JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Retki pilvilinnoitukseen, ideatarhaan ja murheiden joelle

21.2.2022 6.00

Juttua muokattu:

21.2. 14:36
2022022114365420220221060000

Hel­mi Yr­jä­nä


Vuo­si sit­ten en­sim­mäi­ses­sä blo­gi­teks­tis­sä­ni seik­kail­tiin oi­ke­as­sa elä­mäs­sä eri­lai­sil­la ta­voil­la. Tä­nään ajat­te­lin vie­dä si­nut mat­kal­le pää­ni uu­me­niin kes­kel­le epä­loo­gi­sia aja­tus­jat­ku­moi­ta ja jär­jet­tö­myyk­siä. Suo­sit­te­len ot­ta­maan mat­kal­le mu­kaan hie­man ter­vet­tä jär­keä, li­sä­pai­not lii­an len­nok­kai­den aja­tus­ten va­ral­ta ja ko­ti­si kar­tan, jon­ka avul­la löy­dät vie­lä ulos mie­li­ku­vi­tuk­se­ni syö­ve­reis­tä. En tie­dä it­se­kään, mitä odot­taa mat­kal­ta, jo­ten nä­em­me sit­ten yh­des­sä, mi­hin pää­dym­me.


Nä­et­kö, kuin­ka pil­vis­tä tääl­lä on? Ei yl­lä­tä, kos­ka tu­lim­me en­sim­mäi­sek­si iki­o­maan tur­va­sa­ta­maa­ni – ih­ka oi­ke­aan pil­vi­lin­noi­tuk­seen. Tääl­lä au­rin­gon­las­ku­jen vär­jää­mien pil­vien kes­kel­lä vie­tän suu­ren osan ajas­ta­ni haa­hui­le­mal­la ym­pä­riin­sä. Pil­vien suo­jas­sa on help­poa ol­la on­nel­li­nen. Kos­ka ku­kaan ei näe mi­nua ei­kä tie­dä mi­nun ole­van tääl­lä, voin ol­la mitä ta­han­sa ja haa­vee­ni pää­se­vät len­tä­mään va­pai­na.

Lin­noi­tus on va­li­tet­ta­vas­ti ni­men­sä mu­kai­ses­ti muu­ta­kin kuin lin­na, jo­ten se on ym­pä­röi­ty tur­va­toi­mil­la ja eri­lai­sil­la an­soil­la. Ai mik­si­kö? No sik­si tie­ten­kin, et­tei­vät mur­heet, maa­il­man­tus­ka ja stres­si pää­si­si tun­keu­tu­maan si­säl­le pil­vi­lin­naa­ni. Tur­val­li­suus on tär­ke­ää, mut­ta kos­ka ku­kaan ei ole ker­to­nut, mis­sä kaik­ki lou­kut ja kuo­pat si­jait­se­vat, pää­dyn vä­lil­lä nii­hin it­se. Voit us­koa, et­tä pil­vi­lin­noi­tuk­sen louk­kuun jää­mi­nen han­ka­loit­taa ar­kea.

Täl­lä ker­ral­la sääs­tyim­me on­nek­si an­soil­ta, jo­ten pää­sem­me jat­ka­maan har­hai­lua. Tuol­la eläin­tar­hal­ta näyt­tä­väs­sä pai­kas­sa on näh­tä­vil­lä kaik­ki mie­leen put­kah­te­le­vat ide­at. Siel­lä on esi­mer­kik­si kym­me­nen seu­raa­vaa kä­si­työ­tä, ret­ki­haa­vei­ta ja mo­nia eri­lai­sia suun­ni­tel­mia, joi­ta voi­si to­teut­taa va­paa-ajal­la. Ide­a­tar­ha on kui­ten­kin niin suo­sit­tu, et­tä kaik­kien ide­oi­den ym­pä­ril­lä hyp­pii ja me­kas­taa lau­moit­tain mui­ta aja­tuk­sia ihai­le­mas­sa nii­tä. Me­lu­a­vien aja­tus­ten ta­kia ide­oi­den to­teut­ta­mi­nen vaa­tii yleen­sä ai­kaa ja hie­man rau­hoit­ta­via jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia, ku­ten mu­siik­kia tai ul­koil­maa.


Voi kuin­ka toi­voin, et­tä oli­sim­me jät­tä­neet tuon joen ko­ko­naan vä­lis­tä täl­lä mat­kal­la. Sii­nä se kui­ten­kin nyt on, joki, joka tuo mu­ka­naan kai­ken­lais­ta ras­kas­ta. En tie­dä, mi­ten kur­ja paik­ka sen al­ku­läh­de on, mut­ta kos­kaan se ei ole tuo­nut mu­ka­naan mi­tään hy­vää. Toi­si­naan vir­ran mu­ka­na kul­kee lep­poi­sas­ti kaar­na­ve­nei­tä, jot­ka vi­lah­ta­vat mie­len reu­noil­la pi­kai­si­na huo­le­nai­hei­na. Ka­noo­tit ja ke­vy­et pur­je­ve­neet pää­se­vät oi­kein hy­vin jat­ka­maan mat­kaa ohi me­ne­vien stres­si­ai­hei­den kans­sa.

Vä­lil­lä pie­nen lai­tu­ri­ni koh­dal­le kui­ten­kin saa­puu joen ko­koon ver­rat­tu­na jär­kä­le­mäi­siä rah­ti­a­luk­sia, jot­ka kul­jet­ta­vat mu­ka­naan pil­vi­lin­noi­tuk­se­ni pa­him­pia vi­hol­li­sia: yk­si­näi­syyt­tä, ah­dis­tus­ta ja mui­ta hir­vi­ö­mäi­siä pään mö­rö­köl­le­jä. Rah­ti­a­luk­set ei­vät pää­se eteen­päin py­säh­ty­mät­tä. Jos­kus avuk­si riit­tää aluk­sen las­tin läpi käy­mi­nen ja uu­del­leen jär­jes­tä­mi­nen, mut­ta jos­kus ruu­man si­säl­tö pi­tää pur­kaa ko­ko­naan. Sitä urak­kaa yri­tän usein teh­dä yk­sin, kos­ka ty­pe­rä pää­ni ku­vit­te­lee voi­mie­ni riit­tä­vän sii­hen. Lä­hes jo­kai­sel­la ker­ral­la it­se­päi­nen pää­ni on kui­ten­kin jou­tu­nut luo­vut­ta­maan ja pyy­tä­mään jon­kun ka­ve­rik­si. Lem­pei­den, mut­ta te­hok­kai­den li­sä­voi­mien avul­la rah­ti­a­lus on ke­ven­ty­nyt niin pal­jon, et­tä se on pääs­syt läh­te­mään vir­ran mu­ka­na pois.


Huh, kii­tos, et­tä olet mu­ka­na! Muu­ten oli­sin var­mas­ti näh­nyt jon­kin kur­jan aluk­sen jo­el­la. Jat­ke­taan lo­puk­si pään vä­rik­käim­pään ja haus­kim­paan paik­kaan. Tääl­tä tu­le­vat höl­möim­mät ide­at, omi­tui­sim­mat sa­nat ja vil­leim­mät aja­tuk­set. Jos jos­kus olet ol­lut lä­his­töl­lä, kun olen pe­lan­nut jo­ta­kin lau­ta­pe­liä, tie­dät, mitä kaik­kea tääl­tä hö­pö­puis­tos­ta löy­tyy. Lau­ta­pe­le­jä pe­la­tes­sa ai­vois­sa nak­sah­taa jo­kin ren­tou­tu­mis­nap­pu­la pääl­le, jol­loin suus­ta pur­kau­tuu mitä kum­mal­li­sim­pia jut­tu­ja. Ju­tut ovat yleen­sä täy­sin har­mit­to­mia, mut­ta voi­vat ai­heut­taa kans­sa­e­lä­jil­le häm­men­nys­tä ja haas­tei­ta po­kan pi­tä­mi­ses­sä.

Tääl­tä tu­le­vat myös eri­lai­set im­puls­sit esi­mer­kik­si sil­le, et­tä pi­täi­si hie­man hy­pel­lä tai teh­dä kär­ryn­pyö­rä. Im­puls­seis­sa on vain se huo­no puo­li, et­ten to­del­la­kaan ai­na ole ky­ke­ne­vä to­teut­ta­maan nii­tä. En esi­mer­kik­si vie­lä­kään osaa teh­dä kär­ryn­pyö­rää, vaik­ka tar­ve sen te­ke­mi­sel­le tu­lee sään­nöl­li­sen epä­sään­nöl­li­ses­ti.


Tai­dan jää­dä tän­ne lop­pu­päi­väk­si seu­raa­maan aja­tus­ten juok­sua ja ku­per­keik­ko­ja. Mu­ka­va, kun kä­vit! Vaik­ka näit­kin vain muu­ta­man pai­kan, ym­mär­rät eh­kä nyt hie­man pa­rem­min, mitä pää­ni si­säl­lä liik­kuu. Ai­ka rau­ha­ton­ta­han tääl­lä vä­lil­lä on, mut­ta on­nek­si voi ai­na köm­piä pil­vi­lin­naan tur­vaan.

Toi­vot­ta­vas­ti muis­tit ot­taa kar­tan mu­kaan, kos­ka nyt si­nun to­si­aan pi­täi­si pois­tua. Jos et löy­dä ulos, tie­dät, mi­hin mi­nut jä­tit. To­den­nä­köi­ses­ti en kui­ten­kaan ole tääl­lä enää myö­hem­min, jo­ten toi­von si­nun löy­tä­vän ulos. Tur­val­lis­ta ko­ti­mat­kaa ja pa­luu­ta ar­ki­to­del­li­suu­teen!

HelmiAutio
Olen tuore äikän ope ja vaimo. Aikani kuluu musiikin ja valokuvaamisen parissa sekä seikkailemisen haaveilussa, mutta muistan kuitenkin hoitaa myös ihanat huonekasvini. Kun kirjoitan, kirjoitan ihmisille ja toivon saavani heidät ajattelemaan. Jos toiveeni toteutui ja jokin tekstini sai ajatuksesi heräämään, kuulisin niitä mielelläni: helmiyrjana (at) gmail.com.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys