JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kesän suuriin seuroihin tarvitaan lisää työvoimaa

Pääkirjoitukset
27.4.2022 6.00

Juttua muokattu:

25.4. 13:59
2022042513594420220427060000

Su­vi­seu­rat ovat lä­hel­lä. Toi­vo juh­la­kau­pun­gin nou­se­mi­ses­ta Lo­pen Räys­kä­lään voi­mis­tuu päi­vä päi­väl­tä. Kah­den vuo­den tau­ko seu­ra­kan­san ko­koon­tu­mi­ses­sa on pit­kä ai­ka, jo­ten kent­tä­seu­ro­ja odo­te­taan nyt eri­tyi­sen har­taas­ti.

En­sim­mäi­set kent­tä­tal­koot pi­de­tään Räys­kä­läs­sä tu­le­va­na lau­an­tai­na eli vap­pu­aat­to­na. Seu­ro­jen vas­tuun­kan­ta­jat ovat teh­neet töi­tä jo vuo­sia en­nen var­si­nais­ten kent­tä­tal­koi­den al­ka­mis­ta.

Seu­ra­vie­raat pää­se­vät te­ke­mään oman tal­koo-osuu­ten­sa pai­kan pääl­lä. Kent­tä­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen edel­lyt­tää, et­tä Su­vi­seu­ro­jen yli 10 000 työ­vuo­roa saa­daan täy­tet­tyä. Opis­to­seu­rois­sa­kin työ­voi­man tar­ve on mit­ta­va.

Työ­voi­man ke­ruu ei ole läh­te­nyt liik­keel­le vauh­dil­la. Niin Su­vi­seu­ro­jen kuin opis­to­seu­ro­jen työ­vuo­ro­ja on vie­lä run­saas­ti täyt­tä­mät­tä, mikä li­sää vas­tuun­kan­ta­jien pai­net­ta seu­ro­jen lä­hes­ty­es­sä.

Su­vi­seu­ra­työ­vuo­ro­jen han­kin­ta-alu­et­ta laa­jen­net­tiin en­nen pää­si­äis­tä koko Suo­meen. Han­kin­ta-alu­ei­ta on laa­jen­net­tu tar­peen mu­kaan myös opis­to­seu­ro­jen osal­ta, jot­ta riit­tä­vän suu­ri mää­rä työ­voi­mas­ta saa­daan var­mis­tet­tua en­nen seu­ro­ja.

Mo­nen­lai­sil­le lah­joil­le on tar­vet­ta. Tar­jol­la on jo­kai­sel­le seu­ra­päi­väl­le run­saas­ti eri­lai­sia ja eri­mit­tai­sia työ­vuo­ro­ja. Suu­rim­man osan työ­vuo­rois­ta voi teh­dä kuka ta­han­sa yli 18-vuo­ti­as. Osa vuo­rois­ta edel­lyt­tää kui­ten­kin jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja- tai tie­tur­va 1 -kort­tia.

Myös nuo­rem­mil­le, vä­hin­tään 12-vuo­ti­ail­le, on tar­jol­la työ­vuo­ro­ja. Usein nuor­ten tart­tu­mi­nen työ­hön edel­lyt­tää van­hem­pien kan­nus­tus­ta ja huo­leh­ti­mis­ta. Tämä vai­va van­hem­pien kan­nat­taa kui­ten­kin näh­dä, sil­lä työ­hön osal­lis­tu­mi­nen tu­kee par­haim­mil­laan myös nuo­ren osal­li­suu­den ko­ke­mus­ta ja us­koa.

Tal­koo­työ täh­tää sii­hen, et­tä seu­ra­vie­rail­la oli­si hyvä ol­la seu­rois­sa ja etä­lä­he­tyk­sen ää­rel­lä. Työ­vuo­ron voi va­ra­ta, vaik­ka läh­te­mi­nen ei oli­si vie­lä 100-pro­sent­ti­sen var­maa. Jos tu­lee pe­ruu­tus, paik­kaa­ja et­si­tään seu­ra­ken­täl­tä.

Va­raa­mal­la työ­vuo­ron jo tä­nään hel­po­tam­me seu­ra­jär­jes­tä­jien, eri­tyi­ses­ti vas­tuu­hen­ki­löi­den pai­net­ta. Seu­rat mah­dol­lis­tu­vat tänä ke­sä­nä ja tu­le­vai­suu­des­sa, mi­kä­li seu­ra­vie­raat ovat val­mii­ta te­ke­mään oman osuu­ten­sa nii­den puo­les­ta.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys