JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lap­sen kes­kei­nen oi­keus on ol­la lap­si

Päivämies
Pääkirjoitukset
20.11.2019 6.49

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024220191120064900

YK:n lap­sen oi­keuk­sien ju­lis­tus muis­tut­taa, et­tä lap­si tar­vit­see ke­hit­ty­äk­seen rak­kaut­ta ja ym­mär­tä­mys­tä. Mi­kä­li mah­dol­lis­ta, lap­sen on tär­keä kas­vaa van­hem­pien­sa huo­len­pi­don ja vas­tuun alai­se­na ja sel­lai­ses­sa il­ma­pii­ris­sä, jos­sa hän saa tun­tea hel­lyyt­tä ja tur­val­li­suut­ta.

Vie­täm­me 20.11. lap­sen oi­keuk­sien päi­vää. Lap­sen oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­nen edel­lyt­tää sitä, et­tä hä­nen van­hem­pan­sa tai muut huol­ta­jan­sa täyt­tä­vät vel­vol­li­suu­ten­sa pi­tää huol­ta lap­ses­ta. Lap­sen ei pidä jou­tua kan­ta­maan vas­tuu­ta asi­ois­ta, jot­ka ei­vät kuu­lu hä­nel­le.

Kes­kus­te­lu lap­sen oi­keuk­sis­ta tun­tuu usein kes­kit­ty­vän sii­hen, voi­ko van­hem­pi pyy­tää las­taan osal­lis­tu­maan ko­ti­töi­hin. Jo­kai­sen täy­tyy jos­sa­kin vai­hees­sa op­pia huo­leh­ti­maan hä­nel­le an­ne­tuis­ta teh­tä­vis­tä. On pel­käs­tään hyvä, jos tä­hän op­pii jo lap­se­na, kun­han teh­tä­vät ovat ikä­ta­sol­le so­pi­via ja ai­kui­nen kan­taa pe­rim­mäi­sen vas­tuun asi­ois­ta.

Lap­sen tär­kein oi­keus on yk­sin­ker­tai­ses­ti oi­keus ol­la lap­si. Se to­teu­tuu, kun ym­pä­ril­lä on ai­kui­sia, jot­ka huo­leh­ti­vat lap­sen tar­peis­ta ja tur­val­li­suu­des­ta sekä an­ta­vat hä­nel­le rak­kaut­ta ja hoi­vaa. Van­hem­pien teh­tä­vä on myös suo­ja­ta lap­sia lii­oil­ta huo­lil­ta ja pu­hua heil­le toi­veik­kaas­ti.

Lap­sen kan­nal­ta kes­keis­tä ei­vät ole ul­koi­set puit­teet vaan lap­sen hen­ki­set tar­peet. Nii­den lai­min­lyön­ti on lap­sen kal­toin­koh­te­lua. Ny­ky­a­jan Suo­mes­sa useim­pien las­ten elä­mä on ul­koi­ses­ti hy­väl­lä ta­sol­la, mut­ta hen­kis­tä pa­hoin­voin­tia esiin­tyy pal­jon.

Työ­e­lä­män kii­reet vie­vät van­hem­pien ai­kaa ja voi­ma­va­ro­ja, mut­ta aja­tuk­set voi­vat täyt­tyä myös omis­ta me­nois­ta. Mi­ten lap­sen oi­keu­det voi­vat to­teu­tua, jos omat har­ras­tuk­set ja it­sel­le tär­ke­ät asi­at täyt­tä­vät van­hem­pien elä­män?

Lap­sen oi­keuk­sien nä­kö­kul­mas­ta on olen­nais­ta kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, ovat­ko van­hem­mat hen­ki­ses­ti läs­nä lap­sen­sa elä­mäs­sä ja an­ta­vat­ko he hä­nel­le rak­kaut­ta ja hy­väk­syn­tää. Näi­den puut­tu­mi­nen voi ai­heut­taa va­ka­via seu­rauk­sia.

Las­ten tu­li­si ol­la tär­kein asia niin van­hem­mil­leen kuin koko yh­teis­kun­nal­le. Hei­dän va­raan­han tu­le­vai­suu­tem­me ra­ken­tuu. Syn­ty­vyys on Suo­mes­sa las­ke­nut jo niin alas, et­tä se muo­dos­taa uh­ka­ku­van maam­me tu­le­vai­suu­del­le. Mikä on sel­lai­sen kan­san tu­le­vai­suus, joka mie­luum­min jää va­paa­eh­toi­ses­ti lap­set­to­mak­si kuin on val­mis kan­ta­maan vas­tuu­ta van­hem­muu­des­ta?

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.11.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Las­se Kok­ko

3.8.2020

Mut­ta sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den - il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys