JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Esimerkki

24.6.2021 7.05

Juttua muokattu:

23.6. 10:34
2021062310341120210624070500

Mopo ei läh­de käyn­tiin. Näen ik­ku­nas­ta, kuin­ka poi­ka­ni run­noo käyn­nis­tys­pol­jin­ta, mut­ta mi­tään ei näy­tä ta­pah­tu­van. Jä­te­tään­kö siis romu sii­hen vai yri­te­tään­kö kor­ja­ta sitä jo­ten­kin?

Ny­ky­ään tek­nis­ten vi­ko­jen sel­vit­te­ly ja rat­kai­su­jen et­si­mi­nen on ai­ka help­poa. Kir­joi­tat vain net­ti­se­lai­meen mo­pon mer­kin, mal­lin ja vian ku­vauk­sen, niin al­kaa neu­vo­ja löy­ty­mään. Täl­lä­kin ker­taa pu­he­li­men ruu­dul­le il­mes­tyi vi­deo, jos­sa ka­ve­ri kun­nos­taa sa­man­lais­ta mo­poa. Het­ken ku­lut­tua meil­lä­kin mopo pä­räh­tää käyn­tiin ja nä­ky­viin jää vain hil­jal­leen haih­tu­va pö­ly­pil­vi.

Olen so­vel­ta­nut sa­maa rat­kai­su­kaa­vaa eri­lai­siin ko­nei­siin liit­ty­viin on­gel­miin. Ai­na löy­tyy joku näp­pä­rä Pel­le Pe­lo­ton, joka on avu­li­aas­ti la­dan­nut on­gel­ma­rat­kai­sun­sa net­tiin kaik­kien saa­ta­vil­le. Mo­nes­ti olen pää­ty­nyt on­nis­tu­nee­seen lop­pu­tu­lok­seen te­ke­mäl­lä asi­at mal­lin mu­kaan, esi­merk­kiä seu­ra­ten.

Ko­nei­den pa­ris­sa pit­kään työs­ken­nel­lee­nä olen ha­vain­nut, et­tä lo­pul­ta ih­mi­nen on kaik­kein mo­ni­mut­kai­sin ja mie­len­kiin­toi­sin "kone", jota tark­kai­le­mal­la voi op­pia mitä ih­meel­li­sem­piä asi­oi­ta. Elot­to­mien tuo­tan­to­ko­nei­den käyt­tö on kaa­va­mais­ta ja usein en­nal­ta-ar­vat­ta­vaa, mut­ta ai­nut­laa­tui­nen ih­mi­nen on täyn­nä ar­voi­tuk­sel­lis­ta elä­mää.

On eri­no­mai­nen asia, et­tä voim­me op­pia toi­sil­tam­me mo­nia hie­no­ja tai­to­ja. Jos ha­lu­am­me esi­mer­kik­si ope­tel­la si­joit­ta­maan vii­saas­ti, juos­ta ma­ra­to­ne­ja tai ke­hit­tyä kou­lu­ai­neis­sa, tar­jo­aa net­ti näi­hin tar­koi­tuk­siin hy­vin­kin täs­mäl­lis­tä op­pi­mis­ma­te­ri­aa­lia. Eri alo­jen gu­ru­jen te­ke­miä esi­merk­ki­vi­de­oi­ta seu­raa­mal­la on mah­dol­lis­ta ede­tä mel­kein­pä ra­jat­to­mas­ti.

Lä­hes­kään ai­na esi­mer­kin seu­raa­mi­nen ei kui­ten­kaan joh­da hy­vään lop­pu­tu­lok­seen. Uh­ka­roh­ke­at net­ti­haas­teet ovat saat­ta­neet ih­mi­siä jopa hen­gen­vaa­raan. Va­hin­gol­li­nen ja louk­kaa­va ma­te­ri­aa­li pyr­kii tun­keu­tu­maan tie­toi­suu­teem­me kei­no­ja kaih­ta­mat­ta.

Vä­lil­lä on tar­peen py­säh­tyä ar­vi­oi­maan min­kä­lai­sia esi­merk­ke­jä ha­lu­an seu­ra­ta. En­tä mil­lai­nen esi­merk­ki minä olen ko­to­na, töis­sä, ka­ve­ri­po­ru­kas­sa ja so­mes­sa? Olen­ko har­haan­joh­ta­ja vai va­lon­näyt­tä­jä?

Olen esi­merk­ki sil­loin­kin, kun sitä vä­hi­ten ajat­te­len. Lä­hei­se­ni pis­tä­vät kyl­lä mer­kil­le, mi­ten re­a­goin ja mitä va­lit­sen eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa. Oman ra­jal­li­suu­den tun­nus­ta­mi­nen ei var­maan­kaan tee esi­mer­kis­tä vä­hem­män ar­vos­tet­ta­vaa. Usein epä­täy­del­li­syy­den ja haa­voit­tu­vuu­den myön­tä­mi­nen vies­tii ai­dos­ta ih­mi­syy­des­tä.

Ko­ro­na­ra­joit­tei­den väis­ty­es­sä rau­ha­nyh­dis­tyk­set avaa­vat oven­sa yhä suu­rem­mil­le jou­koil­le. Täs­sä yh­tey­des­sä meil­le tar­jou­tuu hyvä mah­dol­li­suus toi­mia esi­merk­kei­nä ja suun­nan­näyt­tä­ji­nä roh­kai­se­mal­la toi­si­am­me sa­nan­kuu­loon.

Us­ko­na­si­ois­sa on tär­keä py­syä op­pi­laa­na "en­nen us­ko­nei­den" ja­lan­jäl­kiä seu­ra­ten. Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­van ilo­sa­no­man vas­taa­not­ta­ja ei ek­sy oi­ke­al­ta tiel­tä.

Ai­hee­seen liit­ty­en Paa­va­li kir­joit­ti tes­sa­lo­ni­ka­lai­sil­le: "Te puo­les­tan­ne seu­ra­sit­te mei­dän esi­merk­ki­äm­me, niin, it­se Her­ran esi­merk­kiä, ja an­ka­ran ah­din­gon kes­kel­lä otit­te sa­nan vas­taan täyn­nä rie­mua, jon­ka Pyhä Hen­ki an­toi" (1. Tess. 1:6).

Tut­tua mo­pon ään­tä ei vie­lä kuu­lu, vaik­ka il­ta on jo kään­ty­mäs­sä yök­si. Toi­vot­ta­vas­ti po­jal­lem­me ei ole aje­lun ai­ka­na sat­tu­nut mi­tään va­ka­vaa. Las­tem­me lä­hes­ty­es­sä ai­kui­suut­ta vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­te­ni hei­hin vä­he­ne­vät huo­mat­ta­vas­ti. Vaik­ka en mo­nes­sa­kaan ti­lan­tees­sa voi va­li­ta lap­se­ni puo­les­ta, esi­merk­ki­nä olen oi­keu­tet­tu (ja vel­voi­tet­tu) toi­mi­maan ai­na. Esi­mer­kin voi­man sa­no­taan kan­ta­van pit­käl­le.

JoonasMajuri
18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys