JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mihin sijoittaisin?

2.12.2021 6.00

Juttua muokattu:

1.12. 09:54
2021120109544520211202060000

Joo­nas Ma­ju­ri

“Suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat si­joit­ta­maan”, uu­ti­soi­tiin Ylen net­ti­si­vuil­la. Pan­de­mia-ai­ka­na pörs­si­kurs­sei­hin liit­ty­vä uu­ti­soin­ti on he­rät­tä­nyt mo­nen asi­aan pe­reh­ty­mät­tö­män­kin huo­mi­on.

Kes­kus­te­lin kah­vi­pöy­däs­sä pa­rin ka­ve­ri­ni kans­sa ra­has­to- ja osa­ke­sääs­tä­mi­ses­tä. Kan­nat­tai­si­ko si­joit­taa in­dek­si­ra­has­toi­hin vai suo­raan uut­ta tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­viin yh­ti­öi­hin? Oli­si­ko kiin­teis­töt ja maa­o­mis­tuk­set kui­ten­kin pe­rin­tei­siä osak­kei­ta tuot­toi­sam­pia va­lin­to­ja? Vai voi­sin­ko te­hok­kaal­la kau­pan­käyn­nil­lä eli trei­dauk­sel­la ri­kas­tua kaik­kein no­peim­min?

Olen mo­nes­ti kuul­lut sa­not­ta­van, et­tä uu­si au­to on huo­no si­joi­tus­koh­de, kos­ka sen ar­vo heik­ke­nee suh­teel­li­sen no­pe­as­ti. Ai­na­kin tätä vink­kiä olen pyr­ki­nyt tois­tai­sek­si nou­dat­ta­maan ja sik­si kö­rö­tel­lyt van­hem­mil­la me­no­pe­leil­lä.

Par­hail­laan maa­il­man­laa­jui­ses­ti me­neil­lään ole­va ra­ken­teel­li­nen muu­tos liit­tyy suu­rel­ta osal­taan au­toi­luun. Säh­kö­au­to­jen rä­jäh­dys­mäi­nen suo­sio ei näy­tä hii­pu­van, vaan päin­vas­toin. Uut­ta au­to­merk­kiä ja -mal­lia puk­kaa mark­ki­noil­le jat­ku­val­la syö­töl­lä. Esi­merk­ki­nä säh­kö­au­to­jen suo­si­on kas­vus­ta on au­to­merk­ki Tes­la, jota val­mis­ta­van yh­ti­ön ar­von uu­ti­soi­tiin mo­nin­ker­tais­tu­neen ly­hy­el­lä ai­ka­vä­lil­lä. Täs­tä nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na säh­kö­au­toi­hin liit­ty­vää tek­no­lo­gi­aa val­mis­ta­viin yh­ti­öi­hin voi­sin kyl­lä si­joit­taa.

Isän­päi­vän aa­mu­na mi­nul­la oli ti­lai­suus lu­kea lap­sil­le pit­käs­tä ai­kaa ää­neen kir­jaa ni­mel­tä Ta­kai­sin isän ko­tiin. Tuon kir­jan ker­to­muk­set ovat pu­hu­tel­leet mi­nua eri­tyi­ses­ti, ja sik­si mie­lel­lä­ni jaan lu­ku­het­kiä myös lä­heis­te­ni kes­ken. Usein va­paa­päi­vi­nä lap­set jää­vät aa­mui­sin loi­koi­le­maan sän­gyil­leen, mut­ta isän­päi­vä­nä oli tar­jol­la sen ver­ran hää­viä aa­mu­pa­laa, et­tä kaik­ki oli­vat jal­kai­sil­la koh­tuul­li­sen ai­kai­sin. Käy­tin tä­män ti­lai­suu­den hy­väk­si, ja pää­sim­me hil­jen­ty­mään po­ru­kal­la mie­len­kiin­tois­ten ker­to­mus­ten ää­rel­le.

Per­heen yh­tei­set ko­koon­tu­mi­set ja lu­ku­het­ket ovat jää­neet mie­lee­ni läm­pi­mi­nä muis­toi­na myös omas­ta lap­suu­des­ta­ni. Kii­reet­tö­mät het­ket ja yh­tei­nen läs­nä­o­lo on kuin ai­nee­ton­ta si­joi­tus­pää­o­maa, joka ei luul­ta­vas­ti kos­kaan va­lui­si huk­kaan.

Par­haim­mil­laan si­joi­tuk­set voi­vat ol­la erit­täin tuot­toi­sia. Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­sa ker­ro­taan kan­nat­ta­vaan maa­o­mis­tuk­seen si­joit­ta­nees­ta mie­hes­tä. Tuo­ta si­joi­tus­ta edel­si mie­hen te­ke­mä kal­li­sar­voi­nen löy­tö ja sitä seu­ran­nut ilo: "Tai­vas­ten val­ta­kun­ta on kuin pel­toon kät­ket­ty aar­re. Kun mies löy­si sen, hän peit­ti sen uu­del­leen maa­han, ja sit­ten hän ilois­saan myi kai­ken min­kä omis­ti ja os­ti sen pel­lon." (Matt. 13:44.)

Ak­tii­vi­seen pää­o­ma­si­joit­ta­mi­seen kuu­luu kiin­te­äs­ti myös me­ne­tyk­sen uh­ka. Yh­ti­öi­tä ajau­tuu kon­kurs­siin, ana­lyy­ti­kot ereh­ty­vät, maa­il­man­ta­lou­den suh­dan­teet heit­te­leh­ti­vät ra­jus­ti ja pörs­si­ro­mah­dus kum­mit­te­lee nur­kan ta­ka­na. En­tä jos ri­kas­tu­mi­sen si­jaan me­ne­tän­kin kai­ken?

Vaik­ka si­joit­ta­mi­nen on mai­nio har­ras­tus, sii­hen ei kan­na­ta kiin­tyä lii­ak­si. Ti­mo­teus-kir­jees­tä löy­tyy meil­le­kin edel­leen ajan­koh­tai­nen va­roi­tus: "Ne, jot­ka tah­to­vat ri­kas­tua, jou­tu­vat kiu­sauk­seen ja lan­ke­a­vat an­saan, mo­nen­lais­ten jär­jet­tö­mien ja va­hin­gol­lis­ten ha­lu­jen val­taan, jot­ka syök­se­vät ih­mi­set tu­hoon ja pe­ri­ka­toon" (1. Tim. 6:9).

Loh­dut­ta­vaa on kui­ten­kin tie­tää, et­tä kaik­ken­sa me­net­tä­nyt­kin on etuo­i­keu­tet­tu "Isän ko­dis­ta" löy­ty­vään to­del­li­seen rik­kau­teen. Tuh­laa­ja­po­jan ker­to­muk­ses­sa ka­tu­va poi­ka sai aloit­taa uu­den elä­män puh­taal­ta pöy­däl­tä: "Isä sa­noi pal­ve­li­joil­leen: ha­ke­kaa jou­tuin par­haat vaat­teet ja pu­ke­kaa hä­net nii­hin, pan­kaa hä­nel­le sor­mus sor­meen ja ken­gät jal­kaan" (Luuk. 15:22).

Osa­ke­mark­ki­noi­den käy­des­sä kuu­mim­mil­laan malt­ti on usein osoit­tau­tu­nut ole­van valt­tia. Pörs­si­kurs­sien vuo­ris­to­ra­das­sa ja tek­no­lo­gi­ao­sak­kei­den nou­su­huu­mas­sa on pa­ras­ta ve­tää vä­lil­lä sy­vään hen­keä. Olen tul­lut sii­hen lop­pu­tu­lok­seen, et­tä ai­nee­ton si­joi­tus­pää­o­ma tai­taa sit­ten­kin säi­lyt­tää ar­von­sa par­hai­ten.

JoonasMajuri
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys