JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Etä­seu­ro­jen kesä syn­nyt­ti uu­sia koh­taa­mi­sen muo­to­ja

Pääkirjoitukset
5.8.2020 6.05

Juttua muokattu:

4.8. 14:09
2020080414092820200805060500

HiI­jat­tain päät­ty­neet Reis­jär­ven opis­to­seu­rat oli­vat ke­sän vii­mei­set suu­ret seu­rat. Kris­til­li­syy­den his­to­ri­aan jää eri­koi­nen kesä. Kaik­ki ke­sän suu­ret seu­ra­ta­pah­tu­mat jär­jes­tet­tiin ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Ko­koon­tu­mi­nen yh­teen suu­rel­la jou­kol­la ei ol­lut mah­dol­lis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si.

Us­kol­li­sen ke­sä­seu­ra­kä­vi­jän mie­les­sä saat­toi al­ku­ke­säs­tä käy­dä ky­sy­mys, kan­nat­taa­ko seu­ro­ja edes jär­jes­tää etä­muo­dos­sa. Pet­ty­mys yh­teis­ten ko­koon­tu­mis­ten pe­ruun­tu­mi­ses­ta oli niin suu­ri. Pian nou­si kui­ten­kin esil­le, et­tä seu­ro­jen pää­tar­koi­tus­han to­teu­tui­si myös etä­seu­rois­sa.

Etä­seu­ro­jen kesä on tuo­nut mu­ka­naan uu­sia il­mi­öi­tä. Pien­ten kas­vok­kais­ten ta­paa­mis­ten li­säk­si ih­mi­set ovat ja­ka­neet tun­te­muk­si­aan eri­lai­sin etäyh­teyk­sin. So­men puo­lel­la on ryh­miä, jois­sa on kes­kus­tel­tu niin seu­ra­kai­puus­ta kuin us­ko­vai­sen ih­mi­sen kil­voi­tuk­ses­ta. Esil­lä ovat ol­leet mat­kan vai­val­loi­suus ja ilo sy­dä­men us­kos­ta.

Etäyh­tey­det ovat avan­neet myös uu­sia mah­dol­li­suuk­sia yk­si­näi­syyt­tä ko­ke­vil­le ja­kaa omia tun­te­muk­si­aan ja saa­da uu­sia us­kon­ys­tä­viä. Joku on kut­su­nut avoi­mes­ti tut­tu­ja ja tun­te­mat­to­mia koti­pi­hal­leen kuun­te­le­maan seu­ro­ja. Koh­taa­mi­sen kyn­nyk­sen soi­si py­sy­vän ma­ta­lal­la vie­lä sit­ten­kin, kun rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta pa­lau­tuu nor­maa­lik­si.

So­me­kes­kus­te­luis­ta on käy­nyt il­mi, et­tä Ju­ma­lan sa­nan saar­nal­le on edel­leen ky­syn­tää myös us­kos­ta osat­to­mien kes­kuu­des­sa. Esi­ru­kous­pyyn­nöis­sä ja so­me­kes­kus­te­luis­sa on pyy­det­ty sitä, et­tä us­ko­vai­set ru­koi­li­si­vat sen puo­les­ta, et­tä Ju­ma­la an­tai­si us­kos­ta osat­to­mal­le syn­nin tun­non ja pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen ajat­te­lee hel­pos­ti, et­tä en­hän tyr­ky­tä us­ko­a­ni, en­hän louk­kaa lä­him­mäis­tä­ni pu­hu­mal­la hä­nel­le us­kos­ta. Tämä kesä on muis­tut­ta­nut sii­tä, et­tä maal­lis­tu­neen yh­teis­kun­nan kes­kel­lä, jou­kos­sam­me, elää ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät sie­lun rau­haa ja kai­paa­vat Ju­ma­lan sa­nan vii­toi­tus­ta elä­mään­sä.

Etä­seu­ro­jen kesä on avan­nut yh­teis­ten ko­koon­tu­mis­ten mer­ki­tys­tä. Leh­teen tul­leis­sa seu­rau­u­ti­sis­sa on vii­me ai­koi­na ihas­tel­tu sitä, mi­ten us­koa vah­vis­ta­va ko­ke­mus on ko­koon­tua yh­teen, ter­veh­tiä tu­tul­la ter­veh­dyk­sel­lä ja aset­tua yh­des­sä kuun­te­le­maan, mitä Ju­ma­la juu­ri täl­lä het­kel­lä ha­lu­aa sa­nan­pal­ve­li­jan kaut­ta vies­tit­tää.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys