JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ju­ma­la joh­taa kan­so­jen vai­hei­ta

Pääkirjoitukset
2.9.2015 14.00

Eu­roop­paan suun­tau­tu­va suu­ri tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den jouk­ko on vii­me ai­koi­na nä­ky­nyt voi­mak­kai­na re­ak­ti­oi­na vas­taa­not­ta­ja­mais­sa, myös Suo­mes­sa. Näyt­tää sil­tä, et­tä ti­lan­ne ai­heut­taa mo­nen­lais­ta pel­koa: toi­set esi­mer­kik­si pel­kää­vät, et­tä tu­li­jat hei­ken­tä­vät yh­teis­kun­tam­me va­kaut­ta, tur­val­li­suut­ta ja hy­vin­voin­tia; toi­set taas, et­tä kan­sam­me kä­per­tyy si­sään­päin ja ohit­taa lä­him­mäis­ten kär­si­myk­sen.

YK:n mu­kaan maa­il­mas­sa on nyt liik­keel­lä enem­män so­taa ja vai­noa pa­ke­ne­via kuin kos­kaan toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen. Ti­lan­ne on haas­ta­nut koko Eu­roo­pan miet­ti­mään, mi­ten krii­sis­tä sel­vit­täi­siin mah­dol­li­sim­man pie­nin in­hi­mil­li­sin kär­si­myk­sin.

Käy­tän­nön rat­kai­suis­ta on mo­nen­lai­sia mie­li­pi­tei­tä. Kes­kus­te­lu on vii­me ai­koi­na usein kär­jis­ty­nyt ja vas­tak­kai­na­set­te­lu eri mie­li­pi­tei­den vä­lil­lä voi­mis­tu­nut. On kuul­tu pu­heen­vuo­ro­ja, jot­ka ovat jopa ky­see­na­lais­ta­neet joi­den­kin ih­mi­soi­keu­det hei­dän kan­sal­li­suu­des­taan, ihon­vä­ris­tään tai us­kon­nos­taan joh­tu­en.

On sel­vää, et­tä ti­lan­teen rat­kai­se­mi­nen edel­lyt­tää kes­kus­te­lua myös meil­lä Suo­mes­sa. To­del­li­nen vuo­ro­pu­he­lu vaa­tii osa­puo­lil­ta kär­si­väl­li­syyt­tä ja lä­him­mäi­sen kun­ni­oit­ta­mis­ta eri­lai­sis­ta mie­li­pi­teis­tä huo­li­mat­ta. Pil­kal­li­set tai jo­ta­kin ih­mis­ryh­mää vä­hek­sy­vät kan­na­no­tot ei­vät kuu­lu ra­ken­ta­vaan kes­kus­te­luun.

Suo­ma­lai­set­kaan ei­vät voi um­mis­taa sil­mi­ään kau­kaa tu­le­vien lä­him­mäis­ten hä­däl­tä ja kär­si­myk­sel­tä. Suu­rin­ta pel­koa var­mas­ti­kin tun­te­vat ne, jot­ka ovat hen­gen­hä­däs­sä läh­te­neet ko­ti­maas­taan. Em­me voi tie­tää, mil­loin olem­me it­se avun tar­pees­sa. Kes­kuu­des­sam­me elää yhä sel­lai­sia suo­ma­lai­sia, jot­ka jou­tui­vat so­dan vuok­si jät­tä­mään ko­tin­sa.

Raa­mat­tu ko­ros­taa muu­ka­lai­sis­ta huo­leh­ti­mi­sen tär­keyt­tä (5. Moos. 10:17–19). Jee­suk­sen kes­keis­tä ope­tus­ta oli rak­kau­den kak­sois­käs­ky: ra­kas­ta Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si. Pe­rin­tei­ses­sä vii­me sun­nun­tain, Lä­him­mäi­sen päi­vän, Raa­ma­tun teks­tis­sä Jee­sus opet­taa, et­tä jo­kai­nen ih­mi­nen on lä­him­mäi­nen – sel­lai­nen­kin, joka kuu­luu eri kan­sal­li­suu­teen ja us­koo eri ta­val­la (Luuk. 10:25–37).

Elä­vä us­ko ja Ju­ma­lan sana oh­jaa­vat kun­ni­oit­ta­maan ja ar­vos­ta­maan jo­kais­ta ih­mis­tä. Lä­him­mäis­tä on ra­kas­tet­ta­va hä­nen ko­ti­pai­kas­taan, ihon­vä­ris­tään ja us­kon­nos­taan riip­pu­mat­ta. Jo­kai­nen on Ju­ma­lan luo­ma­na ja Kris­tuk­sen lu­nas­ta­ma­na yh­tä tär­keä ja ar­vo­kas.

Raa­ma­tun poh­jal­ta voi tur­val­li­ses­ti luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as kan­so­jen Her­ra. Koko luo­ma­kun­ta on hä­nen hal­lin­nas­saan ja joh­da­tuk­ses­saan. Hän kut­suu yhä evan­ke­liu­min kaut­ta val­ta­kun­taan­sa nii­tä, joil­la on sär­ky­nyt ja mur­tu­nut mie­li. Ju­ma­lan lap­si voi kat­sel­la luot­ta­vai­ses­ti tu­le­vai­suu­teen.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 2.9.2015.

22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys