JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ihmisessä on kaipuu Jumalan yhteyteen

Pääkirjoitukset
19.1.2022 7.00

Juttua muokattu:

14.1. 11:28
2022011411281820220119070000

Maa­il­man tu­han­sien eri us­kon­to­jen mää­rä ker­too sel­ke­ää sa­no­maa. Ih­mi­sel­lä on py­sy­vä tar­ve tur­vau­tua yli-in­hi­mil­li­seen, nä­ky­mät­tö­mään ja kor­ke­am­paan voi­maan. Ju­ma­la loi ih­mi­sen elä­mään omas­sa yh­tey­des­sään. Kai­puu tä­hän yh­tey­teen säi­lyy ih­mi­ses­sä. Kirk­koi­sä Au­gus­ti­nus to­te­aa: ”Ih­mi­sen sy­dän on niin kau­an le­vo­ton, kun­nes se löy­tää le­von Ju­ma­las­sa.”

Apos­to­li Paa­va­li ha­vait­si ih­mis­ten Ju­ma­la-kai­puun Atee­nas­sa. Joka puo­lel­la kau­pun­kia hän näki epä­ju­ma­lan­ku­via. Tämä an­toi Paa­va­lil­le ai­heen pu­hua koh­taa­mil­leen ih­mi­sil­le elä­väs­tä Ju­ma­las­ta. Ih­mis­ten ei tar­vin­nut enää har­hail­la pi­mey­des­sä, vaan elä­vä Ju­ma­la kut­sui hei­tä (Ap. t. 17:16–34).

Jee­suk­sen kes­kei­nen vies­ti oli Ju­ma­lan val­ta­kun­nan lä­hes­ty­mi­nen. Jee­sus ke­hot­ti pa­ran­nuk­seen. Elä­vä us­ko syn­tyy evan­ke­liu­min kuu­le­mis­ta, Ju­ma­lan val­ta­kun­nan yh­tey­des­sä.

Ih­mi­sen pe­las­tuk­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vin­tä on, on­ko suh­de Ju­ma­laan elä­vä vai ei. Raa­mat­tu pu­huu täl­lai­ses­ta us­kos­ta ”sy­dä­men us­ko­na” (Room. 10:10). Raa­ma­tun mu­kaan on vält­tä­mä­tön­tä, et­tä ih­mi­nen us­koo koko sy­dä­mes­tään. Elä­vä us­ko omis­taa en­nen muu­ta Va­pah­ta­jan so­vi­tus­työn omal­le koh­dal­leen.

SRK:n vies­tin­nän tee­ma täl­le vuo­del­le on edel­lä mai­nit­tu Sy­dä­men us­ko. Tee­ma muis­tut­taa sii­tä, et­tä on eri asia pi­tää Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­loa to­den­nä­köi­se­nä, kuin tur­vau­tua hä­neen koko sy­dä­mes­tään. Sy­dä­men us­ko tar­koit­taa sitä, et­tä ih­mi­sen koko elä­mä on ra­ken­net­tu Kris­tus-pe­rus­tal­le. Us­ko oh­jaa va­lin­to­ja ja ar­vo­ja Ju­ma­lan an­ta­man ha­lun ja voi­man avul­la. Sy­dä­men us­ko ei saa näin voi­maan­sa sään­nöis­tä, pa­kot­ta­mi­ses­ta tai pe­rin­tees­tä, vaan Ju­ma­las­ta.

Syn­ti, us­kos­sa vä­sy­mi­nen ja val­vo­mat­to­muus voi­vat joh­taa sy­dä­men us­kon kuo­le­mi­seen. Jos näin käy, sy­dän ei ole enää va­paa us­ko­maan. Ai­em­min ko­et­tu va­paus voi nyt tun­tua omaa va­paut­ta ja it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta ra­joit­ta­va­na. Us­ko­vais­ten jouk­ko, py­hien yh­tei­sö, ku­tis­tuu pel­käk­si yh­tei­sök­si sään­töi­neen.

Sy­dä­men us­ko on Ju­ma­lan lah­ja. Hän tah­too var­jel­la tuon lah­jan omis­ta­jaa lop­puun saak­ka.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys