JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Isän antama kehu kantaa

Pääkirjoitukset
10.11.2021 7.00

Juttua muokattu:

9.11. 14:58
2021110914580620211110070000

Isä, isi, is­kä, isuk­ki. Rak­kaal­la isäl­lä on mon­ta kut­su­ma­ni­meä. Ku­ten kut­su­ma­ni­met ovat mo­net, ovat kes­kel­läm­me elä­vät isät­kin mo­nen­lai­sia. Isien elä­män­ti­lan­teet ja ta­vat elää isyyt­tä to­dek­si vaih­te­le­vat. Ei ole­kaan yh­tä ai­no­aa oi­ke­aa ta­paa ol­la isä.

Isän mal­li ja ihan­ne on ajas­sam­me muu­tok­ses­sa. Isiin koh­dis­tu­neet toi­veet ja odo­tuk­set ovat mo­nen­lai­sia. Isä voi poh­tia, mi­ten ol­la yh­tä ai­kaa läs­nä ole­va isä ja puo­li­so, mut­ta hoi­taa sa­mal­la vaa­ti­vi­a­kin työ­teh­tä­viä. Jos­kus isän kai­paa­ma oma ja per­heen kans­sa vie­tet­ty ai­ka saat­ta­vat jou­tua kil­pai­le­maan työ­a­jan kans­sa. Isän omat ar­vot ja toi­veet ei­vät vält­tä­mät­tä to­teu­du.

Ku­ka­pa ei ha­lu­ai­si ol­la su­pe­ri­sä tai pa­ras isä omien rak­kai­den­sa kes­kel­lä. Tä­hän riit­tä­vät pal­jon pie­nem­mät­kin asi­at kuin maa­il­ma­nen­nä­tyk­set tai muut eri­tyi­set saa­vu­tuk­set. Erääs­sä per­hees­sä lap­set kil­jui­vat rie­mus­ta ja hyp­pi­vät isän pääl­lä, kun tämä oli ko­to­na ja toi­mi las­ten kii­pei­ly­te­li­nee­nä soh­val­la maa­ten.

Isän on hyvä py­säh­tyä ky­sy­mään ja kuun­te­le­maan, mikä hä­nen puo­li­sol­leen ja lap­sil­leen on tär­ke­ää yh­tei­ses­sä elä­mäs­sä. Usein riit­tää, et­tä on ai­kaa ol­la läs­nä ja kuun­nel­la tois­ta. Mah­ta­vaa ekst­raa on se, kun isän kans­sa pää­see vaik­ka­pa nuo­ti­ol­le tai isä kor­jaa puh­jen­neen pyö­rän­ku­min.

Lap­sen kan­nal­ta on tär­ke­ää, et­tä isä ker­too lap­sel­leen tä­män ole­van tai­ta­va, tär­keä ja ra­kas juu­ri sel­lai­se­naan. Isän huo­mio ja kehu hy­vän ar­vo­sa­nan tai on­nis­tu­neen työn koh­dal­la on mer­kit­tä­vää. Epä­on­nis­tu­mi­sen het­kel­lä isän roh­kai­se­va sana ja ol­ka­pää kan­nat­te­le­vat pit­kään.

Isän on saa­ta­va ol­la myös heik­ko, epä­on­nis­tu­nut ja hoi­don tar­pees­sa. Isä­kin voi men­nä rik­ki. Isä voi ko­kea vä­sy­mys­tä tai sai­raut­ta, niin fyy­sis­tä kuin hen­kis­tä­kin. Isä­kin jou­tuu syn­tiin ja te­kee vää­rin. Isä tar­vit­see ar­moa ja an­teek­si­an­ta­mus­ta sekä roh­kai­sua yrit­tää uu­del­leen. Isän on hyvä saa­da ol­la ai­no­an täy­del­li­sen isän, Tai­vaan Isän ar­mo­hoi­dos­sa.

19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys