JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Katseita

18.10.2022 6.00

Juttua muokattu:

13.10. 13:23
2022101313231420221018060000

Ma­ti­as Lah­ti

Joil­la­kin ih­mi­sil­lä on van­git­se­va kat­se, jo­hon sil­mät tart­tu­vat. Kat­set­ta on vai­kea ohit­taa kiin­nit­tä­mät­tä sii­hen huo­mi­o­ta, ja oman kat­seen kään­tä­mi­nen pois voi tun­tua han­ka­lal­ta.

On vai­ke­aa ana­ly­soi­da, mikä te­kee kat­sees­ta eri­tyi­sen. Sil­ti tun­nis­tam­me, kun joku kat­soo mei­tä vaik­ka­pa läm­pi­mäs­ti, vi­ha­mie­li­ses­ti tai hal­vek­su­vas­ti. Kat­se pal­jas­taa si­sim­mät aja­tuk­sem­me ja tun­tom­me. Muo­dos­tam­me kat­sei­ta ja tul­kit­sem­me nii­tä vais­ton­va­rai­ses­ti.

Lap­si al­kaa heti syn­ty­män­sä jäl­keen ha­keu­tua vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja kon­tak­tiin ym­pä­ris­tön­sä kans­sa. Kun sa­no­ja ei ym­mär­rä, sa­nat­to­man vies­tin­nän mer­ki­tys ko­ros­tuu. Pie­nel­lä­kin lap­sel­la on val­miu­det vais­to­ta, on­ko kat­se hy­väk­sy­vä ja ra­kas­ta­va vai kyl­mä ja vi­ha­mie­li­nen.

Eh­kä pa­hin vaih­to­eh­to on jää­dä ko­ko­naan il­man kat­set­ta. Lap­si to­den­taa oman ole­mas­sa­o­lon­sa vas­ta­vuo­roi­sen kon­tak­tin ja toi­sen ih­mi­sen kat­seen kaut­ta: mi­nua kat­so­taan, olen siis ole­mas­sa. Vail­le kat­se­kon­tak­tia jää­mi­nen mer­kit­see voi­ma­kas­ta hyl­kää­mi­sen ko­ke­mus­ta. Kai­ku­ja täs­tä voi kuul­la Her­ran siu­nauk­ses­sa, jos­sa pyy­däm­me Ju­ma­laa kään­tä­mään kas­von­sa mei­dän puo­leem­me.

Kas­va­es­saan ih­mi­nen voi jou­tua ko­ke­maan kat­seen voi­man kiu­saa­mi­sen vä­li­nee­nä. Ryh­mäs­sä luo­dut mer­kit­se­vät kat­seet si­säl­tä­vät sa­nat­to­man vies­tin, joka on nä­en­näi­ses­ti kät­ket­ty, mut­ta il­mei­nen. Kat­sei­den li­säk­si pois­päin kat­so­mi­nen on vai­kut­ta­va, jopa vä­ki­val­tai­nen tapa vies­tiä ja osoit­taa val­taa.

Kiel­tei­sen kat­seen tai kat­so­mat­ta jät­tä­mi­sen mer­kit­se­vyyt­tä on vai­kea sa­nal­lis­taa ja to­dis­taa. Sil­ti nämä ti­lan­teet on help­po tun­nis­taa, kun ne sat­tu­vat omal­le koh­dal­le. Tois­tu­es­saan tai huo­noon het­keen osu­es­saan ne voi­vat haa­voit­taa pit­kä­ai­kai­ses­ti. Toi­saal­ta lap­suu­den ja nuo­ruu­den her­kis­sä sol­mu­koh­dis­sa ja myö­hem­min­kin vai­ke­as­sa elä­män­ti­lan­tees­sa hy­väk­sy­väl­lä ja ra­kas­ta­val­la kat­seel­la voi ol­la val­ta­va mer­ki­tys. Jos­kus kun sa­no­ja ei ole, pelk­kä kat­se riit­tää: olet tär­keä, huo­maan si­nut.

Ih­mi­nen voi jää­dä myös kat­sei­den van­gik­si. Jos ih­mis­tä kat­so­taan tois­tu­vas­ti vi­ha­mie­li­ses­ti ja kyl­mäs­ti var­sin­kin var­hai­ses­sa eli­nym­pä­ris­tös­sä, se jät­tää jäl­jet per­soo­naan ja mi­nä­kä­si­tyk­seen. Kun kä­si­tys omas­ta ih­mi­sar­vos­ta ja ra­kas­tet­ta­vuu­des­ta on kär­si­nyt vau­ri­on, ti­lan­teen kor­jaa­mi­nen voi vaa­tia myö­hem­min vuo­sien psyyk­ki­sen työn. On kui­ten­kin mah­dol­lis­ta va­pau­tua ai­em­pien kat­sei­den muo­dos­ta­mas­ta van­ki­las­ta ja ym­mär­tää, et­tä kyse ei ol­lut­kaan mi­nun vir­heel­li­syy­des­tä­ni ja kel­paa­mat­to­muu­des­ta­ni.

Tu­tus­sa syn­nin­tun­nus­tuk­ses­sa lau­sum­me: ”Kat­so puo­lee­ni lau­peu­te­si sil­min, niin kuin sinä kat­soit Pie­ta­riin, kun hän oli kiel­tä­nyt si­nut, ja niin kuin sinä kat­soit syn­ti­seen nai­seen fa­ri­seuk­sen ko­dis­sa ja ryö­vä­riin ris­tin­puul­la.” On het­kiä, jol­loin mei­tä kat­so­taan vi­ha­mie­li­ses­ti, meis­tä kat­so­taan ohi tai em­me it­se jak­sa ot­taa mui­den ih­mis­ten hy­vää tar­koit­ta­via kat­sei­ta vas­taan. Sil­loin­kin tai­vaas­sa ovat ra­kas­ta­vat kas­vot, jot­ka on kään­net­ty mei­dän puo­leem­me.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys