JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Salainen toive toteutui

Nykyiset blogit
21.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

22.5. 11:12
2023052211121320230521060000

Rina Palm­roth

On­nen kyy­ne­lei­den läpi kat­se­lin ku­vaa su­loi­ses­ta, iha­nas­ta, rak­kaas­ta pie­no­kai­ses­ta. Sa­laa mie­les­sä­ni toi­voin, kun­pa sai­sin ot­taa vas­taan kum­min teh­tä­vän. Vel­je­ni vai­mon vies­ti sai sil­mät uu­des­taan kos­tu­maan ja sy­dä­men pa­kah­tu­maan ilos­ta. Mi­nun en­sim­mäi­nen kum­mi­lap­se­ni!

Ai­ka py­säh­tyy, ja kaik­ki muu mie­les­tä väis­tyy si­vuun, kun kat­soo pien­tä, sy­lis­sä ui­nu­vaa elä­män ih­met­tä. Tai­vaan lah­jaa. Sitä tun­net­ta on vai­kea sa­noit­taa, min­kä tuo iha­na het­ki he­rät­tää it­ses­sä. Mut­ta ei­kö se ole­kin niin, et­tä ih­mi­nen voi vain yrit­tää ku­vi­tel­la tai­vaan iha­nuut­ta, mut­ta se kau­neus ja iha­nuus on ih­mi­sen kä­si­tys­ky­vyn ylit­tä­vää? Jo­tain sa­maa on sii­nä het­kes­sä, kun pi­tää sy­lis­sään pien­tä ih­mis­tä. Omat sa­nat lop­pu­vat. Ju­ma­lan luo­mis­työ ja lap­sen eh­do­ton luot­ta­mus Ju­ma­laan pu­hut­te­le­vat. Lap­sen us­kos­sa hei­jas­tuu tai­vas.

Pie­nen ih­mi­sen koh­taa­mi­nen suun­taa kat­seen myös omaan elä­män­kaa­reen. Eri­tyi­ses­ti tu­le­va teh­tä­vä kum­mi­na nos­taa muis­to­ja kas­tees­ta ja kon­fir­maa­ti­os­ta ja py­säyt­tää oma­koh­tai­sen us­kon ää­rel­le.

Kun ala­kou­lus­sa, oli­si­ko­han ol­lut toi­sel­la luo­kal­la, piti täyt­tää us­kon­non tun­nil­la lap­pu omaan kas­tee­seen ja ris­ti­äi­siin liit­ty­en, olin hä­mil­lä­ni. Mie­tin, min­kä ni­mi­sen pa­pin kek­si­sin, ja pää­tin muis­taak­se­ni lo­pul­ta kir­joit­taa sa­man kuin vie­rus­ka­ve­ril­la. Sama pap­pi sopi hy­vin ole­maan mo­lem­mil­la, mut­ta tuu­min, et­tä kum­me­ja en voi­si ko­pi­oi­da. "Kuka oli sy­li­kum­mi­si?" Ky­sy­myk­set vain tar­ken­tui­vat ja kor­vat pu­not­ti­vat. On­nek­si moni muu­kin sai lo­mak­keen ko­ti­teh­tä­väk­si, kun kas­te­pap­pien ni­met oli­vat use­am­mal­la ha­ku­ses­sa.

Jän­ni­tin, mitä sa­noi­sin seu­raa­va­na päi­vä­nä opet­ta­jal­le. Pel­kä­sin, et­tä hän voi suut­tua, jos en tie­dä vas­tauk­sia. Kou­lus­sa näy­tin opet­ta­jal­le si­ni­seen rep­pu­vih­koon kir­joi­te­tun teks­tin, jos­sa äi­ti­ni se­lit­ti, et­tä mi­nua ei ole lap­se­na kas­tet­tu toi­sen van­hem­pa­ni eri kris­til­li­syy­den joh­dos­ta. Opet­ta­ja tot­ta kai ym­mär­si asi­an. Huo­jen­tu­nee­na hyp­pä­sin ui­ma­kou­lu­bus­siin.

Ny­ky­ään mi­nul­la on nel­jä iha­naa kum­mia. Kii­tol­li­se­na kir­joit­tai­sin hei­dän ni­men­sä ala­kou­lun us­kon­to­tun­nin lo­mak­kee­seen, jos se vie­lä oli­si tal­lel­la. Muis­te­len läm­möl­lä kas­te­ti­lai­suut­ta en­nen rip­pi­kou­lun al­kua Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­ses­sa.

Pie­ni vau­va ei muis­ta kas­te­juh­laan­sa. On­nek­si van­hem­mat ja kum­mit voi­vat myö­hem­min ker­toa lap­sel­le sii­tä. Ker­toa kas­teen mer­ki­tyk­ses­tä ja us­kon lah­jas­ta. Ker­toa hy­väs­tä ja puh­taas­ta omas­ta­tun­nos­ta. Ker­toa tai­va­si­kä­väs­tä ja ian­kaik­ki­sen elä­män toi­vos­ta.

Kum­min teh­tä­vään kut­sut­tu­na mi­nua kiin­nos­ti vie­lä lu­kea, mitä Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen kirk­ko sa­noo kum­miu­des­ta. Eri­tyi­ses­ti mi­nua pu­hut­te­lee vii­mei­nen kir­kon lis­taa­mis­ta kum­min teh­tä­vis­tä: "Ru­koi­le­mi­nen lap­sen puo­les­ta on kum­min etuo­i­keu­tet­tu teh­tä­vä." Vä­hin­tään yh­tä tär­ke­ää on siu­na­ta las­ta evan­ke­liu­mil­la.

RinaPalmroth
Olen Porissa asusteleva opiskelijanuori. Opiskelija-arkeen saan virtaa hetkistä tärkeiden ihmisten kanssa, liikunnasta ja italian kielen opinnoista, jotka lukiossa tempasivat mukaansa. Arjen keskellä Päivämiehen tekstit ja blogit ovat itselleni aivan kuin pieniä levähdyshetkiä. Toivon, että voisin välittää tuon saman tunteen omien kirjoitusteni lukijoille. Palautetta blogiteksteistä otan mielelläni vastaan sähköpostiini rinapalmroth(at)outlook.com.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys