JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Opiskelijan huoneentaulu

Nykyiset blogit
25.8.2023 7.00

Juttua muokattu:

24.8. 13:00
2023082413002120230825070000

Ma­ti­as Lah­ti

Kou­lu­jen alet­tua mo­nen nuo­ren stres­si­ta­so nou­see. Var­sin­kin lu­ki­o­lai­sia saat­ta­vat vai­va­ta voi­ma­kas suo­ri­tus­pak­ko ja ko­et­tui­hin vaa­ti­muk­siin liit­ty­vä ah­dis­tu­nei­suus. Tämä on in­hi­mil­lis­tä, har­mil­lis­ta ja suu­rel­ta osin tur­haa. Toi­saal­ta mo­nen nuo­ren tun­tuu ole­van vai­ke­aa saa­da lan­gan pääs­tä kiin­ni, ei­vät­kä opin­not ete­ne, mikä se­kin on ku­lut­ta­vaa ja stres­saa­vaa.

Olen it­se­kin elä­nyt nuo­ruu­te­ni, ja li­säk­si mi­nul­la on ol­lut työ­ni puo­les­ta mah­dol­li­suus seu­ra­ta lä­hel­tä mo­nien nuo­rien elä­mää. Niin­pä ko­ko­sin ha­vain­to­je­ni ja it­se te­ke­mie­ni vir­hei­den poh­jal­ta opis­ke­li­jan huo­neen­tau­lun.

1. Hy­väk­sy, et­tet voi ol­la kai­kes­sa pa­ras, ja mikä pa­ras­ta: si­nun ei tar­vit­se ol­la edes toi­sek­si pa­ras. Mik­si pi­täi­si?

2. Ase­ta rima so­pi­val­le kor­keu­del­le. On epä­to­den­nä­köis­tä, et­tä juu­ri si­nus­ta tu­li­si maa­il­man­luo­kan me­nes­ty­jä. Elä­män tar­koi­tus ei yli­pää­tään ole me­nes­ty­mi­nen, ei­kä ul­koi­ses­ta me­nes­tyk­ses­tä seu­raa lä­hes­kään ai­na on­nea. Kuu­los­te­le it­se­ä­si ja et­si si­nul­le so­pi­vaa ja mie­lek­kääl­tä tun­tu­vaa am­mat­tia ja työ­tä.

3. Älä juok­se ra­han pe­räs­sä – ah­neen elä­mä on ras­kas­ta, kos­ka hän ei saa iki­nä tar­peek­si. Sy­vin­tä tyy­dy­tys­tä tuo­via asi­oi­ta ei saa ra­hal­la.

4. On pa­rem­pi teh­dä asi­oi­ta sin­ne päin kuin jät­tää ne te­ke­mät­tä ko­ko­naan. Jos et eh­ti­nyt lu­kea ko­kee­seen mie­les­tä­si riit­tä­vän hy­vin, mene sii­hen sil­ti. Voit ko­rot­taa nu­me­roa myö­hem­min, jos sil­tä tun­tuu. Te­ke­mät­tä jä­te­tyis­tä asi­ois­ta ker­tyy ajan saa­tos­sa vuo­ri, joka al­kaa tun­tua ylit­tä­mät­tö­mäl­tä.

5. Omak­su ak­tii­vi­nen elä­män­ta­pa. Yleen­sä on hyö­dyl­li­sem­pää teh­dä jo­tain mie­le­käs­tä kuin jät­tää se te­ke­mät­tä. Ab­so­luut­tis­ta­kin le­poa tar­vi­taan, mut­ta sen mer­ki­tys­tä lii­oi­tel­laan. Hyvä kei­no le­vä­tä yh­des­tä as­ka­rees­ta on teh­dä tois­ta.

6. Pidä kiin­ni vuo­ro­kau­si­ryt­mis­tä. Älä jää aa­mui­sin sän­kyyn, vaik­ka vä­syt­täi­si. Nuku öi­sin.

7. Pa­nos­ta so­si­aa­li­seen elä­mään. Ni­me­no­maan yh­des­sä te­ke­mi­nen, ku­ten pe­laa­mi­nen, ret­kei­ly ja mu­si­soin­ti, on haus­kaa, ja usein vir­kis­tä­väm­pää kuin pelk­kä hen­gai­lu.

8. Lii­ku. Ter­ve sie­lu asuu ter­vees­sä ruu­miis­sa.

9. Har­ras­ta. Yk­si­puo­li­nen elä­män­si­säl­tö näi­vet­tää. Älä hui­jaa it­se­ä­si väit­tä­mäl­lä, et­tä kos­ka pa­nos­tat opis­ke­luun, et eh­di teh­dä muu­ta. Kun opit min­kä ta­han­sa asi­an tai tai­don, se hel­pot­taa mui­den­kin asi­oi­den op­pi­mis­ta.

10. Var­sin­kin jos mie­tit, mi­ten ai­ka riit­tää kaik­keen edel­lä mai­nit­tuun, vä­hen­nä äly­lait­tei­den käyt­töä. Hyp­pää enin some-hömp­pä suo­raan yli. Jos olet pu­he­li­mel­la kak­si tun­tia päi­väs­sä, se tar­koit­taa, et­tä käy­tät pu­he­lin­ta vuo­des­sa noin puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta he­reil­lä olo­a­jas­ta­si.

11. Älä har­ras­ta tv-sar­jo­jen seu­raa­mis­ta älä­kä käy­tä Tik­To­kia; pää­sään­töi­ses­ti nii­den vä­lit­tä­mät ar­vot ja pii­lo-ope­tus­suun­ni­tel­mat ei­vät tue us­ko­ne­lä­mää­si ei­vät­kä muu­ta­kaan hy­vin­voin­ti­a­si. Yle­tön ly­hyt­vi­de­oi­den kat­so­mi­nen tyh­mis­tää ih­mis­tä. Ren­tou­du en­nem­min lu­ke­mal­la hy­vää kir­jal­li­suut­ta.

12. Käy seu­rois­sa. Hen­gel­li­sen si­säl­lön li­säk­si on hen­ki­ses­ti hy­väk­si li­sä­tä het­kek­si len­to­kor­keut­ta ja rau­hoit­tua. Pidä vaik­ka me­kaa­ni­ses­ti­kin kiin­ni sii­tä, et­tä sun­nun­tai on py­hä­päi­vä.

13. Us­ko ja luo­ta. Elä­mä­si on Ju­ma­lan kä­des­sä. Ju­ma­lal­la on si­nul­le va­rat­tu­na pol­ku, jota et osaa en­nus­taa. Te­ke­mä­tön­tä työ­tä ei Ju­ma­la­kaan voi siu­na­ta, mut­ta kun teet koh­tuu­del­la par­haa­si, se riit­tää. Tee sinä oma osuu­te­si ja jätä lo­put Ju­ma­lan huo­lek­si.

Jos kai­kes­ta huo­li­mat­ta uu­vah­dat, se ei ole maa­il­man­lop­pu vaan mah­dol­li­suus py­säh­tyä het­kek­si. Hyvä nuo­ri, ajat­te­len si­nua läm­möl­lä!

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys