JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Evan­ke­liu­mi loh­dut­taa muis­ti­sai­ras­ta­kin

Pääkirjoitukset
16.9.2020 6.00

Juttua muokattu:

21.9. 15:46
2020092115464220200916060000

Kan­sain­vä­lis­tä ja val­ta­kun­nal­lis­ta muis­ti­viik­koa vie­te­tään en­si vii­kol­la. Ih­mis­ten elä­es­sä yhä pi­dem­pään muis­ti­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vien lu­ku­mää­rä kas­vaa joka puo­lel­la maa­il­maa. Muis­ti­sai­raus liit­tyy myös yhä use­am­man suo­ma­lai­sen elä­mään joko lä­hei­sen tai oman sai­ras­tu­mi­sen muo­dos­sa.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen tie­to­jen mu­kaan maa­il­mas­sa ar­vi­oi­tiin ole­van jo lä­hes 50 mil­joo­naa muis­ti­sai­ras­ta vuon­na 2015. Suo­mes­sa hei­tä ar­vi­oi­daan ole­van täl­lä het­kel­lä yli 190 000, ja kas­vu­vauh­ti tääl­lä on ar­vi­ol­ta noin 14 500 uut­ta sai­ras­tu­nut­ta vuo­des­sa. Val­ta­o­sa sai­ras­tu­neis­ta on yli 80-vuo­ti­ai­ta.

Sai­raus­di­ag­noo­si on ai­na va­ka­va paik­ka. Se he­rät­tää usein pel­koa ja ky­sy­myk­siä sii­tä, mi­ten ti­lan­ne mah­dol­li­ses­ti ete­nee. Luo­tet­ta­van tie­don saa­mi­nen, lä­heis­ten vä­lit­tä­mi­nen ja ver­tais­tu­en löy­tä­mi­nen ovat kes­kei­siä asi­oi­ta, kun di­ag­noo­sin saa­nut ih­mi­nen suun­tau­tuu tu­le­vai­suu­teen­sa. Myös lä­hei­set tar­vit­se­vat tie­toa sai­rau­des­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta.

Ajan oloon nä­ky­mä voi va­los­tua: moni muu­kin elää tä­män tai jon­kun muun pa­ran­tu­mat­to­man sai­rau­den kans­sa. Muis­ti­sai­rau­teen liit­ty­vis­sä op­pais­sa pai­no­te­taan va­loi­saa asen­net­ta, vaik­ka sai­raus on­kin mu­ka­na kai­ken ai­kaa. Huo­mio kan­nat­taa pyr­kiä kiin­nit­tä­mään nii­hin asi­oi­hin, jois­ta edel­leen on mah­dol­lis­ta naut­tia.

Ti­lan­net­ta usein hel­pot­taa, jos muis­ti­sai­rau­des­ta voi­daan avoi­mes­ti pu­hua. Se pois­taa puo­lin ja toi­sin jän­ni­tys­tä ja tur­hia pel­ko­ja. Olen­nais­ta on koh­da­ta muis­ti­sai­ras ih­mi­se­nä, oma­na it­se­nään, vie­lä sil­loin­kin, kun hän ei enää sa­nal­li­ses­ti pys­ty il­mai­se­maan tun­tei­taan ja tar­pei­taan.

Ih­mi­nen säi­lyt­tää ih­mi­sar­von­sa lop­puun saak­ka. Muis­ti­sai­ras ih­mi­nen on lä­hei­sil­leen ra­kas ja tär­keä vie­lä sil­loin­kin, kun hän ei enää tun­nis­ta hei­tä, ei­kä eh­kä pys­ty kom­mu­ni­koi­maan hei­dän kans­saan. Tut­ki­mus­ten mu­kaan hän ais­tii her­käs­ti tun­ne­ti­lo­ja ja lu­kee lä­heis­ten elei­tä ja il­mei­tä.

Evan­ke­liu­mi saa­vut­taa usein pit­käl­le eden­nyt­tä muis­ti­sai­raut­ta po­te­van­kin. Vaik­ka sa­no­ja ei ole, ei­kä sai­ras tun­ne lä­hei­si­ään, tu­tut vir­ret ja Sii­o­nin lau­lut tai evan­ke­liu­min saar­naa­mi­nen voi­vat saa­da hä­nen sil­män­sä kos­tu­maan. Loh­dut­ta­va evan­ke­liu­mi hoi­taa myös muis­ti­sai­raan ih­mi­sen si­sin­tä ja an­taa sil­le Ju­ma­lan rau­han.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies