JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Apu – kullanarvoinen, inhimillinen ja monimuotoinen

Artikkelit
14.4.2020 6.30

Juttua muokattu:

15.4. 08:34
2020041508340520200414063000

Minna Impola

Minna Impola

Olet­ko ol­lut jos­kus avun tar­pees­sa ja saa­nut lä­hei­sil­tä ih­mi­sil­tä apua? Eh­kä olet ol­lut jos­sain toi­ses­sa elä­män­vai­hees­sa vuo­ros­ta­si aut­ta­ja­na.

Lä­him­mäis­tään voi aut­taa mo­nin eri ta­voin. Rin­nal­la kul­ke­mi­nen ja toi­sen ih­mi­sen kuun­te­le­mi­nen voi­vat ol­la kai­vat­tu apu ar­jen kuor­mien ja­ka­mi­sek­si vai­ke­as­sa elä­män­vai­hees­sa. Lä­him­mäi­sen puo­les­ta voi myös ru­koil­la.

Toi­si­naan tar­vi­taan konk­reet­tis­ta apua sii­vo­a­mi­seen, kau­pas­sa käyn­tiin tai las­ten hoi­ta­mi­seen. Tal­koil­la töi­den te­ke­mi­nen il­man vas­ta­pal­ve­lus­ta oli ai­em­min ylei­sem­pää. Oli­si suo­ta­vaa, et­tei ar­vo­kas tapa ka­to­ai­si tyys­tin.

Ta­lou­del­li­nen apu on mah­dol­lis­ta

Vält­tä­mä­tön apu voi ol­la tiu­kas­sa ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa myös säh­kö­las­kun mak­sa­mis­ta, ruo­ka­kas­sin os­ta­mis­ta, vaa­te­lah­joi­tuk­sen an­ta­mis­ta tai lap­sen har­ras­tuk­sen tu­ke­mis­ta. Täl­lais­ta naa­pu­ri­a­pua voi an­taa tut­ta­val­le oma-aloit­tei­ses­ti.

Mer­kit­tä­vää ta­lou­del­lis­ta apua voi tar­vi­ta työs­sä­käy­vän van­hem­man äkil­li­sen kuo­le­man tai vam­mau­tu­mi­sen tai muun on­net­to­muu­den tai me­ne­tyk­sen vuok­si.

Täl­löin on tär­keä nou­dat­taa ra­han­ke­räys­la­kia, jot­ta avun­saan­ti ei es­ty. Ra­ha­ke­räys voi­daan jär­jes­tää yk­sit­täi­sen hen­ki­lön tai per­heen aut­ta­mi­sek­si, mut­ta sii­hen vaa­di­taan joko pien­ke­räyk­ses­tä teh­tä­vä il­moi­tus tai Po­lii­si­hal­li­tuk­sel­ta ha­et­ta­va ra­han­ke­räys­lu­pa. Pien­ke­räyk­sel­lä on mah­dol­lis­ta ke­rä­tä kor­kein­taan 10 000 eu­roa ker­ral­laan.

Lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­nen ei ai­na vaa­di ra­hal­lis­ta pa­nos­tus­ta. Oman ajan an­ta­mi­nen ja tuen tar­jo­a­mi­nen voi ol­la vie­lä tär­ke­äm­pää. Tois­ta ih­mis­tä ja in­hi­mil­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta ei voi kor­va­ta ra­hal­la.

Raa­ma­tus­ta löy­tyy ai­hee­seen liit­ty­viä koh­tia: ”Äl­kää unoh­ta­ko osoit­taa vie­raan­va­rai­suut­ta, sil­lä jot­kut ovat yö­si­jan an­ta­es­saan tul­leet ma­joit­ta­neek­si en­ke­lei­tä. – – Äl­kää myös­kään unoh­ta­ko teh­dä hy­vää ja an­taa omas­tan­ne, sil­lä sel­lai­set uh­rit ovat Ju­ma­lal­le mie­leen.” (Hepr. 13:2,16.)

Ar­vos­tet­tu va­paa­eh­tois­työn te­ke­mi­nen

Jär­jes­töil­lä ja va­paa­eh­tois­ver­kos­toil­la on mer­kit­tä­vä roo­li aut­ta­mis­työs­sä. Joka kol­mas suo­ma­lai­nen te­kee va­paa­eh­tois­työ­tä sään­nöl­li­ses­ti tai sa­tun­nai­ses­ti. Va­paa­eh­tois­työ­hön kan­nus­taa eri­tyi­ses­ti ilo, jota apu tuot­taa sen saa­jal­le. Sa­mal­la te­ki­jä saa hy­vän mie­len aut­ta­mi­ses­ta.

Ih­mi­set ovat niin luon­teil­taan kuin toi­min­ta­ta­voil­taan eri­lai­sia. Jol­le­kul­le aut­ta­mi­nen on luon­te­vaa, osa on jou­tu­nut tie­toi­ses­ti opet­te­le­maan lä­him­mäi­syyt­tä.

Las­ten ja nuor­ten oli­si tär­keä op­pia huo­mi­oi­maan toi­set ih­mi­set ja ope­tel­la aut­ta­maan pyy­teet­tö­mäs­ti. Näi­den tai­to­jen op­pi­mi­nen si­säl­tyy rip­pi­kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­maan di­a­ko­ni­an mer­ki­tyk­sen ja lä­him­mäis­ten avun­tar­peen poh­din­ta­na ja konk­reet­ti­se­na aut­ta­mi­se­na. Va­paa­eh­tois­työn te­ke­mi­nen on kir­jat­tu myös pe­ru­so­pe­tuk­sen ja lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­miin.

Oli­si tär­ke­ää, et­tä nuo­ret pää­si­si­vät mu­kaan myös rau­ha­yh­dis­tyk­sen teh­tä­viin. Osal­lis­tu­mi­nen an­taa mah­dol­li­suu­den ko­kea it­sen­sä tar­peel­li­sek­si ja mer­ki­tyk­sel­li­sek­si sekä löy­tää vah­vuuk­sia ja ke­hit­tää osaa­mis­taan. Ko­ke­muk­sis­ta voi ol­la hyö­tyä esi­mer­kik­si ke­sä­työ­paik­kaa ha­et­ta­es­sa.

Au­ta iloi­sin mie­lin

Ih­mi­sil­lä voi ol­la eri­lai­sia mo­tii­ve­ja aut­taa lä­him­mäi­siä. Raa­mat­tu neu­voo mei­tä aut­ta­maan hy­väl­lä mie­lel­lä: ”Joka an­taa omas­taan, an­ta­koon pyy­teet­tö­mäs­ti – – joka aut­taa köy­hiä, aut­ta­koon iloi­sin mie­lin” (Room. 12:8).

Raa­ma­tun ke­ho­tus aut­taa lä­him­mäi­siä ei ra­joi­tu vain nii­den ih­mis­ten aut­ta­mi­seen, joi­den kans­sa on hy­vis­sä vä­leis­sä. Roo­ma­lais­kir­je neu­voo pyr­ki­mään ai­na hy­vään ja aut­ta­maan myös vi­ha­mie­hiä, an­ta­maan heil­le ruo­kaa ja juo­maa sil­loin kun heil­lä on näl­kä tai jano (Room. 12:17-20).

Avun pyy­tä­mi­nen ja vas­taa­not­ta­mi­nen voi ol­la jos­kus vai­ke­aa. Avun tar­pees­sa ole­va saat­taa sur­ra, et­tä ei pys­ty kor­vaa­maan saa­maan­sa apua. Avun vas­taa­not­ta­mis­ta voi jou­tua opet­te­le­maan.

Aut­ta­mi­nen­kaan ei ole ai­na help­poa, ja ih­mi­nen voi ko­kea it­sen­sä aut­ta­ja­na epä­on­nis­tu­neek­si. Hän eh­kä poh­tii, voi­ko tar­jo­ta apua ja ko­kee­ko toi­nen tar­jouk­sen ken­ties kiu­sal­li­se­na.

Aut­ta­jan voi ol­la myös vai­kea hy­väk­syä, jos au­tet­ta­van elä­mäs­sä ei näy toi­vot­tua muu­tos­ta. Täl­löin voi ru­koil­la, et­tä apu toi­si ih­mi­sen elä­mään edes het­kek­si toi­voa.

Ter­hi Pel­to­kor­pi

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 1.4.2020

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys