mei­tä. Apos­to­li Pie­ta­ri ke­hot­taa pu­hu­maan Ju­ma­lan an­ta­min sa­noin ja pal­ve­le­maan Ju­ma­lan an­ta­min voi­min.

Jaa­kob ku­vaa kir­jees­sään, mi­ten suit­sil­la voi­daan oh­ja­ta koo­kas­ta he­vos­ta ja pie­nel­lä pe­rä­si­mel­lä suur­ta lai­vaa. Ih­mi­sen kie­li on pie­ni mut­ta vai­kut­ta­va ruu­miin­jä­sen, jota on vai­kea hal­li­ta. Se on kuin tuli, joka voi sy­tyt­tää pa­la­maan suu­ren met­sän. Pa­him­mil­laan se on hil­li­tön ja paha, täyn­nä tap­pa­vaa myrk­kyä. Kun käy­täm­me kiel­tä, pu­hum­me tai vies­tim­me, voim­me saa­da ai­kaan pa­haa tai hy­vää.

Paa­va­li neu­voo efe­so­lai­sia: “Rak­kaus oh­jat­koon elä­mään­ne. – – Si­veet­tö­myy­des­tä, kai­ken­lai­ses­ta saas­tai­suu­des­ta ja ah­neu­des­ta ei tei­dän kes­kuu­des­san­ne saa ol­la pu­het­ta­kaan, ei­hän mi­kään sel­lai­nen sovi py­hil­le. Myös­kään ri­vou­det, ty­pe­rät ju­tut tai kak­si­mie­li­syy­det ei­vät teil­le sovi, tei­dän suu­hun­ne so­pii kii­tos.” (Ef. 5:2–4.) Paa­va­li ke­hot­taa mei­tä elä­mään va­lon lap­si­na.

Paa­va­li neu­voo efe­so­lai­sia luo­pu­maan val­hees­ta ja pu­hu­maan tot­ta tois­ten kans­sa. “äl­kää pääs­tä­kö suus­tan­ne so­pi­ma­ton­ta pu­het­ta, vaan pu­hu­kaa sitä, mikä kul­loin­kin on hy­vää ja hyö­dyl­lis­tä ja kuu­li­joil­le ilok­si. Hy­lät­kää kaik­ki kat­ke­ruus, kiuk­ku, viha, rii­te­ly ja her­jaa­mi­nen, kaik­ki­nai­nen pa­huus. Ol­kaa toi­si­an­ne koh­taan ys­tä­väl­li­siä ja lem­pei­tä ja an­ta­kaa toi­sil­len­ne an­teek­si.” (Ef. 4:29, 31–32.)

Jo­kai­nen meis­tä tar­vit­see tur­val­li­sen ja kan­nus­ta­van yh­tei­sön, jos­sa voi avoi­mes­ti ky­syä ja tul­la kuul­luk­si ja jos­sa saa vas­tauk­sia miel­tä as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin. Jo­kai­nen tar­vit­see ys­tä­viä, jot­ka kun­ni­oit­ta­vat ja ar­vos­ta­vat mei­tä sa­noil­laan ja te­oil­laan. Tar­vit­sem­me yh­tei­söä, joka sie­tää kes­ke­ne­räi­syyt­tä ja ra­kas­taa ja kan­taa epä­on­nis­tu­nut­ta­kin jä­sen­tään. Tar­vit­sem­me Ju­ma­lan val­ta­kun­taa, jos­sa ker­ro­taan maa­il­man pa­ras­ta uu­tis­ta Ju­ma­lan suu­res­ta ar­mos­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Mik­ko Kin­nu­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 7–8/2015

Ku­vi­tus­ku­va: H.H.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys