JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jumalan luoma ihminen vai ihmisen luoma Jumala?

Pääkirjoitukset
30.3.2022 9.00

Juttua muokattu:

30.3. 09:02
2022033009020920220330090000

”Mi­nun Ju­ma­la­ni on sel­lai­nen, joka hy­väk­syy kaik­ki ta­vat elää.” ”Us­kon kyl­lä Ju­ma­laan, mut­ta en niin kuin kirk­ko opet­taa.” ”En voi us­koa sel­lai­seen Ju­ma­laan, joka mää­räi­si jon­kun ih­mi­sen ka­do­tuk­seen.”

Ih­mi­nen saat­taa pu­kea edel­lä ku­va­tuil­la ta­voil­la sa­noik­si sen, et­tä hän ei ha­lua tai voi us­koa Raa­ma­tun il­moit­ta­maan Ju­ma­laan. Syn­tiin lan­gen­nut ih­mi­nen pyr­kii mie­luum­min mää­rit­te­le­mään Ju­ma­laa omis­ta läh­tö­koh­dis­taan kä­sin. Hän ker­too, mil­lai­nen Ju­ma­la hä­nen mie­les­tään on tai pi­täi­si ol­la. To­si­a­si­as­sa hän ei tuol­loin puhu elä­väs­tä Ju­ma­las­ta, vaan luo oman epä­ju­ma­lan­sa.

Raa­ma­tun pe­rus­teel­la on oi­kein esi­mer­kik­si to­de­ta, et­tä Ju­ma­la on rak­kaus. Ju­ma­la il­moit­taa sa­nas­saan, kuin­ka tämä rak­kaus on pe­las­ta­vaa rak­kaut­ta, joka saa täyt­ty­myk­sen­sä Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Ju­ma­lan rak­kaus koh­dis­tuu syn­ti­seen ih­mi­seen, mut­ta ei syn­tiin. Ju­ma­lan rak­kaut­ta ei tule ym­mär­tää oi­keu­te­na teh­dä syn­tiä tai elää syn­nis­sä (Room. 6:15).

Ju­ma­lan ole­mus ja hä­nen tah­ton­sa ei­vät muu­tu sen mu­kaan, mitä ih­mi­nen ajat­te­lee tai toi­voo. Ju­ma­lan sa­nan ope­tus vää­räs­tä ja oi­ke­as­ta, syn­nis­tä ja ar­mos­ta sekä ikui­sen elä­män tai ka­do­tuk­sen to­del­li­suu­des­ta py­sy­vät. Ju­ma­lan sa­nan to­tuus ei lak­kaa ole­mas­ta, vaik­ka ih­mi­nen kiel­täy­tyi­si us­ko­mas­ta sii­hen tai ha­lu­ai­si tul­ki­ta sen uu­del­la ta­val­la. Ju­ma­lan sana on tot­ta ja Ju­ma­la py­syy sa­nas­saan.

Ih­mi­sen tie­tä­mys ja kä­si­tys­ky­ky py­sy­vät ra­jal­li­si­na. Kris­ti­nop­pi opet­taa, et­tä Ju­ma­la on sa­lat­tu. Ih­mi­nen ei voi näh­dä Ju­ma­laa sil­mil­lään ei­kä ym­mär­tää hän­tä aja­tuk­sil­laan. Ju­ma­lan voi op­pia tun­te­maan vain si­ten, et­tä hän il­moit­taa it­sen­sä ih­mi­sel­le. Tä­män Ju­ma­la te­kee­kin. Hän il­moit­taa it­sen­sä niin luo­ma­kun­nas­sa, Py­häs­sä Raa­ma­tus­sa kuin Po­jas­saan Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa.

Us­kon kaut­ta ih­mi­nen voi ai­dos­ti tun­tea Ju­ma­lan läs­nä­o­lon, hä­nen ar­mon­sa ja to­tuu­ten­sa. Us­ko on elä­vää yh­teyt­tä Ju­ma­laan. Tämä yh­teys tuo Ju­ma­lan niin lä­hel­le, et­tä hän­tä voi kut­sua rak­kaak­si isäk­si. Kui­ten­kin Ju­ma­la py­syy myös kaik­ki­val­ti­aa­na ja voi­mal­li­se­na. Us­kon kaut­ta ih­mi­nen saa Kris­tuk­sen sy­dä­men asuk­kaak­si ja Py­hän Hen­gen elä­män­sä op­paak­si.

Pyhä Hen­ki ei kos­kaan ope­ta vas­toin Ju­ma­lan omaa sa­naa tai tah­toa. Pyhä Hen­ki avaa Ju­ma­lan tah­don, rak­kau­den ja van­hurs­kau­den sa­lai­suut­ta sen ver­ran, joka ih­mi­sel­le on tar­peel­lis­ta. Ku­ten Jee­suk­sen ja ope­tus­las­ten vä­li­set kes­kus­te­lut ker­to­vat, vä­häl­lä­kin ym­mär­ryk­sel­lä ja us­kol­la voi­te­taan suu­ri pal­kin­to.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys