JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

Nykyiset blogit
14.7.2022 6.00

Juttua muokattu:

14.7. 10:30
2022071410302120220714060000

Pert­ti Kuha, ST 6 / 2022 -rip­pi­lei­rin oh­jaa­ja

Vie­lä muu­ta­ma kym­me­nen ki­lo­met­riä lei­ri­kes­kuk­seen. Hen­ki­lö­kun­nan pa­la­ve­ri heti al­kuun. Sy­dän hie­man pamp­pai­lee, pää­o­sin pe­lok­kaa­na. Sa­na­ton huo­kaus läh­tee Tai­vaan Isän puo­leen. Huo­kauk­sen poh­jal­la on ru­kous: "Isä, au­ta. Siu­naa lei­ri niin, et­tä nuo­ret saa­vat vah­vis­tus­ta us­kol­leen ja heil­le tu­lee läm­min, juu­ri heil­le so­pi­va lei­ri. An­na vii­saut­ta ja voi­mia toi­mia oi­kein kai­kis­sa ti­lan­teis­sa." Mie­li rau­hoit­tuu.

"Ju­ma­lan ter­ve!" Reip­paat ja iloi­set ter­veh­dyk­set kai­ku­vat, kun hen­ki­lö­kun­ta saa­puu pai­kal­le. On iha­na näh­dä, kuin­ka isot vel­jet ja sis­kot ja muu hen­ki­lö­kun­ta ovat in­nol­la aloit­ta­mas­sa teh­tä­vään­sä – jos­kin ihan pien­tä jän­ni­tys­tä siel­lä­kin rin­ta­mal­la on ha­vait­ta­vis­sa. Oma­kin mie­li vah­vis­tuu; hyvä täs­tä tu­lee. Mu­ka­va po­ruk­ka!

"Ju­ma­lan ter­ve, ter­ve­tu­loa!" Hie­man jo jän­nit­ty­neem­piä, osin pe­lok­kai­ta­kin vas­ta­ter­veh­dyk­siä lei­ri­läi­sil­tä. Huol­ta­jia saat­ta­mas­sa huo­nei­siin. Va­ro­vais­ta su­pat­te­lua ja kat­se­kon­tak­te­ja toi­siin lei­ri­läi­siin. Jän­ni­tys­tä il­mas­sa. Yh­tei­nen ko­di­nil­ta ko­ko­aa lei­ri­läi­set en­sim­mäi­sen ker­ran sa­maan ti­laan. Nä­kee, et­tä joi­ta­kin en­nes­tään tut­tu­ja on, mut­ta on myös joi­tain vä­hän yk­si­näi­sem­män nä­köi­siä. Taas huo­kaus: "Ra­kas Ju­ma­la, an­na kai­kil­le ka­ve­rei­ta. Siu­naa hyvä yh­teis­hen­ki."

Iloi­nen pu­heen­so­ri­na val­taa luok­ka­ti­lan. On al­ka­mas­sa toi­sen ko­ko­nai­sen lei­ri­päi­vän il­ta­har­taus. Tuol­la muu­ta­ma tii­vis poi­ka­po­ruk­ka sää­tää vie­lä omia jut­tu­jaan. Ty­töt vaih­ta­vat aja­tuk­si­aan, iso­set sol­ju­vat luon­te­vas­ti lei­ri­läis­ten se­as­sa ja oh­jai­le­vat rau­hoit­tu­mis­ta il­ta­har­tau­teen. Mie­len val­taa kii­tol­li­suus. Tai­vaan Isä on to­del­la­kin vas­tan­nut huo­kauk­siin. Lei­ri on läh­te­nyt hy­vin liik­keel­le, ja nuo­ret ovat us­ko­mat­to­man no­pe­as­ti tu­tus­tu­neet toi­siin­sa. On hyvä yh­teis­hen­ki. Joi­ta­kin nuo­ril­le tyy­pil­li­siä yli­lyön­te­jä on ta­pah­tu­nut, mut­ta niis­tä on sel­vit­ty kes­kus­te­le­mal­la, ja evan­ke­liu­mia puo­lin ja toi­sin käyt­tä­mäl­lä ne on saa­tu lait­taa unoh­duk­siin. On hyvä ol­la.

Spike-peli pyö­rii pi­hal­la ke­säi­ses­sä au­rin­gon­pais­tees­sa. Kaik­ki ei­vät ole mu­ka­na, vaan osa pe­laa ran­ta­len­tis­tä ja jot­kut vain kat­se­le­vat. Lei­ri­läi­sil­lä näyt­tää ole­van ko­toi­sa olo. Ko­toi­sa olo pai­kas­sa, jos­sa on ol­tu vain muu­ta­mia päi­viä. Ko­toi­sa olo ryh­mäs­sä, joka on tun­net­tu vain muu­ta­mia päi­viä. On tämä ih­meel­lis­tä. Oma olo on häm­men­ty­neen on­nel­li­nen, kos­ka ta­ka­na on noin vii­den­kym­me­nen nuo­ren kans­sa käy­ty hen­ki­lö­koh­tai­nen kes­kus­te­lu lei­ris­tä, tun­nel­mas­ta ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta us­ko­mi­ses­ta. Iha­nia nuo­ria! Kaik­ki kes­kus­te­lut sai­vat päät­tyä evan­ke­liu­min siu­nauk­seen. Siu­nat­tu lei­ri. Siu­nat­tu nuo­ri kan­sa.

Viik­ko lo­puil­laan. Rau­hoit­tu­mi­nen yk­sin omien aja­tus­ten kans­sa il­ta­toi­mien jäl­keen. Lei­ri­kes­kuk­ses­sa val­lit­see hil­jai­suus. Jois­ta­kin huo­neis­ta kuu­luu vai­me­aa pu­heen­so­ri­naa. Ul­ko­na yö­lin­nut aloit­ta­vat va­ro­vai­ses­ti omaa kon­sert­ti­aan. Toi­ses­ta ma­joi­tus­sii­ves­tä kuu­luu isos­ten lau­la­ma il­ta­lau­lu lei­ri­läi­sil­le. Iha­na ää­ni. Kyy­nel työn­tyy esiin sil­mä­kul­mas­ta. Se on ilon ja kii­tol­li­suu­den kyy­nel. Pei­laan omaa toi­min­taa­ni oh­jaa­ja­na men­nei­nä päi­vi­nä. En ole ol­lut täy­del­li­nen, ei sitä toki ole vaa­dit­tu­kaan. Mo­nia koh­taa­mi­sia oli­sin voi­nut hoi­taa toi­sin, mut­ta lei­rin yk­si iha­nuus on ol­lut­kin sii­nä, et­tä aa­mus­ta il­taan saak­ka olem­me saa­neet ol­la Ju­ma­lan sa­nan ruo­kit­ta­va­na ja evan­ke­liu­min puh­dis­tet­ta­va­na. Niin lei­ri­läi­set kuin hen­ki­lö­kun­ta­kin, kaik­ki yh­des­sä ja erik­seen. Olen saa­nut täs­sä teh­tä­väs­sä ol­la Tai­vaan Isän hoi­det­ta­va­na. On ol­lut help­po us­koa. Vie­lä yk­si huo­kaus: "Ra­kas Tai­vaan Isä, var­je­le mei­dät kaik­ki us­ko­mas­sa. Siu­naa eri­tyi­ses­ti näi­tä nuo­ria, et­tä he jak­sa­vat pi­tää us­ko­mi­sen ilon­sa myös lei­rin pää­tyt­tyä maa­il­man tuu­lis­sa. Suo hei­dän pi­tää vah­vis­ta­va yh­teys kes­ke­nään myös jat­kos­sa."

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys