JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mihin tää pala laitetaan?

Nykyiset blogit
17.3.2023 6.00

Juttua muokattu:

16.3. 12:38
2023031612380820230317060000

Jan­ne Mä­ki­nen

Yk­si tyt­tä­ris­tä­ni saat­taa hot­kais­ta il­lan pääl­le 1000 pa­lan pa­la­pe­lin. Noin vaan: kään­tää pa­lat oi­kein päin, et­sii reu­na­pa­lat ja an­taa pa­laa. Reu­na­pa­lo­jen jäl­keen so­vi­te­taan sel­keim­mät ku­vi­ot, min­kä jäl­keen on si­ner­tä­vän tai­vaan tai ty­ve­nen jär­ven­pin­nan vuo­ro. Pa­la­pe­lin ko­ko­a­mi­sen al­ku­tah­dit hoi­tu­vat nop­sas­ti, sen jäl­keen seu­raa sar­ja tark­ka­sil­mäis­tä ha­vain­noin­tia ja har­kit­tu­ja liik­kei­tä. Lop­pua koh­den vauh­ti kiih­tyy en­nen kuin eheä kuva piir­tyy uu­ras­ta­jan­sa eteen.

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen on ai­na­kin 100 000 pa­lan pa­la­pe­lin ko­ko­a­mis­ta: ei on­nis­tu yh­des­sä päi­väs­sä ei­kä yh­den – tai­ta­van ja tar­mok­kaan­kaan – aher­ta­jan voi­min. Pa­la­pe­liä koo­taan yh­des­sä, isol­la va­paa­eh­tois­ten jou­kol­la. Vä­lil­lä jou­du­taan jo­ku­nen pala pur­ka­maan­kin ja et­si­mään ti­lal­le uut­ta, so­pi­vam­paa rat­kai­sua. Vä­lil­lä huo­ma­taan, et­tei­vät nämä pa­lat edes sovi tä­hän pa­la­pe­liin ja ne hyl­ly­te­tään. Lo­pul­ta, eh­kä juu­ri ja juu­ri en­nen Su­vi­seu­ro­jen al­ka­mis­ta, vii­mei­set­kin tar­vit­ta­vat pa­la­set lok­sah­ta­vat pai­koil­leen. Muu­ta­ma pa­la­nen jää luul­ta­vas­ti lait­ta­mat­ta, mut­ta ko­ko­nais­ku­va näyt­tää hy­vin ehe­äl­tä.

Seu­raa­vas­sa muu­ta­ma ra­o­tus su­vi­seu­ra­pa­la­pe­lin lii­ken­ne­puo­len ra­ken­ta­jiin. Pit­käl­ti täl­lä sa­mal­la jen­gil­lä olim­me suun­nit­te­le­mas­sa Vaa­sa2015-su­vi­seu­ro­jen lii­ken­net­tä. Edel­leen ol­laan vä­leis­sä ja edel­leen hy­myil­lään – toi­sil­lem­me var­sin­kin. Me kaik­ki vii­si toi­mi­kun­nan jä­sen­tä olem­me sei­nä­jo­ke­lai­sia ja en­nal­ta hy­vin­kin tut­tu­ja toi­sil­lem­me: kaik­ki sa­mo­jen seu­ra­penk­kien ku­lut­ta­jia, osa jopa työ­ka­ve­rei­ta, pe­li­ka­ve­rei­ta, ys­tä­viä.

Markku, Kenneth, Pekka, Janne ja Timo: pilipali- vai palapelipojat? Sen näkee tulevana kesänä.

Markku, Kenneth, Pekka, Janne ja Timo: pilipali- vai palapelipojat? Sen näkee tulevana kesänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ra-asi­ois­ta tu­lee vaih­det­tua usein sa­na­nen ui­ma­hal­lis­sa, vä­li­tun­nil­la, säh­lyn tai seu­ro­jen pää­tyt­tyä. Tois­ten­sa hy­vin tun­te­mi­nen voi tuo­da aja­tuk­sen si­sään­päin läm­pi­ä­väs­tä "joo joo" -jen­gis­tä, jos­sa yk­si vuo­rol­laan ker­too aja­tuk­sen ja muut nyö­kyt­te­le­vät hy­väk­sy­väs­ti. It­se ajat­te­len, et­tä tu­tus­sa ja hy­väk­sy­väs­sä po­ru­kas­sa on tur­val­lis­ta hei­tel­lä eri­lai­sia ko­e­pal­lo­ja ja tul­la vä­lil­lä – ai­ka usein­kin – tyr­mä­tyk­si.

Tu­tus­sa po­ru­kas­sa tun­nem­me tois­tem­me vah­vuu­det. Vii­si­kos­tam­me löy­tyy ai­na­kin seu­raa­via ulot­tu­vuuk­sia: pu­hu­va pää, ai­vot, tau­lu­koi­den ke­syt­tä­jä, pa­pe­ri­tii­ke­ri, so­vit­te­li­ja, la­pi­on hei­lut­ta­ja, pit­kä­mie­li­nen, täyt­tö­mes­ta­ri ja in­hi­mil­lis­tä­jä. It­sel­le­ni esi­mer­kik­si tu­lee usein eteen "on­gel­mia", mut­ta pu­heen­joh­ta­jam­me käyt­tää ison­kin vai­keu­den koh­da­tes­saan kä­si­tet­tä "koh­tuul­li­sia haas­tei­ta".

Su­vi­seu­ra­kes­ki­viik­ko on kii­vaim­pia seu­ra­vä­en ken­täl­le saa­pu­mis­päi­viä. Usein Vaa­sa2015-su­vi­seu­ra­ke­vään ai­ka­na kään­nyin Tai­vaan Isän puo­leen: "Saat kuu­le ihan va­paas­ti rip­saut­taa vet­tä vaik­ka vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä, kun­han su­va­ri­kes­ki­viik­ko­na pi­dät ha­nat vi­sus­ti kiin­ni…" Kuin­kas kä­vi­kään? Tai­vaan­kan­net avau­tui­vat kes­ki­viik­ko­aa­mu­na, ja kaa­to­sa­det­ta jat­kui pit­käl­ti tois­ta vuo­ro­kaut­ta.

Su­vi­seu­rat saa­tiin sa­tees­ta huo­li­mat­ta tur­val­li­ses­ti ja hy­vin pi­det­tyä. Lii­ken­ne­puo­len osal­ta toki piti kii­ret­tä: pal­jon ma­joi­tu­sa­lu­et­ta jau­hau­tui mu­ta­vel­lik­si ja osa seu­ra­vie­rais­ta jou­dut­tiin ma­joit­ta­maan P-alu­eil­le. Sen jäl­keen al­koi paik­ko­jen et­sin­tä päi­vä­kä­vi­jöi­den ajo­neu­voil­le. Jäl­keen­päin olem­me miet­ti­neet sii­nä ol­leen hy­vää­kin, kun eteen tuli iso­ja haas­tei­ta. Ete­lä­poh­ja­lai­si­na olem­me suh­teel­li­sen yl­pe­ää ro­tua. Eh­kä oli­sim­me saat­ta­neet hel­pos­ti ot­taa su­lan hat­tuun: "Tu­li­pa taa­sen teh­tyä mal­li­kas suo­ri­tus, vaik­ka ihan ta­val­lis­ta yri­tet­tiin…"

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­roi­hin olem­me vii­sik­ko­na ot­ta­neet uu­den tak­tii­kan: jo­kai­nen ru­koi­lee eri päi­vil­le sa­tee­ton­ta päi­vää. Voim­me ol­la var­mo­ja sen toi­mi­vuu­des­ta, kos­ka luo­tam­me Tai­vaan Isään: "Ta­pah­tu­koon Si­nun tah­to­si." Niin on hyvä kuin käy.

Ar­von lu­ki­ja, si­nä­kin olet yk­si ar­vo­kas pala su­vi­seu­ra­pa­la­pe­lis­sä, sil­lä sii­hen tar­vi­taan vie­lä mon­ta pa­laa: su­vi­seu­ra­vie­ras, ru­koi­li­ja, kuun­te­li­ja, työ­vuo­ro­lai­nen, ute­li­as, tu­ki­ja, sa­nan­kuu­li­ja.

Kohti Kauhavan Suviseuroja
Viestintätoimikunnan toimittamassa blogisarjassa kurkistetaan seuravalmisteluihin eri näkökulmista.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys