JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Keskiössä seurat – voimien mukaan muuta toimintaa

Pääkirjoitukset
6.4.2022 7.00

Juttua muokattu:

4.4. 13:44
2022040413441120220406070000

Ke­vään yh­teis­työ­se­mi­naa­rit ovat koon­neet rau­ha­nyh­dis­tys­ten vä­keä kes­kus­te­le­maan kuu­lu­mi­sis­ta ja yh­tei­ses­tä työs­tä. Kes­ki­sen ja ete­läi­sen alu­een se­mi­naa­rit on jo pi­det­ty, poh­joi­sen alu­een väki ko­koon­tuu Ra­nu­al­le tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na.

Se­mi­naa­ri­oh­jel­maan si­säl­tyy kak­si alus­tus­ta, jois­ta toi­nen kä­sit­te­lee ai­het­ta Teh­kää työ­tä niin kau­an kuin päi­vä on. Alus­tuk­ses­sa ovat esil­lä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ, sen mer­ki­tys ja mo­net eri ti­lan­teet työn ää­rel­lä. Us­ko vai­kut­taa tah­don osal­lis­tua an­teek­si­an­ta­muk­sen ilo­sa­no­man, evan­ke­liu­min, eteen­päin vie­mi­seen.

Mah­dol­li­suu­det osal­lis­tua Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön vaih­te­le­vat. Se­mi­naa­ris­sa to­det­tiin, et­tä ”ta­san kai­kil­le ei ole ta­san kai­kil­le”. Se mikä voi ol­la toi­sel­le pie­ni vai­va, voi ol­la toi­sel­le mah­do­ton pon­nis­tus. Jee­sus kiin­nit­ti ope­tus­las­ten huo­mi­on les­keen, joka an­toi oman lah­joi­tuk­sen­sa temp­pe­lin uh­ri­ark­kuun. Vaik­ka lah­joi­tus oli vain ar­vol­taan vä­häi­nen ko­lik­ko, se oli les­ken ti­lan­teen huo­mi­oon ot­ta­en val­ta­va lah­joi­tus.

Les­ken te­ke­mään lah­joi­tuk­seen liit­ty­vä esi­merk­ki pä­tee myös tal­koo­työ­hön ja kaik­keen sii­hen, mitä omas­tam­me an­nam­me. Meil­lä ih­mi­sil­lä ei ole Ju­ma­lan Po­jan ta­voin tark­kaa tie­toa tois­tem­me elä­män­ti­lan­teis­ta ja voi­ma­va­rois­ta. Jos­kus jopa omien voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa. Kai­kil­ta osal­lis­tu­jil­ta ky­sy­tään­kin herk­kyyt­tä yh­tei­sen työn ää­rel­lä.

Jois­sa­kin rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä tal­koo­teh­tä­vät hoi­tu­vat koh­ta­lai­sen hel­pos­ti – työ­vä­keä on hy­vin tar­jol­la. Mo­nil­la paik­ka­kun­nil­la on kui­ten­kin huo­kail­tu työ­vä­en vä­hyyt­tä. Esiin ovat nous­seet Jee­suk­sen sa­nat hä­nen lä­het­tä­es­sään ope­tus­lap­si­aan mat­kaan: ”Sa­toa on pal­jon, mut­ta sa­don­kor­jaa­jia vä­hän. Pyy­tä­kää siis her­raa, jol­le sato kuu­luu, lä­het­tä­mään vä­keä elon­kor­juu­seen.” (Luuk. 10:1–2.)

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja kes­ku­syh­dis­tyk­sen pii­ris­sä teh­tä­vä työ on kas­va­nut ja li­sään­ty­nyt vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na. Kai­ken ai­kaa on muis­tu­tet­tu, et­tä tär­kein toi­min­ta­muo­to ovat seu­rat. Ne ko­ko­a­vat sa­nan­kuu­loon kai­ken­lai­sia ih­mi­siä vau­vas­ta van­huk­siin. Seu­ra­penk­kiin saa is­tua, vaik­ka työ­vuo­ron te­ke­mi­seen ei oli­si­kaan syys­tä tai toi­ses­ta mah­dol­li­suut­ta.

Toi­min­ta on hyvä so­peut­taa te­ki­jöi­den mää­rään. Pi­de­tään seu­ro­ja ja us­ko­taan. Mui­ta toi­min­ta­muo­to­ja to­teu­te­taan sen mu­kaan, mikä on koh­tuul­lis­ta. Sy­dä­men us­ko oh­jaa Ju­ma­lan las­ta osal­lis­tu­maan ja te­ke­mään oman osuu­ten­sa. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä ko­et­tu siu­naus kan­taa ar­keen saak­ka.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys