JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lap­si tar­vit­see van­hem­man tuen kou­lu­tiel­le

Päivämies
Pääkirjoitukset
7.8.2019 6.15

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444820190807061500

Kou­lu­työ käyn­nis­tyy useim­mis­sa pe­rus­kou­luis­sa ­ku­lu­val­la vii­kol­la, ja ko­deis­sa val­mis­tel­laan las­ten kou­luun läh­töä.

Eri­tyi­sen herk­kiä het­kiä ele­tään per­heis­sä, jois­sa lap­si läh­tee en­sim­mäis­tä ker­taa kou­lu­tiel­le tai siir­tyy uu­teen kou­luun. Moni saat­te­lee lap­sen­sa esi­ru­kous­ten kera mat­kaan.

Uu­teen elä­män­ti­lan­tee­seen ja ym­pä­ris­töön siir­ty­mi­nen on iso asia lap­sel­le. Koti, hy­vät ys­tä­vät ja lap­sen op­pi­mat so­si­aa­li­set tai­dot muo­dos­ta­vat hä­nel­le tur­va­ver­kon, joka aut­taa toi­mi­maan ­eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa.

On tär­ke­ää, et­tä van­hem­mat kan­nus­ta­vat lap­sia opis­ke­le­maan. Ko­deis­sa on hyvä kes­kus­tel­la ja tu­kea lap­sen kou­luun läh­töä. Van­hem­pien myön­tei­sel­lä ja kan­nus­ta­val­la asen­teel­la on suu­ri mer­ki­tys lap­sen sel­viy­ty­mi­seen ar­jes­sa.

Van­hem­pien ja opet­ta­jien vä­li­nen ar­vos­ta­va ja avoin yh­tey­den­pito ra­ken­taa luot­ta­mus­ta ja edis­tää tur­val­lis­ta op­pi­mi­sym­pä­ris­töä. Lap­si voi naut­tia uu­den op­pi­mi­ses­ta ja vai­kut­taa omal­la esi­mer­kil­lään ra­ken­ta­vas­ti luok­kan­sa il­ma­pii­riin.

Kou­lut ja yk­sit­täi­set luo­kat­kin ovat eri­lai­sia, sa­moin kuin läh­tö­koh­dat, jois­ta lap­set tu­le­vat. Luok­ka­ym­pä­ris­töön so­peu­tu­mi­nen ei ai­na ole help­poa. Sik­si ko­deil­la on tär­keä teh­tä­vä tun­nis­taa ja tun­nus­taa lap­sen kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vät ris­ki­te­ki­jät ja on­gel­mat.

Jo­kai­nen lap­si on yk­si­lö ja eri­lai­nen op­pi­ja. Las­ta on hyvä kan­nus­taa ar­vos­ta­maan, hyö­dyn­tä­mään ja ke­hit­tä­mään juu­ri nii­tä lah­jo­ja, jot­ka hän on Ju­ma­lal­ta saa­nut.

Lii­an suu­ret odo­tuk­set voi­vat vai­kut­taa lap­sen viih­ty­mi­seen ja jak­sa­mi­seen kou­luis­sa. Kou­lu mit­taa vain pien­tä osaa lap­sen tai­pu­muk­sis­ta ja osaa­mi­ses­ta. Usein on ko­et­tu, et­tä vaik­ka kou­lu­me­nes­tys ei oli­si ol­lut eri­tyi­sen hyvä, ih­mi­nen on voi­nut pär­jä­tä eri­no­mai­ses­ti työ­e­lä­mäs­sä.

Ko­tien ja kou­lu­jen teh­tä­vä­nä on luo­da tur­val­li­nen ja kan­nus­ta­va op­pi­mi­sym­pä­ris­tö jo­kai­sel­le lap­sel­le. Par­haim­mil­laan kou­lu­ et­sii ja edis­tää op­pi­laas­sa ole­via vah­vuuk­sia ja ra­ken­taa näis­tä läh­tö­koh­dis­ta hä­nel­le omia op­pi­mis­pol­ku­ja. Omien vah­vuuk­sien löy­tä­mi­nen tu­kee lap­sen it­se­tun­toa ja aut­taa myö­hem­min löy­tä­mään it­sel­le so­pi­van am­ma­tin.

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.8.2019

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys