JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jos Ju­ma­la suo

Pääkirjoitukset
15.7.2020 6.35

Juttua muokattu:

13.7. 13:01
2020071313012020200715063500

Van­hat kris­ti­tyt muis­ti­vat li­sä­tä tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin­sa lop­pu­sa­nat: ”Jos Ju­ma­la suo”. He oli­vat elä­män­kou­lus­sa op­pi­neet, et­tä par­haat­kaan suun­ni­tel­mat ei­vät ai­na to­teu­du.

Me ny­ky­a­jan kris­ti­tyt olem­me elä­neet pit­kään hy­vää ai­kaa. Olem­me tot­tu­neet sii­hen, et­tä suun­ni­tel­mat yleen­sä to­teu­tu­vat – jos ei ai­na yk­sit­täi­sen ih­mi­sen koh­dal­la, niin laa­jem­mat suun­ni­tel­mat kui­ten­kin. Tämä ke­vät ja kesä ovat muis­tut­ta­neet meil­le, et­tä lau­se ”Jos Ju­ma­la suo” ei edel­leen­kään ole pelk­kä fraa­si. Myös ny­kyi­sin suun­ni­tel­mat saat­ta­vat jää­dä to­teu­tu­mat­ta, jos se on Ju­ma­lan tah­to.

Su­vi­seu­rat ei­vät to­teu­tu­neet tänä ke­sä­nä Reis­jär­vel­lä, ku­ten oli suun­ni­tel­tu. Sen si­jaan saim­me hil­jen­tyä kuun­te­le­maan Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­tus­ta ra­di­ois­ta ja in­ter­ne­tis­tä etä­su­vi­seu­ro­jen mer­keis­sä. Eh­kä­pä Tai­vaan Isä ha­lu­si täl­lä ta­voin py­säh­dyt­tää mei­tä muis­ta­maan, et­tä Su­vi­seu­ro­jen kes­kei­nen tar­koi­tus on sa­nan­kuu­lo – ei yh­teen ko­koon­tu­mi­nen ja ys­tä­vien ta­paa­mi­nen, vaik­ka ne­kin ovat tär­kei­tä. Var­maan moni kuun­te­li tänä vuon­na seu­ra­pu­hei­ta tar­kem­min kuin ta­val­li­sis­sa Su­vi­seu­rois­sa.

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään en­si ke­sä­nä, jos Ju­ma­la suo. Etä­su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se opas­taa mei­tä tyy­ty­mään Ju­ma­lan tah­toon sil­loin­kin, kun se on eri­lai­nen kuin oma tah­tom­me. Raa­mat­tu muis­tut­taa, et­tä Ju­ma­lan aja­tuk­set ovat niin pal­jon mei­dän aja­tus­tem­me ylä­puo­lel­la kuin tai­vas on maa­ta kor­ke­am­mal­la (Jes. 55:9). Hän tie­tää, mikä on meil­le tar­peen, pa­rem­min kuin me it­se.

Ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia on maas­sam­me täl­lä het­kel­lä su­van­to­vai­hees­sa, ja sen myö­tä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia on pu­ret­tu. Mo­net rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat va­ro­vas­ti käyn­nis­tel­leet toi­min­taan­sa ja al­ka­neet suun­ni­tel­la tu­le­van syk­syn ko­koon­tu­mi­sia. Sa­maan ai­kaan maa­il­mal­ta kuu­luu vies­te­jä sii­tä, et­tä mo­nis­sa mais­sa epi­de­mia on kiih­ty­nyt uu­del­leen sen jäl­keen, kun ra­joi­tuk­sia on lie­ven­net­ty. Asi­an­tun­ti­jat ovat va­roi­tel­leet myös epi­de­mi­an toi­ses­ta aal­los­ta, joka saat­taa ol­la tu­los­sa en­si syk­sy­nä.

Moni saat­taa uu­tis­ten kes­kel­lä ah­dis­tua ja tun­tea epä­toi­voa. Sil­loin on hyvä muis­taa, et­tä kaik­ki asi­at ovat Ju­ma­lan kä­des­sä. Hän on kaik­ki­val­ti­as tai­vaan ja maan Luo­ja, joka yl­lä­pi­tää ja joh­taa kaik­kea. Vaik­ka maa­il­mas­sa ta­pah­tuu pal­jon sel­lais­ta, jon­ka syy­tä ja mer­ki­tys­tä ih­mi­sym­mär­rys ei rii­tä kä­sit­tä­mään, saam­me luot­taa tai­vaal­li­sen Isän joh­da­tuk­seen ja huo­len­pi­toon. Voim­me luot­ta­vai­ses­ti suun­ni­tel­la tu­le­vai­suut­ta niin yk­si­löi­nä kuin yh­tei­sö­nä­kin ja tur­val­li­sin mie­lin liit­tää suun­ni­tel­miim­me tun­nus­tuk­sen: ”Jos Ju­ma­la suo.”

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys