JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Evankeliumissa on voima kaikilla kielillä

Pääkirjoitukset
21.9.2022 15.00

Juttua muokattu:

21.9. 14:55
2022092114555320220921150000

Maa­il­man alus­sa ih­mi­set pu­hui­vat yh­tä kiel­tä. Ny­ky­ään ti­lan­ne on toi­nen: maa­il­mas­sa pu­hu­taan tu­han­sia eri kie­liä, ja ne si­säl­tä­vät myös alu­eel­li­sia mur­tei­ta. Kie­let ke­hit­ty­vät ja muut­tu­vat ajan myö­tä. Uu­sia kie­liä syn­tyy ja nii­tä myös kuo­lee.

Raa­mat­tu pu­huu kie­les­tä ja kie­lis­tä. Us­ko syn­tyy tie­tyl­lä kie­lel­lä pu­hu­tun sa­nan kuu­le­mi­ses­ta. Ih­mis­kun­nan al­ku­ai­koi­na Ju­ma­la se­koit­ti ih­mis­ten kie­let (1. Moos. 11:6–8).

Ju­ma­la on avan­nut mo­nia uu­sia mah­dol­li­suuk­sia ja alu­ei­ta val­ta­kun­tan­sa lä­he­tys­työl­le. Jee­suk­sen kas­te- ja lä­he­tys­käs­ky to­teu­tuu niin lä­he­tys­mat­ko­jen kuin säh­köis­ten vies­ti­mien kaut­ta. Lä­he­tys­työs­sä tar­vi­taan mo­nien kie­lien osaa­mis­ta sekä kie­len kään­nös­teh­tä­vis­sä et­tä pu­hei­den tulk­kaa­mi­ses­sa.

Ei rii­tä, et­tä evan­ke­liu­mia ju­lis­te­taan vain suo­men tai eng­lan­nin kie­lel­lä. Lä­he­tys­työn yh­des­sä koh­de­maas­sa saat­taa ol­la vi­ral­lis­ten kiel­ten li­säk­si kym­me­niä eri hei­mo­kie­liä. Esi­mer­kik­si Ke­ni­as­sa eri alu­eil­la tar­vi­taan eri tulk­ke­ja, kos­ka pu­hut­ta­va kie­li vaih­te­lee näi­den alu­ei­den vä­lil­lä.

Seu­ra­ti­lan­tees­sa tul­kin on tär­keä kään­tää pu­hut­tu sana al­ku­pe­räi­ses­sä muo­dos­saan. Tulk­kaus vaa­tii tark­kaa­vai­suut­ta, kie­len ja kult­tuu­rin tun­te­mus­ta sekä pal­jon har­joi­tus­ta. Sa­mat vaa­ti­muk­set kos­ke­vat eri­lais­ten teks­tien, ku­ten har­taus­kir­joi­tus­ten tai kir­jo­jen kään­tä­mis­tä.

On suu­ri ilo, et­tä us­ko­vais­ten kes­kuu­des­ta löy­tyy kie­lis­tä kiin­nos­tu­nei­ta ja osaa­via hen­ki­löi­tä, jot­ka an­ta­vat lah­jo­jaan evan­ke­liu­min työ­hön. Näin he ovat omal­ta osal­taan mah­dol­lis­ta­mas­sa Jee­suk­sen lä­he­tys­käs­kyn to­teu­tu­mis­ta.

Pyhä Hen­ki kir­kas­taa Ju­ma­lan sa­nan sa­lai­suut­ta pu­hu­jal­le. Vaik­ka pu­hu­jan ja kuu­li­jan taus­ta, kult­tuu­ri ja kie­li ovat eri­lai­sia, Pyhä Hen­ki avaa us­kon kes­kei­sen si­säl­lön.

Ju­ma­lan tah­dos­ta pu­hut­tu sana syn­nyt­tää us­kon kuu­li­jan sy­dä­mes­sä. Näin kävi al­ku­seu­ra­kun­nan ai­ka­na myös ope­tus­lap­si Fi­lip­pok­sen ja eti­o­pi­a­lai­sen ho­vi­her­ran koh­taa­mi­ses­sa (Ap. t. 8: 26–39).

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys